Wstępniak 10/2018

Magda Guziak NowakMaj to kasz­ta­ny, ma­tu­ry i Dzień Ma­my. Nie Mat­ki, ale wła­śnie Ma­my. Al­bo Ma­mu­si.

Bar­dzo lu­bię pio­sen­kę Na­ta­lii Nie­men pt. Je­stem ma­mą, to mo­ja ka­rie­ra. Na­ta­lia śpie­wa w niej o tym, że naj­więk­szym ży­cio­wym suk­ce­sem nie są jej wy­da­ne pły­ty czy pre­sti­żo­we na­gro­dy, ale by­cie ma­mą. Bo tu ma naj­wię­cej do zro­bie­nia, bo to jest naj­waż­niej­sze.

Za­chę­cam Was dzi­siaj do wdzięcz­no­ści: Pa­nu Bo­gu za Wa­sze Ma­my i Wa­szym Ma­mom za Was! Bądź­cie wdzięcz­ni za Wa­szą re­la­cję, wspól­ne chwi­le, wszyst­kie obia­dy i przy­szy­te gu­zi­ki.

A wdzięcz­ność otwie­ra na dru­gie­go czło­wie­ka. Kie­dy wi­dzę, że mam tak wie­le, do­strze­gam nie­spra­wie­dli­wość, że in­nym tak wie­le bra­ku­je. dla­te­go te­mat nu­me­ru na Dzień Ma­my otwie­ra­my ar­ty­ku­łem o Do­mu Mat­ki i Dziec­ka w Opo­lu, któ­ry po­trze­bu­je na­szej po­mo­cy. Ja­kiej, o co cho­dzi? Prze­czy­taj­cie.

Wszyst­kie naj­lep­sze­go dla Was i Wa­szych Ko­cha­nych Mam!

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny