Agata Gołda

Roz­po­czę­cie roku szkol­nego już dawno za nami. Skoń­czyła się wa­ka­cyjna laba. Czas po­wró­cić do szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści. Wdro­żyć się w od­py­ty­wa­nie, kart­kówki i kla­sówki. Pa­mię­tać o od­ra­bia­niu za­dań do­mo­wych. W tym nu­me­rze pi­szemy o re­la­cjach w kla­sie. W szkole spę­dza­cie więk­szość dnia. Po­my­śl­cie o ko­le­gach i ko­le­żan­kach. Ma­cie ko­goś, kto zna od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia i zdo­bywa same piątki? A co z osobą, która nie po­trafi usie­dzieć na miej­scu i za­cze­pia ko­le­gów? Pierw­szej z nich na­uczy­ciel nada „łatkę” pry­musa, a dru­giej roz­ra­biaki. Ety­kiety spra­wiają, że oso­bom, które je do­stały, prze­staje się chcieć. Prze­czy­ta­cie o tym w ar­ty­kule „Ety­kiety, które bolą”. Czy jest ja­kaś szansa na zmianę? Oczy­wi­ście! Pi­szemy o tym w ar­ty­kule „Em­pa­tyczna klasa”, bo zmiana za­czyna się… od ciebie.

 

Agata Gołda

se­kre­tarz redakcji

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: