Wolontariat pełną parą

Je­cha­li bu­sem do ma­rzeń. Te­raz od­kry­wa­ją ta­len­ty in­nych i re­zy­gnu­ją z wła­sne­go wol­ne­go cza­su dla dru­gie­go czło­wie­ka.

Grze­siek Gro­dec­ki uczy się w dru­giej kla­sie li­ceum w Wa­do­wi­cach. Lu­bi po­mna­żać do­bro i wi­dzieć uśmiech na twa­rzach in­nych osób. Zna­lazł miej­sce, w któ­rym mo­że to ro­bić. Jest nim Sto­wa­rzy­sze­nie GPS Kal­wa­ria z Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej. Grze­siek po­znał je od pod­szew­ki, bo po­ma­gał w nim, za­nim jesz­cze for­mal­nie mógł zo­stać je­go człon­kiem (do GPS‑u na­le­ży mło­dzież w wie­ku 15–25 lat). Te­raz an­ga­żu­je się na ca­łe­go.

Ki­lo­me­try do­bra

– Pierw­szym ce­lem sto­wa­rzy­sze­nia by­ło przy­go­to­wa­nie człon­ków i in­nych osób do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie. Naj­waż­niej­sza ak­cja no­si­ła na­zwę „Bu­sem do ma­rzeń”. Przez dwa la­ta jeź­dzi­li­śmy po Pol­sce i Eu­ro­pie, za­pra­sza­jąc mło­dych lu­dzi na ŚDM – opo­wia­da Grze­siek Gro­dec­ki. Licz­by ro­bią wra­że­nie. W tym cza­sie bus prze­je­chał kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy ki­lo­me­trów! Wo­lon­ta­riu­sze by­li na­wet na au­dien­cji u… pa­pie­ża Fran­cisz­ka.

Pre­zen­ty od ser­ca

W cza­sie jed­nej z ta­kich wy­praw po­zna­li po­słu­gu­ją­ce­go na Li­twie ks. Da­nie­la Nar­ku­na. – Zro­dził się po­mysł ak­cji mi­ko­łaj­ko­wej. Po­sta­no­wi­li­śmy ze­brać pre­zen­ty dla Po­la­ków miesz­ka­ją­cych na Li­twie i wrę­czyć im je oso­bi­ście, co się uda­ło – mó­wi Grze­siek i do­da­je, że ak­cja we­szła na sta­łe do ich rocz­ne­go ka­len­da­rza. Ostat­nio wo­lon­ta­riu­sze po­now­nie od­wie­dzi­li pa­ra­fię ks. Da­nie­la Nar­ku­na. Sło­dy­cze i za­baw­ki roz­da­li dzie­ciom z do­mu dziec­ka i swo­im ro­da­kom. Oprócz te­go bied­niej­szym ro­dzi­nom przy­wieź­li pacz­ki z pro­duk­ta­mi żyw­no­ścio­wy­mi i ar­ty­ku­ła­mi szkol­ny­mi dla dzie­ci. – Ak­cją mi­ko­łaj­ko­wą chce­my po­ka­zać Po­la­kom miesz­ka­ją­cym za­gra­ni­cą, że o nich pa­mię­ta­my – opo­wia­da or­ga­ni­za­tor. – Oprócz pre­zen­tów chce­my im ofia­ro­wać swój czas. Czę­sto roz­mo­wa i by­cie dla nich oka­zu­ją się waż­niej­sze od ma­te­rial­nych rze­czy, któ­re od nas otrzy­mu­ją – pod­kre­śla.

Ta­jem­ni­czy GPS

Mi­sją sto­wa­rzy­sze­nia jest ak­ty­wi­zo­wa­nie mło­dzie­ży z oko­lic Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej. – Za­in­spi­ro­wa­li­śmy się stwier­dze­niem pa­pie­ża Fran­cisz­ka o tym, że­by nie zo­sta­wać na wy­god­nej ka­na­pie. Za­pra­sza­my do współ­pra­cy mło­dych lu­dzi. Da­je­my im moż­li­wość cie­ka­we­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, roz­wi­ja­nia ta­len­tów i ro­bie­nia cze­goś do­bre­go dla in­nych – mó­wi Grze­siek. – Wszyst­ko czy­ni­my w du­chu na­ucza­nia św. Ja­na Paw­ła II – do­da­je. Na­zwa sto­wa­rzy­sze­nia ko­ja­rzy się z sys­te­mem na­wi­ga­cji sa­te­li­tar­nej, ale po­wsta­ła od pierw­szych li­ter imie­nia pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II w ję­zy­ku wło­skim (Gio­van­ni Pa­olo Se­con­do).

Peł­ną pa­rą

Do tej po­ry wo­lon­ta­riu­sze zor­ga­ni­zo­wa­li warsz­ta­ty mu­zycz­ne dla osób gra­ją­cych na in­stru­men­tach, za­koń­czo­ne kon­cer­tem w Bo­że Na­ro­dze­nie i „Po­po­łu­dnie z plan­szów­ka­mi” dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W mar­cu 2016 przy­go­to­wa­li spo­tka­nie pt. „Kie­ru­nek mi­łość”. Pi­sar­ka Be­ata Ko­ło­dziej, Be­ata i Mar­cin Mą­drzy oraz ra­per PAX opo­wia­da­li na nim o war­to­ści czy­sto­ści. W każ­dy pierw­szy pią­tek or­ga­ni­zu­ją dla wszyst­kich chęt­nych wie­czor­ne uwiel­bie­nie w ko­ście­le pw. św. Jó­ze­fa w Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej. Po­ma­ga­li zor­ga­ni­zo­wać dwa cha­ry­ta­tyw­ne tur­nie­je pił­ki noż­nej: dla Jul­ki w śpiącz­ce i dla ro­dzi­ny z Przy­tko­wic, któ­ra stra­ci­ła dom w po­ża­rze.

Z na­gro­dą od ar­cy­bi­sku­pa

Cy­klicz­nych spo­tkań for­ma­cyj­nych nie ma. Sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła ja­ko or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa, a je­go po­my­sły mo­gą się speł­niać dzię­ki da­ro­wi­znom od lu­dzi do­brej wo­li. Do­strzegł je abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski i w ze­szłym ro­ku przy­znał mu usta­no­wio­ną przez sie­bie na­gro­dę „Mło­dość – pro­jekt ży­cia”. Człon­ko­wie zy­ska­li jesz­cze więk­szą mo­ty­wa­cję, by włą­czać się w po­moc in­nym.

Wię­cej: gps-kalwaria.pl i Fa­ce­bo­ok

 

Aga­ta Goł­da

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.