Wolontariat PLUS

Dzi­siaj wie­le osób py­ta się jak od­kryć swo­je pa­sje, ta­len­ty, jak od­na­leźć się w dzi­siej­szym świe­cie. Jed­ną z me­tod na od­na­le­zie­nie swo­ich ta­len­tów (al­bo ich na­zwa­nie) jest re­gu­lar­na pra­ca w gru­pach. Dla­cze­go? Po­nie­waż gru­pa utwier­dza, in­spi­ru­je, na­pro­wa­dza, kie­ru­je, za­chę­ca do dzia­ła­nia.

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, któ­re za rok od­bę­dą się w Kra­ko­wie, to jed­no z naj­więk­szych wy­da­rzeń w hi­sto­rii Pol­ski, a za­ra­zem wiel­kie przed­się­wzię­cie lo­gi­stycz­ne, do prze­pro­wa­dze­nia któ­re­go nie­zbęd­ni są lu­dzie z pa­sją i chę­cią nie­sie­nia po­mo­cy.

Jest to pro­jekt skie­ro­wa­ny do mło­dych, któ­rzy chcą cze­goś wię­cej, są go­to­wi do re­gu­lar­nej pra­cy w gru­pie i prze­ła­my­wa­nia swo­ich ba­rier. To głów­nie oso­by z Wo­lon­ta­ria­tu PLUS bę­dą za­rzą­dzać gru­pa­mi wo­lon­ta­riu­szy pod­czas ŚDM.

Obec­nie prze­szko­li­li­śmy 60 klu­czo­wych li­de­rów – część z nich już roz­po­czę­ła pra­cę, a część roz­pocz­nie ją po wa­ka­cjach. Każ­dy klu­czo­wy li­der prze­wod­ni­czył gru­pie 8–10 li­de­rów i ra­zem w tej gru­pie bę­dą pra­co­wać na pro­jek­ta­mi zwią­za­ny­mi z ŚDM. Spo­tka­nia te ma­ją na ce­lu lep­sze po­zna­nie się, a przede wszyst­kim ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści pra­cy ze­spo­ło­wej i pro­jek­to­wej. Nie chce­my tyl­ko prze­szko­lić wo­lon­ta­riu­szy, aby do­brze dzia­ła­li pod­czas ŚDM, ale chce­my dać im moż­li­wość zdo­by­cia umie­jęt­no­ści, któ­re są tak po­trzeb­ne na ryn­ku pra­cy.

Chce­my pod­kre­ślić, że wo­lon­ta­riat ŚDM to nie jest dzia­ła­nie krót­ko­fa­lo­we. To do­pie­ro po­czą­tek! Na­szym głów­nym ce­lem jest zak­ty­wi­zo­wa­nie mło­dych lu­dzi i oży­wie­nie wspól­not pa­ra­fial­nych.

Pro­gram Wo­lon­ta­ria­tu PLUS skła­da się z 3 eta­pów:

  • Wy­kła­dy pro­wa­dzo­ne przez pa­na dra Je­rze­go Ko­ło­dzie­ja – „Czy obec­nie jest trud­niej, a mo­że jest ina­czej” oraz „Cze­go nie na­uczą nas w szko­le, a co jest po­trzeb­ne w ży­ciu” – 2 ty­go­dnie
  • Kurs „Prze­ła­my­wa­nie Ba­rier” – 5 ty­go­dni
  • Sys­te­ma­tycz­na pra­ca w gru­pach nad pro­jek­ta­mi zwią­za­ny­mi z ŚDM Kra­ków 2016 – (do lip­ca 2016, spo­tka­nia raz w ty­go­dniu)

 

Gru­pa 500–600 osób, któ­re przej­dą ca­ły cykl pro­jek­tu Wo­lon­ta­riat PLUS bę­dzie za­an­ga­żo­wa­na przez ca­ły ten czas w przy­go­to­wa­nie ŚDM w Kra­ko­wie. Bę­dą oni ko­or­dy­no­wać po­mniej­sze gru­py wo­lon­ta­riu­szy. Nie­któ­rzy z nich bę­dą tak­że mie­li wkład w przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu koń­co­we­go, czy­li Aka­de­mii Pra­cy. Chce­my, aby ca­ła gru­pa wo­lon­ta­riu­szy, któ­rzy we­zmą udział w pro­jek­cie Wo­lon­ta­riat PLUS re­ali­zo­wa­ła dwa ce­le stra­te­gicz­ne Sek­cji Wo­lon­ta­ria­tu – wy­ko­rzy­sta­nie po­ten­cja­łu mło­dych lu­dzi (po­przez od­kry­wa­nie w nich ta­len­tów oraz prze­ła­my­wa­nie ba­rier, któ­re ogra­ni­cza­ją ich roz­wój) oraz ak­ty­wi­zo­wa­nie mło­dych lu­dzi do dzia­łal­no­ści w Ko­ście­le (i nie tyl­ko).

Je­że­li chcesz do­łą­czyć, na­pisz ma­ila na d.borkowska@krakow2016.com (lub wolontariatplus@gmail.com)Plakat_w