W Roku Miłosierdzia – pielgrzymujemy do Matki Bożej w Ostrej Bramie

Czy dam ra­dę? Czy po­do­łam? Czy wy­trwam? Czy to dla mnie? Czy war­to? Bar­dzo wie­lu z nas sta­wia po­wyż­sze py­ta­nia, kie­dy po­dej­mu­je­my de­cy­zję wy­ru­sze­nia na pąt­ni­czy szlak.

Czas wa­ka­cji to dla mło­dych lu­dzi czas sa­tys­fak­cji z ukoń­cze­nia ko­lej­ne­go ro­ku na­uki, zda­nia eg­za­mi­nów, a dla osób star­szych, to do­bry czas urlo­po­we­go od­po­czyn­ku po ca­ło­rocz­nym wy­sił­ku. Wie­lu z nas już te­raz za­da­je so­bie py­ta­nie: Jak spę­dzić ko­lej­ne wa­ka­cje, któ­re w na­szych oso­bi­stych ka­len­da­rzach nie­odwo­łal­nie się zbli­ża­ją? Zbli­ża się rów­nież czas na­sze­go co­rocz­ne­go piel­grzy­mo­wa­nia do Mat­ki Bo­żej Ostro­bram­skiej w Wil­nie. W 2016 ro­ku w piel­grzy­mi szlak wy­ru­szy­my z ha­słem: „Mi­ło­sier­ni bądź­cie”. Jest to ha­sło, któ­re do­sko­na­le wpi­su­je się prze­ży­wa­ny Rok Mi­ło­sier­dzia.

Piel­grzy­mi szlak gro­ma­dzi nie tyl­ko lu­dzi mło­dych, ale i star­szych z róż­nych stron Pol­ski i z za­gra­ni­cy. Lu­dzi, któ­rzy pra­gną prze­żyć wy­jąt­ko­we re­ko­lek­cje, re­ko­lek­cje w dro­dze. W pąt­ni­czym tru­dzie do Wil­na co ro­ku bie­rze udział kil­ka­set wier­nych – nie tyl­ko z die­ce­zji bia­ło­stoc­kiej. Licz­ną gru­pę sta­no­wią piel­grzy­mi z róż­nych stron na­sze­go kra­ju. Cie­szy nas to, że każ­de­go ro­ku do wspól­ne­go piel­grzy­mo­wa­nia, chęt­nie przy­łą­cza­ją się go­ście zza gra­ni­cy oraz to, że wi­docz­ne jest za­in­te­re­so­wa­nie piel­grzym­ką.

Mam na­dzie­ję, że wie­lu po­śród Was, znaj­dzie czas i si­ły, aby w tym wy­da­rze­niu uczest­ni­czyć. Te kil­ka dni to do­sko­na­ła oka­zja na od­no­wie­nie na­szych re­la­cji z Je­zu­sem. Pa­mię­taj­my, że nie idzie­my przez ży­cie sa­mi, cią­gle to­wa­rzy­szy nam Je­zus. Te­go­rocz­ne piel­grzy­mo­wa­nie to tak­że oka­zja, aby le­piej prze­żyć Nad­zwy­czaj­ny Rok Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, któ­ry w ko­ście­le zo­stał ogło­szo­nych przez pa­pie­ża Fran­cisz­ka. Roz­ma­icie – uczy Ko­ściół – moż­na włą­czyć się w Rok Ju­bi­le­uszo­wy, by otrzy­mać od Bo­ga zwią­za­ne  z nim ła­ski. Dla­te­go jest to do­sko­na­ły mo­ment, aby w tym szcze­gól­nym cza­sie wy­ru­szyć do Mat­ki Bo­żej Ostro­bram­skiej. W tym ro­ku bę­dzie z na­mi piel­grzy­mo­wać du­cho­wo bł. Mi­chał So­poć­ko, któ­re­go re­li­kwie bę­dą nie­sio­ne przez pąt­ni­ków. Ks. bł. Mi­chał So­poć­ko ca­łe swo­je ży­cie po­świę­cił Bo­gu i Ko­ścio­ło­wi. W cza­sie pąt­ni­cze­go szkla­ku bę­dzie wie­le moż­li­wo­ści, aby jesz­cze raz na no­wo od­kryć czym dla nas jest to Mi­ło­sier­dzie Bo­że. Po­mo­że nam w tym ks. Krzysz­tof Kral­ka SAC, któ­ry w tym ro­ku przy­go­to­wu­je kon­fe­ren­cje piel­grzym­ko­we.

Ten, kto cho­ciaż raz był na piel­grzy­mim szla­ku, wie, że nie moż­na ta­kie­go do­świad­cze­nia do­brze opi­sać. Za piel­grzy­mo­wa­niem się tę­sk­ni, piel­grzym­ką czy­ni się ca­łe ży­cie. Mo­że w Two­im ser­cu są spra­wy, któ­re chcesz za­nieść Mat­ce Bo­żej, mo­że tę­sk­nisz za Bo­giem, lu­bisz wę­drów­kę. Na­wet je­śli kie­ru­je To­bą tyl­ko czy­sta cie­ka­wość, po co się idzie, ja­ki ma to sens, – war­to pójść. Piel­grzym­ka do Wil­na wy­ru­szy 16 sierp­nia br., i każ­dy z Was mo­że wziąć w niej udział. Pąt­ni­cy swój trud piel­grzy­mo­wa­nia uwień­czą uro­czy­stą Eu­cha­ry­stią, dnia 24 sierp­nia w ka­pli­cy Mat­ki Bo­żej Ostro­bram­skiej – w ka­pli­cy, któ­ra jest jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc kul­tu ma­ryj­ne­go na te­re­nie Wi­leńsz­czy­zny. Ofi­cjal­ne za­koń­cze­nie piel­grzym­ki ma miej­sce dnia 25 sierp­nia w ba­zy­li­ce ka­te­dral­nej w Wil­nie. Za­pi­sać się bę­dzie moż­na oso­bi­ście w Biu­rze Piel­grzy­ma od 18.07. do 11.08. br., lub dro­gą ko­re­spon­den­cyj­ną wy­sy­ła­jąc do­ku­men­ty pod ad­res: Eku­me­nicz­na Pie­sza Piel­grzym­ka do Wil­na, ul. Sy­bi­ra­ków 2, 15–204 Bia­ły­stok. Wię­cej in­for­ma­cji moż­na uzy­skać na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.wilenska.bialystok.pl, lub pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 788–920-208.

Za­pra­szam Was wszyst­kich do udzia­łu w ko­lej­nej XXIV Eku­me­nicz­nej Pie­szej Piel­grzym­ce do Wil­na – spo­tkaj­my się na wspól­nej wę­drów­ce wia­ry. Niech spły­nie na nas ob­fi­ty deszcz łask Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go. Tak wie­le waż­nych spraw ma­my do przed­sta­wie­nia Bo­gu i po­le­ca­nia ich w mo­dli­twie przez po­śred­nic­two Mat­ki Zba­wi­cie­la.

Je­stem prze­ko­na­ny, że piel­grzy­mo­wa­nie każ­de­mu przy­nie­sie ogrom­ne owo­ce i prze­ży­cia du­cho­we oraz nie­za­po­mnia­ne chwi­le. Niech za­tem to, co jest przed na­mi, czas na­sze­go przy­go­to­wa­nia po­zwo­li nam wszyst­kim „od­kry­wać w Chry­stu­sie ob­li­cze Oj­ca, któ­ry jest «Oj­cem mi­ło­sier­dzia oraz Bo­giem wszel­kiej po­cie­chy»” (2 Kor 1, 3).

ks. Łu­kasz Żuk