W kolejnych numerach

W nu­me­rze li­sto­pa­do­wym (2/2018–19):

 • pa­ni Bo­gna Bia­łec­ka, psy­cho­log, pro­po­nu­je... eg­za­min na smart­fo­na i chal­len­ge 48h tech-free,
 • cy­ber­prze­moc, czy­li wir­tu­al­ne si­nia­ki, któ­re bo­lą i za­bi­ja­ją na­praw­dę,
 • świa­dec­twa: Kac­per za­bie­ra smart­fo­na na­wet do ła­zien­ki,
 • co spra­wia, że me­dia spo­łecz­no­ścio­we są dla nas tak atrak­cyj­ne,
 • jak ogar­nąć Bierz­mo­wa­nie – Msza św. z udzie­le­niem sa­kra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej krok po kro­ku,
 • Chrzest i je­go po­dwój­ne zna­cze­nie,
 • cha­ry­zma­ty – o co moż­na pro­sić Du­cha Świę­te­go,
 • kon­kurs z na­gro­da­mi.

 

W nu­me­rze paź­dzier­ni­ko­wym (1/2018–19):

 • ks. Mar­cin Ba­ran opo­wia­da o Bo­żym pla­nie w na­szym ży­ciu i o tym, skąd ma­my wie­dzieć, że idzie­my do­brą dro­gą,
 • żo­na i ma­ma, mąż i ta­ta, ksiądz i sio­stra za­kon­na opo­wia­da­ją o tym, jak od­kry­li swo­je po­wo­ła­nie,
 • nu­da ja­ko po­moc przy od­kry­wa­niu ta­len­tów,
 • po co nam Bierz­mo­wa­nie?
 • mo­dli­twa – roz­mo­wa z Bo­giem cza­sem o wszyst­kim, cza­sem o ni­czym,
 • Bóg dro­gą do praw­dzi­we­go szczę­ścia,
 • kon­kurs z na­gro­da­mi.

 

 

W nu­me­rze gru­dnio­wym (3/2018–19):

 • jak po­ma­lo­wać świat kred­ka­mi wy­obraź­ni i za­pa­no­wać nad stre­sem,
 • spo­so­by na stres: stu­dent­ki, stra­ża­ka i ra­tow­ni­ka me­dycz­ne­go,
 • sport, któ­ry jest zdro­wiem i do­sko­na­łym od­po­czyn­kiem,
 • dzień z ży­cia sio­stry ser­can­ki,
 • co pa­tron do Bierz­mo­wa­nia zmie­ni w two­im ży­ciu,
 • jak zo­stać rycerzem/rycerką Bo­ga,
 • Eu­cha­ry­stia – spo­tka­nie z Mi­ło­ścią,
 • kon­kurs z na­gro­da­mi.

A w na­stęp­nych:

 • god­ność i sza­cu­nek do wła­sne­go cia­ła
 • sa­mo­oka­le­cze­nia i de­pre­sja
 • pro-li­fe
 • za­gro­że­nia du­cho­we
 • czy­stość przed­mał­żeń­ska