Wstępniak 05/2018

Magda Guziak NowakDłu­go się za­sta­na­wia­łam, czy ta­ki ty­tuł to nie prze­sa­da. Ka­sia Urban na str. 7 py­ta, „Dla­cze­go go ko­cha­ją i nie­na­wi­dzą?”. Czy ta nie­na­wiść to nie... prze­sa­da? Czy­ta­jąc wy­po­wie­dzi nie­któ­rych pu­bli­cy­stów, au­to­rów, księ­ży (!), stwier­dzam ze smut­kiem, że nie.

Co za­rzu­ca się pa­pie­żo­wi? Na przy­kład, że za­miast uczyć teo­lo­gii, opo­wia­da baj­ki i że za­po­mi­na, iż mi­ło­sier­dzie idzie w pa­rze ze spra­wie­dli­wo­ścią. Tym­cza­sem Fran­ci­szek nie opo­wia­da ba­jek, lecz za­miast su­che­go wy­kła­du, za­koń­czo­ne­go wnio­ska­mi, prze­kła­da Ewan­ge­lię na kon­kret­ne wy­da­rze­nia, któ­re ma­ją miej­sce tu i te­raz. Nie za­po­mi­na też o spra­wie­dli­wo­ści, ale wy­ja­śnia, że czło­wiek nie jest grze­chem. Czło­wiek jest... czło­wie­kiem, któ­ry zgrze­szył – a to wiel­ka róż­ni­ca. I gdy przy­zna się do błę­du, trze­ba mu wy­ba­czyć, a nie ka­to­wać wy­rzu­ta­mi su­mie­nia do koń­ca ży­cia. Bo sam Bóg prze­ba­czył.

Ko­cham pa­pie­ża Fran­cisz­ka i je­go re­wo­lu­cję mi­ło­ści. Dla­te­go tym ra­zem bez mo­je­go zdję­cia, bo kim ja je­stem, aby się z NIM rów­nać? 🙂

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny