Wstępniak 18/2017

Agata Gołda

Roz­po­czę­cie ro­ku szkol­ne­go już daw­no za na­mi. Skoń­czy­ła się wa­ka­cyj­na la­ba. Czas po­wró­cić do szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści. Wdro­żyć się w od­py­ty­wa­nie, kart­ków­ki i kla­sów­ki. Pa­mię­tać o od­ra­bia­niu za­dań do­mo­wych. W tym nu­me­rze pi­sze­my o re­la­cjach w kla­sie. W szko­le spę­dza­cie więk­szość dnia. Po­my­śl­cie o ko­le­gach i ko­le­żan­kach. Ma­cie ko­goś, kto zna od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia i zdo­by­wa sa­me piąt­ki? A co z oso­bą, któ­ra nie po­tra­fi usie­dzieć na miej­scu i za­cze­pia ko­le­gów? Pierw­szej z nich na­uczy­ciel nada „łat­kę” pry­mu­sa, a dru­giej roz­ra­bia­ki. Ety­kie­ty spra­wia­ją, że oso­bom, któ­re je do­sta­ły, prze­sta­je się chcieć. Prze­czy­ta­cie o tym w ar­ty­ku­le „Ety­kie­ty, któ­re bo­lą”. Czy jest ja­kaś szan­sa na zmia­nę? Oczy­wi­ście! Pi­sze­my o tym w ar­ty­ku­le „Em­pa­tycz­na kla­sa”, bo zmia­na za­czy­na się… od cie­bie.

 

Aga­ta Goł­da

se­kre­tarz re­dak­cji