Wstępniak 09/2018

Magda Guziak NowakPo­wo­li sta­je się tra­dy­cją, że gdy za­miesz­cza­my zdję­cie uko­cha­ne­go przez na­szą re­dak­cję pa­pie­ża Fran­cisz­ka, ja chęt­nie re­zy­gnu­ję ze swo­jej po­do­bi­zny. Cóż, do Oj­ca Świę­te­go­jesz­cze mi ba­aaaar­dzo da­le­ko. 🙂

Tym ra­zem bie­gnie­my my­śla­mi do Pa­na­my. Przed­sta­wia­my Wam kil­ka cie­ka­wych projektów/ wspól­not, któ­re szy­ku­ją się na ŚDM 2019. Bę­dzie­my wra­cać do te­go te­ma­tu tak­że w ko­lej­nych nu­me­rach, na bie­żą­co śle­dząc stan przy­go­to­wań.

Niech w tej dro­dze to­wa­rzy­szą nam re­flek­sje pa­pie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry da­je kon­kret­ne wska­zów­ki. Szcze­gól­nie spodo­ba­ło mi się, że Oj­ciec Świę­ty za­uwa­żył, iż „plan za­jęć mło­dzie­ży sta­je się bar­dziej na­pię­ty niż u dy­rek­to­rów wiel­kich firm”. Pa­pież mó­wi o tym z tro­ską! Pro­si: nie za­bi­jaj­cie swo­jej mło­do­ści, nie ule­gaj­cie pre­sji nie­ustan­ne­go ana­li­zo­wa­nia, co bę­dzie ju­tro. Fran­ci­szek nie za­chę­ca tym sa­mym do sie­dze­nia w miej­scu i pa­trze­nia, jak ży­cie prze­cie­ka nam przez pal­ce. Wprost prze­ciw­nie: „na­sto­lat­ki nie są ani tu, ani tam; są w dro­dze, w po­dro­ży, w ru­chu”. By­le tyl­ko ten ruch nie był po­go­nią za pie­nią­dzem, ka­rie­rą. By­le­by­śmy na­dal po­tra­fi­li żyć te­raź­niej­szo­ścią, co jest naj­wspa­nial­szym przy­wi­le­jem mło­do­ści!

Te­go ży­czę i so­bie, i Wam!

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny