Więcej niż dobre towarzystwo

Człon­ko­wie Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Ora­to­ryj­nej w Go­sty­niu uczą się an­giel­skie­go, by swo­bod­nie roz­ma­wiać z ró­wie­śni­ka­mi w Me­dju­gor­je czy Ma­dry­cie, do­kąd wy­bie­ra­ją się w tym ro­ku. A oprócz te­go...

Dzie­ło świę­te­go Fi­li­pa

Moż­na by rzec, że hi­sto­ria go­styń­skie­go Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Ora­to­ryj­nej roz­po­czę­ła się 503 la­ta te­mu we Flo­ren­cji, gdy uro­dził się Fi­lip Ne­ri. Idąc za gło­sem ser­ca, zre­zy­gno­wał z ka­rie­ry ku­piec­kiej i za­wę­dro­wał do Rzy­mu, by w wie­ku 36 lat przy­jąć świę­ce­nia ka­płań­skie. W kon­fe­sjo­na­le prze­ko­nał się, jak bar­dzo je­go pe­ni­ten­tom bra­ku­je wie­dzy re­li­gij­nej i roz­po­czął for­ma­cję od spo­tkań w swo­im miesz­ka­niu. Za­po­cząt­ko­wał w ten spo­sób wspól­no­ty zwa­ne ora­to­ria­mi, któ­re na wzór swo­je­go za­ło­ży­cie­la do dziś two­rzą księ­ża fi­li­pi­ni.

Szcze­gól­ne miej­sce w ser­cu Fi­li­pa Ne­ri zaj­mo­wa­ła mło­dzież. Świę­ty ma­wiał: „Aby za­pew­nić wy­trwa­łość w do­brym u lu­dzi mło­dych, jest wręcz nie­zbęd­nym uni­ka­nie złe­go to­wa­rzy­stwa, a ob­co­wa­nie tyl­ko z do­bry­mi”. Ora­to­ria to coś wię­cej niż zna­jo­mi.

– Cho­dzi o to, że­by w ora­to­riach czuć się jak w ro­dzi­nach – tłu­ma­czy ks. Pa­weł Bog­da­no­wicz COr, fi­li­pin ze Świę­tej Gó­ry w Go­sty­niu. – Je­śli mło­dzi bę­dą się tu­taj czu­li jak u sie­bie w do­mu, to to bę­dzie naj­więk­szy suk­ces. Dla­cze­go? Bo po­tem bę­dą wra­ca­li z mał­żon­ka­mi, dzieć­mi, wnu­ka­mi. I ko­lej­ne po­ko­le­nie bę­dzie ży­ło Ko­ścio­łem nie w teo­rii, ale bę­dzie ży­ło Ko­ścio­łem na­praw­dę – do­da­je dusz­pa­sterz.

W Pol­sce dzia­ła obec­nie sie­dem fi­li­piń­skich ora­to­riów mło­dzie­żo­wych. Wspól­no­ty spo­ty­ka­ją się co ro­ku w in­nym mie­ście, tym ra­zem w Ra­do­miu. Pro­gram ta­kie­go zjaz­du od­zwier­cie­dla du­cho­wość św. Fi­li­pa i je­go na­rzę­dzia for­ma­cyj­ne, do­sto­so­wa­ne do współ­cze­snych po­trzeb i men­tal­no­ści. Wśród sta­łych ele­men­tów ks. Pa­weł wy­mie­nia: Pi­smo Świę­te, ad­o­ra­cję Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu, po­moc bliź­nim. A tak­że „to wszyst­ko, co jest cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mło­dych lu­dzi”: mu­zy­ka, śpiew, tań­ce i za­ba­wy.

U Mat­ki Bo­żej w Go­sty­niu

Na co dzień ks. Pa­weł opie­ku­je się Dusz­pa­ster­stwem Mło­dzie­ży Ora­to­ryj­nej, dzia­ła­ją­cym od 2000 r. przy sank­tu­arium Mat­ki Bo­żej Świę­to­gór­skiej w Go­sty­niu. Wspól­no­ta li­czy obec­nie 20–30 osób, za­rów­no gim­na­zja­li­stów, li­ce­ali­stów, jak i stu­den­tów. Mło­dzież spo­ty­ka się w so­bot­nie wie­czo­ry w Ka­wia­ren­ce San Fi­lip­po. – Spo­tka­nie roz­po­czy­na się mo­dli­twą bądź też nią koń­czy – mó­wi opie­kun. Cza­sem jest to roz­wa­ża­nie Pi­sma Świę­te­go, in­nym ra­zem uwiel­bie­nie Pa­na Bo­ga, śpiew, mu­zy­ka i ad­o­ra­cja. Wspól­no­ta ora­to­ryj­na włą­cza się w or­ga­ni­za­cję licz­nych wy­da­rzeń w sank­tu­arium, jak choć­by co­rocz­ne­go Fe­sti­wa­lu Mu­si­ca Sa­cro­mon­ta­na, Bie­gu do Pu­ste­go Gro­bu w Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną, po­cho­du Wszyst­kich Świę­tych – #Ho­ly #Wins czy Eks­tre­mal­nej Dro­gi Krzy­żo­wej.

Bę­dzie się dzia­ło

Ka­len­darz DMO na rok 2018 za­wie­ra spo­ro wy­da­rzeń. W cza­sie fe­rii zi­mo­wych od­by­ły się Fi­li­piń­skie Dni Mło­dych. Wspól­no­ta or­ga­ni­zu­je je co ro­ku. – Po­nad­to po raz ko­lej­ny wraz z dusz­pa­ster­stwem Jor­dan z Po­zna­nia bę­dzie­my współ­two­rzy­li Pa­ra­di­so, czy­li spo­tka­nie mło­dych ca­łej ar­chi­die­ce­zji po­znań­skiej – za­po­wia­da ks. Pa­weł. W pla­nie pię­cio­dnio­we­go wy­da­rze­nia (26–30 czerw­ca) są m.in. kon­cer­ty, kon­fe­ren­cje, dia­log z bi­sku­pa­mi i warsz­ta­ty roz­wi­ja­ją­ce ta­len­ty. Ja­ko jed­na z dwóch pol­skich grup DMO weź­mie udział w spo­tka­niu mło­dzie­ży w Me­dju­gor­je, tzw. Mla­di­fest. Na­to­miast rok 2019 za­mie­rza­ją przy­wi­tać w Ma­dry­cie wraz z uczest­ni­ka­mi 41. Spo­tka­nia Mło­dych w du­chu Ta­ize. Na ra­zie czas więc na szli­fo­wa­nie umie­jęt­no­ści ję­zy­ko­wych.

 

Ka­ro­li­na Plu­ta

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.