Wstępniak 02/2018

Magda Guziak NowakPi­sa­nie wstęp­nia­ka do nu­me­ru o igrzy­skach to dla mnie wy­zwa­nie i dość za­baw­ne wy­da­rze­nie, bo kto mnie zna, ten wie, że ki­bic ze mnie mar­ny. Za­czy­na się mecz, a ja py­tam, kto gra... I o co... Ale prze­cież nie mu­szę znać się na wszyst­kim.:)

A tak se­rio. Mi­mo że nie je­stem za­pa­lo­nym ki­bi­cem, mam swo­je ulu­bio­ne spor­ty, któ­re chęt­nie oglą­dam w te­le­wi­zji. Lu­bię siat­ków­kę, sko­ki nar­ciar­skie i łyż­wiar­stwo fi­gu­ro­we. Cie­szę się, że Pol­ska ma wie­lu do­sko­na­łych za­wod­ni­ków, któ­rzy są na­szą chlu­bą i gro­ma­dzą przed ekra­na­mi mi­lio­ny wi­dzów.

I wiem też, że choć upra­wiam zu­peł­nie in­ny za­wód, mo­gła­bym spo­ro za­czerp­nąć ze spor­to­we­go świa­ta. Od na­szych spor­tow­ców mo­gę się uczyć cier­pli­wo­ści, wy­trwa­ło­ści, wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści, zdro­wej ry­wa­li­za­cji i przy­jaź­ni oraz god­ne­go go­dze­nia się z po­raż­ką. Więc choć nie mam żył­ki spor­tow­ca, cie­szę się, że igrzy­ska czas za­cząć!
OOOLSKAAA! BIAŁO-CZERWONI!

 

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny