W kolejnych numerach

Pla­no­wa­ne te­ma­ty nu­me­rów:
  • szkol­ne pro­ble­my
  • za­bu­rze­nia od­ży­wia­nia
  • pre­sja ró­wie­śni­cza i wy­ścig szczu­rów
  • wy­bór za­wo­du
  • edu­ka­cja me­dial­na i me­dia spo­łecz­no­ścio­we
  • ro­dzeń­stwo
  • ro­dzi­ce na emi­gra­cji, nie­do­stęp­ni, prze­pra­co­wa­ni
  • czy­stość przed­mał­żeń­ska