Wstępniak 07/2017

Jola Tęcza-Ćwierz

Nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka” – mó­wi przy­sło­wie. A z dru­giej stro­ny – „jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą”. Wy­gląd jest waż­ny i ma wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie. Je­śli spę­dzasz ca­ły dzień w pi­ża­mie, czu­jesz się nie­atrak­cyj­nie. Trud­niej Ci wte­dy się za­brać do na­uki czy pra­cy. Dla­te­go lu­bi­my się do­brze ubie­rać, chce­my ład­nie wy­glą­dać i dba­my o wi­ze­ru­nek.
Hi­sto­ria mo­dy to hi­sto­ria świa­ta. Od­bi­ja­ją się w niej, jak w lu­strze, kul­tu­ra, po­li­ty­ka, oby­cza­je, co­dzien­ność. Mo­da to też świat suk­ce­su i sła­wy. Przy­kła­dem są pro­jek­tan­ci mo­dy oraz mo­del­ki i mo­de­le, za­ra­bia­ją­cy ogrom­ne pie­nią­dze.

Jed­nak nie za­wsze to, co jest tren­dy, mu­si pa­so­wać tak­że do Cie­bie. Ubra­ny do­brze to zna­czy w zgo­dzie ze so­bą. A przy tym ład­niei wy­god­nie. Za­nim jed­nak zde­cy­du­je­my się na za­kup ostat­nie­go krzy­ku mo­dy, le­piej spraw­dzić, czy da­ny fa­son, krój, ko­lo­ry­sty­ka i wzo­ry bę­dą pa­so­wa­ły do na­sze­go ty­pu uro­dy i fi­gu­ry. By czuć się do­brze i mod­nie, cza­sem wy­star­czą drob­ne zmia­ny ko­lo­ru bądź fa­so­nu. Moż­na za­mie­nić T‑shirt na bluz­kę, a do dżin­sów za­miast zwy­kłych te­ni­só­wek, za­ło­żyć zie­lo­ne tramp­ki. Do­brze do­bra­ny strój mo­że nam do­dać nie­sa­mo­wi­tej ener­gii i si­ły. I – co naj­waż­niej­sze – sa­mi mo­że­my o to za­dbać. Naj­waż­niej­sze to do­brze czuć się w tym, co się no­si. Tren­dy zmie­nia­ją się szyb­ko i cza­sa­mi trud­no za ni­mi na­dą­żyć. Na­to­miast styl bu­du­je się sa­me­mu, szu­ka­jąc go cza­sem la­ta­mi. Styl od­zwier­cie­dla na­szą oso­bo­wość.

Mo­da jest waż­na, ale nie war­to śle­po za nią po­dą­żać. W in­ter­ne­cie moż­na zna­leźć wie­le in­struk­ta­żo­wych fil­mów, np. jak za kil­ka zło­tych prze­ro­bić T‑shirt na faj­ną dys­ko­te­ko­wą ko­szul­kę. Wy­star­czy coś przy­ciąć, wy­ciąć, przy­kle­ić ce­ki­ny i po­wsta­je su­per ciuch. War­to też za­uwa­żyć, że do­brze ubra­ny to nie zna­czy prze­bra­ny. Mó­wi o tym Jo­an­na Tor-Gaz­da (s. 4–5). Rów­nież dziew­czy­ny z marysfashion.pl po­ka­zu­ją, że moż­na wy­glą­dać pięk­nie, nie tyl­ko od świę­ta, ale na co dzień, na­wet w po­nie­dzia­łek o siód­mej ra­no. 🙂

 

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

p.o. re­dak­to­ra na­czel­ne­go