Jola Tęcza-Ćwierz

Nie szata zdobi czło­wieka” – mówi przy­sło­wie. A z dru­giej strony – „jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą”. Wy­gląd jest ważny i ma wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie. Je­śli spę­dzasz cały dzień w pi­ża­mie, czu­jesz się nie­atrak­cyj­nie. Trud­niej Ci wtedy się za­brać do na­uki czy pracy. Dla­tego lu­bimy się do­brze ubie­rać, chcemy ład­nie wy­glą­dać i dbamy o wi­ze­ru­nek.
Hi­sto­ria mody to hi­sto­ria świata. Od­bi­jają się w niej, jak w lu­strze, kul­tura, po­li­tyka, oby­czaje, co­dzien­ność. Moda to też świat suk­cesu i sławy. Przy­kła­dem są pro­jek­tanci mody oraz mo­delki i mo­dele, za­ra­bia­jący ogromne pieniądze.

Jed­nak nie za­wsze to, co jest trendy, musi pa­so­wać także do Cie­bie. Ubrany do­brze to zna­czy w zgo­dzie ze sobą. A przy tym ład­niei wy­god­nie. Za­nim jed­nak zde­cy­du­jemy się na za­kup ostat­niego krzyku mody, le­piej spraw­dzić, czy dany fa­son, krój, ko­lo­ry­styka i wzory będą pa­so­wały do na­szego typu urody i fi­gury. By czuć się do­brze i mod­nie, cza­sem wy­star­czą drobne zmiany ko­loru bądź fa­sonu. Można za­mie­nić T-shirt na bluzkę, a do dżin­sów za­miast zwy­kłych te­ni­só­wek, za­ło­żyć zie­lone trampki. Do­brze do­brany strój może nam do­dać nie­sa­mo­wi­tej ener­gii i siły. I – co naj­waż­niej­sze – sami mo­żemy o to za­dbać. Naj­waż­niej­sze to do­brze czuć się w tym, co się nosi. Trendy zmie­niają się szybko i cza­sami trudno za nimi na­dą­żyć. Na­to­miast styl bu­duje się sa­memu, szu­ka­jąc go cza­sem la­tami. Styl od­zwier­cie­dla na­szą osobowość.

Moda jest ważna, ale nie warto ślepo za nią po­dą­żać. W in­ter­ne­cie można zna­leźć wiele in­struk­ta­żo­wych fil­mów, np. jak za kilka zło­tych prze­ro­bić T-shirt na fajną dys­ko­te­kową ko­szulkę. Wy­star­czy coś przy­ciąć, wy­ciąć, przy­kleić ce­kiny i po­wstaje su­per ciuch. Warto też za­uwa­żyć, że do­brze ubrany to nie zna­czy prze­brany. Mówi o tym Jo­anna Tor-Gazda (s. 4–5). Rów­nież dziew­czyny z marysfashion.pl po­ka­zują, że można wy­glą­dać pięk­nie, nie tylko od święta, ale na co dzień, na­wet w po­nie­dzia­łek o siód­mej rano. :)

 

Jola Tęcza-Ćwierz

p.o. re­dak­tora naczelnego

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: