W dniach 21–23 kwiet­nia 2017r. w klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów w Ło­dzi przy ulicy Zie­lo­nej 13 od­będą się Warsz­taty Mu­zyki Li­tur­gicz­nej pt. „Mi­ło­sier­dzia pra­gnę”. Po­pro­wa­dzą je o. Da­wid Kusz OP, Pa­weł Bę­be­nek i Piotr Pałka.

Jest to pro­jekt skie­ro­wany do wo­ka­li­stów i in­stru­men­ta­li­stów za­in­te­re­so­wa­nych mu­zyką sa­kralną, śpie­wa­ją­cych i mo­dlą­cych się za po­mocą dźwię­ków, bez względu na wiek, za­równo dla pro­fe­sjo­na­li­stów jak i ama­to­rów, osób świec­kich i du­chow­nych oraz wszel­kich grup po­słu­gu­ją­cych w róż­nych wspól­no­tach oprawą mu­zyczną liturgii.

Je­ste­śmy prze­ko­nani, że nasi pro­wa­dzący są w sta­nie za­ra­zić mi­ło­ścią do mu­zyki każ­dego czło­wieka! Je­śli i Ty po­szu­ku­jesz swo­jej drogi do Boga, a mu­zyka jest Ci bli­ska – to za­pro­sze­nie jest wła­śnie dla Cie­bie. Te­ma­tem prze­wod­nim re­per­tu­aru te­go­rocz­nej edy­cji bę­dzie ra­dość ze Zmar­twych­wsta­nia i wy­ra­że­nie wdzięcz­no­ści za Boże Mi­ło­sier­dzie ja­kie do­ko­nało się w Dziele Od­ku­pie­nia. Pod­kre­śli to fakt, że Warsz­taty za­koń­czą się uro­czy­stą Mszą Świętą w łódz­kiej ka­te­drze w Nie­dzielę Mi­ło­sier­dzia Bo­żego. W pro­gra­mie także kon­fe­ren­cja o zna­cze­niu mu­zyki w li­tur­gii oraz na­bo­żeń­stwo Drogi Światła.

For­mu­larz zgło­sze­niowy oraz wię­cej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji znaj­duje się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej:  lodz.dominikanie.pl/kontakt/warsztaty. Za­pisy od 20.03. do 13.04.

plakat WML Łódź jpg

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: