Wiedzcie, że nie jesteście samotni

Wiedz­cie, że nie je­ste­ście sa­mot­ni. To­wa­rzy­szy wam Ktoś, kto was ni­gdy nie za­wie­dzie. Chry­stus ro­zu­mie naj­taj­niej­sze pra­gnie­nia wa­sze­go ser­ca. On cze­ka na wa­szą mi­łość i na wa­sze świa­dec­twoˮ. Ło­wicz, 1999

Po­wo­ła­niem chrze­ści­ja­ni­na jest służ­ba bra­ciom i spo­łe­czeń­stwu, umac­nia­nie i ochro­na god­no­ści każ­dej ludz­kiej isto­ty, sza­cu­nek dla praw oso­by i ich obro­na, bu­do­wa­nie trwa­łe­go i praw­dzi­we­go po­ko­ju, opar­te­go na bra­ter­stwie, wol­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści i praw­dzieˮ. Bu­enos Aires, 1985

Zgo­da spo­łecz­na nie jest czymś, co moż­na »szyb­ko za­ła­twić«, za­im­pro­wi­zo­wać na­pręd­ce, czy też na­rzu­cić z ze­wnątrz: ro­dzi się ona ze spra­wie­dli­we­go, wol­ne­go, bra­ter­skie­go ser­ca, w któ­rym ży­je po­kój pły­ną­cy z mi­ło­ściˮ. Bu­enos Aires, 1985

Mi­łość to pierw­sze i pod­sta­wo­we wy­ma­ga­nie. Ży­cie Bo­że jest bo­wiem ko­mu­nią mi­ło­ści. Je­śli mi­łość jest szczy­tem i peł­nią uczest­nic­twa, do któ­re­go zo­sta­li­śmy we­zwa­ni, jest oczy­wi­ste, że pierw­szym przy­ka­za­niem jest przy­ka­za­nie mi­ło­ści Bo­ga i bliź­ni­chˮ. Plac św. Ja­na na La­te­ra­nie, 1985

Mło­dy czło­wiek jest wraż­li­wy na praw­dę, spra­wie­dli­wość, pięk­no, na in­ne war­to­ści du­cho­we. Mło­dy czło­wiek pra­gnie od­na­leźć sie­bie sa­me­go, dla­te­go szu­ka, cza­sem burz­li­wie szu­ka, praw­dzi­wych war­to­ści i ce­ni tych lu­dzi, któ­rzy ich na­ucza­ją i we­dług nich ży­jąˮ. Wło­cła­wek, 1991

Co to jest mło­dość? Mło­dość to nie tyl­ko pe­wien okres ży­cia ludz­kie­go, od­po­wia­da­ją­cy okre­ślo­nej licz­bie lat, ale to jest za­ra­zem czas da­ny każ­de­mu czło­wie­ko­wi i rów­no­cze­śnie za­da­ny mu przez Opatrz­ność. W tym cza­sie szu­ka on od­po­wie­dzi na pod­sta­wo­we py­ta­nia jak mło­dzie­niec z Ewan­ge­lii; szu­ka nie tyl­ko sen­su ży­cia, ale szu­ka kon­kret­ne­go pro­jek­tu, we­dle któ­re­go to swo­je ży­cie ma za­cząć bu­do­wać. I to wła­śnie jest naj­istot­niej­szy rys mło­do­ści”. Prze­kro­czyć próg na­dziei

 

bł. Jan Pa­weł II