Vinesong

Ze­spół Vi­ne­song wkrót­ce po­dej­mie ini­cja­ty­wę ewan­ge­li­za­cyj­ną w Pol­sce. Był już u nas pię­cio­krot­nie. Z tam­te­go cza­su po­cho­dzą pie­śni „Niech Twa ży­wa wo­da”, „Wy­wyż­szaj to Imię” i „Po­kój jak rze­ka”. Ze­spół bę­dzie u nas go­ścił od 18 sierp­nia do 11 wrze­śnia.

 

VinesongTeamThumb

 

 

Tra­sa kon­cer­to­wa ze­spo­łu obej­mie na­stę­pu­ją­ce mia­sta:

 

Lp. Da­ta

 

Miej­sco­wość Miej­sce kon­cer­tu Go­dzi­na
1 18.08 Po­znań Po­mnik Sta­re­go Ma­ry­cha – Ko­ściół Ulicz­ny – open air

ul. Pół­wiej­ska 1

61–885 Po­znań

 

19.00

2 19.08 Wron­ki Za­kład Kar­ny – kon­cert za­mknię­ty Go­dzi­ny po­łu­dnio­we
3 20.08 Bo­ru­szyn Pa­ra­fia św. An­drze­ja Apo­sto­ła

Bo­ru­szyn  53

64–710 Po­ła­je­wo

19.30
4 21.08 Po­znań Cen­trum Kon­gre­so­wo-Dy­dak­tycz­ne UM

ul. Przy­by­szew­skie­go 37a
60–356 Po­znań

 

11.00

5 21.08 Gnie­zno Ry­nek – open air

62–200 Gnie­zno

19.00
6 23.08 Pi­ła Plac Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja – open air

64–920 Pi­ła

18.00
7 24.08 Świ­dwin Świ­dwiń­ski Ośro­dek Kul­tu­ry
ul. Nie­dział­kow­skie­go 1778-300 Świ­dwin
19.00
8 25.08 Ko­ło­brzeg Ko­ściół Chry­stu­so­wy

ul. Jed­no­ści Na­ro­do­wej 62

78–100 Ko­ło­brzeg

19.00
9 26.08 Szcze­cin Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 37

ul. Ry­dla 6

70–783 Szcze­cin

18.00
10 27.08 Gdańsk Cen­trum Chrze­ści­jań­skie „No­we Ży­cie”

ul. Ol­szyń­ska 37

80–734 Gdańsk – ewan­ge­li­za­cja na­mio­to­wa

18.00

 

11 28.08 Gdańsk Nie­dziel­ne na­bo­żeń­stwo

Cen­trum Chrze­ści­jań­skie „No­we Ży­cie”

ul. Ol­szyń­ska 37

80–734 Gdańsk

10.30
12 30.08 El­bląg Ko­ściół  Zie­lo­no­świąt­ko­wy

No­we Ży­cie”

ul. Sien­kie­wi­cza 3A

82–300 El­bląg

18.30
13 31.08 Ostró­da Za­mek – dzie­dzi­niec – open air

ul. Mic­kie­wi­cza 22

14–100 Ostró­da

19.00
14 01.09 War­sza­wa Spo­łecz­ność Chrze­ści­jań­ska „Pół­noc”

ul. Elek­tro­no­wa 10

03–219 War­sza­wa

19.00
 

15

 

03.09

 

Chełm

 

Ko­ściół Chrze­ści­jan Bap­ty­stów

ul. Ogro­do­wa 56

22–100 Chełm

 

17.00

16 04.09 Cie­szyn Ry­nek – open air

43–400 Cie­szyn

16.00
17 06.09 Ka­to­wi­ce Ko­ściół Zie­lo­no­świąt­ko­wy „Be­ta­nia”

ul. Gli­wic­ka 267

40–862 Ka­to­wi­ce

18.30
18 07.09 Ka­mien­na Gó­ra Dom Kul­tu­ry

ul. Ko­ściusz­ki 4
58–400 Ka­mien­na Gó­ra

18.00
19 08.09 Ny­sa Ko­ściół Chry­stu­so­wy

ul. Wy­spiań­skie­go 3

48–300 Ny­sa

19.00
20 09.09 Świd­ni­ca Dom Spo­tkań Pa­ra­fii Ewan­ge­lic­ko-Au­gs­bur­skiej

ul. Księż­nej Agniesz­ki

58–100 Świd­ni­ca

18.00
21 10.09 Wał­brzych Fil­har­mo­nia Su­dec­ka

ul. Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go 4

58–300 Wał­brzych

18.00
22 11.09 Świd­ni­ca Ko­ściół Zie­lo­no­świąt­ko­wy

Next Ge­ne­ra­tion” – na­bo­żeń­stwo nie­dziel­ne

ul. Mu­ze­al­na 1

58–100 Świd­ni­ca

10.00
23 11.09 Wro­cław Ra­dio Wro­cław
ul. Kar­ko­no­ska 10
53–015 Wro­cław
18.00

 

Wię­cej prze­czy­ta­cie w sierp­nio­wej „Dro­dze”.

 

 

Ka­nał You Tu­be: http://www.youtube.com/watch?v=HwFJ1EQV04M&feature=youtu.be

Ofi­cjal­na stro­na Vi­ne­song: http://vinesong.com/

Fa­ce­bo­ok: https://www.facebook.com/Vinesong/?fref=ts

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da