Wielki Post okazją do nawrócenia

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Ewan­ge­lia (…) co ro­ku przed­sta­wia wy­da­rze­nie ku­sze­nia Je­zu­sa, gdy Duch Świę­ty, któ­ry zstą­pił na Nie­go po chrzcie w Jor­da­nie, skło­nił Go do otwar­tej kon­fron­ta­cji przez czter­dzie­ści dni z sza­ta­nem na pu­sty­ni, za­nim roz­po­czął swo­ją mi­sję pu­blicz­ną. (…)

Je­zus zde­cy­do­wa­nie od­rzu­ca wszyst­kie te po­ku­sy i pod­kre­śla nie­wzru­szo­ną wo­lę, by po­dą­żać dro­gą usta­lo­ną przez Oj­ca, bez ja­kie­go­kol­wiek kom­pro­mi­su z grze­chem oraz lo­gi­ką świa­ta. Do­brze za­uważ­cie, jak od­po­wia­da Je­zus. Nie pro­wa­dzi On dia­lo­gu z sza­ta­nem, jak to uczy­ni­ła Ewę w ziem­skim ra­ju. Je­zus do­brze wie, że z sza­ta­nem nie moż­na pro­wa­dzić dia­lo­gu, bo jest on bar­dzo prze­bie­gły. (…) Pa­mię­taj­my o tym: w chwi­li po­ku­sy, na­szych po­kus, wo­bec sza­ta­na nie li­czą się żad­ne ar­gu­men­ty, ale za­wsze chro­ni nas Sło­wo Bo­że! Ono nas oca­li.

W swo­ich od­po­wie­dziach sza­ta­no­wi Pan przy­po­mi­na nam przede wszyst­kim, że „nie sa­mym chle­bem ży­je czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re po­cho­dzi z ust Bo­żych” (Mt 4, 4; por. Pwt 8, 3). To da­je nam si­łę, wspie­ra nas w wal­ce z men­tal­no­ścią te­go świa­ta, któ­ra re­du­ku­je czło­wie­ka do po­zio­mu pod­sta­wo­wych po­trzeb, spra­wia­jąc, że tra­ci on głód te­go, co jest praw­dzi­we, do­bre i pięk­ne, głód Bo­ga i Je­go mi­ło­ści. Pan Je­zus przy­po­mi­na rów­nież, że jest tak­że na­pi­sa­ne: „Nie bę­dziesz wy­sta­wiał na pró­bę Pa­na, Bo­ga swe­go” (w. 7), po­nie­waż dro­ga wia­ry pro­wa­dzi rów­nież przez ciem­no­ści, wąt­pli­wo­ści, a kar­mi się cier­pli­wo­ścią, wy­trwa­łym ocze­ki­wa­niem. Przy­po­mi­na wresz­cie, że jest na­pi­sa­ne: „Pa­nu, Bo­gu swe­mu, bę­dziesz od­da­wał po­kłon i Je­mu sa­me­mu słu­żyć bę­dziesz” (w. 10), to zna­czy, że mu­si­my uwol­nić się od boż­ków, od rze­czy próż­nych i bu­do­wać na­sze ży­cie na tym, co naj­istot­niej­sze. (…)

Dro­dzy bra­cia, Wiel­ki Post jest dla nas wszyst­kich do­brą oka­zją, aby od­być dro­gę na­wró­ce­nia, sta­jąc szcze­rze przed tą kar­tą Ewan­ge­lii. Od­nów­my na­sze przy­rze­cze­nia chrzciel­ne (…), aby po­dą­żać Bo­ży­mi dro­ga­mi Bo­ga, „aby­śmy w ra­do­ści Du­cha Świę­te­go do­tar­li do świąt pas­chal­nych”.

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 9.03.2014 r.