Warsztaty Muzyki Liturgicznej

W dniach 21–23 kwiet­nia 2017r. w klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów w Ło­dzi przy uli­cy Zie­lo­nej 13 od­bę­dą się Warsz­ta­ty Mu­zy­ki Li­tur­gicz­nej pt. „Mi­ło­sier­dzia pra­gnę”. Po­pro­wa­dzą je o. Da­wid Kusz OP, Pa­weł Bę­be­nek i Piotr Pał­ka.

Jest to pro­jekt skie­ro­wa­ny do wo­ka­li­stów i in­stru­men­ta­li­stów za­in­te­re­so­wa­nych mu­zy­ką sa­kral­ną, śpie­wa­ją­cych i mo­dlą­cych się za po­mo­cą dźwię­ków, bez wzglę­du na wiek, za­rów­no dla pro­fe­sjo­na­li­stów jak i ama­to­rów, osób świec­kich i du­chow­nych oraz wszel­kich grup po­słu­gu­ją­cych w róż­nych wspól­no­tach opra­wą mu­zycz­ną li­tur­gii.

Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że na­si pro­wa­dzą­cy są w sta­nie za­ra­zić mi­ło­ścią do mu­zy­ki każ­de­go czło­wie­ka! Je­śli i Ty po­szu­ku­jesz swo­jej dro­gi do Bo­ga, a mu­zy­ka jest Ci bli­ska – to za­pro­sze­nie jest wła­śnie dla Cie­bie. Te­ma­tem prze­wod­nim re­per­tu­aru te­go­rocz­nej edy­cji bę­dzie ra­dość ze Zmar­twych­wsta­nia i wy­ra­że­nie wdzięcz­no­ści za Bo­że Mi­ło­sier­dzie ja­kie do­ko­na­ło się w Dzie­le Od­ku­pie­nia. Pod­kre­śli to fakt, że Warsz­ta­ty za­koń­czą się uro­czy­stą Mszą Świę­tą w łódz­kiej ka­te­drze w Nie­dzie­lę Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go. W pro­gra­mie tak­że kon­fe­ren­cja o zna­cze­niu mu­zy­ki w li­tur­gii oraz na­bo­żeń­stwo Dro­gi Świa­tła.

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz wię­cej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji znaj­du­je się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej:  lodz.dominikanie.pl/kontakt/warsztaty. Za­pi­sy od 20.03. do 13.04.

plakat WML Łódź jpg

mat. pra­so­we