Wstępniak 03/2018

Magda Guziak NowakNa­wra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię!” No ale o co cho­dzi? Prze­cież cho­dzę do ko­ścio­ła, na re­li­gię, nie drę ko­tów z ro­dzeń­stwem, mo­dlę się… Na­wró­ce­nie to nie tyl­ko dra­stycz­na zmia­na swo­je­go ży­cia o 180 stop­ni.

Na­wró­ce­nie to nie tyl­ko ze­rwa­nie z na­ło­giem, pro­sty­tu­cją czy spo­wiedź po 30 la­tach ta­kie­go ży­cia, jak­by Bo­ga nie by­ło. Na­wró­ce­nie to nie tyl­ko nie­po­peł­nia­nie grze­chów cięż­kich, któ­re zry­wa­ją przy­jaźń z Pa­nem Je­zu­sem. Na­wró­ce­nie to co­dzien­ne wy­bie­ra­nie Bo­ga – i w ta­kim zna­cze­niu wy­da­je mi się jesz­cze trud­niej­sze.

Pan Je­zus po­wie­dział, że kto jest bez grze­chu, niech pierw­szy rzu­ci ka­mień. Nie wi­dzę… Tym bar­dziej za­chę­cam do lek­tu­ry na­sze­go te­ma­tu nu­me­ru!

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny