Uzdrowić wojenną traumę

Od wy­bu­chu II woj­ny świa­to­wej mi­nę­ło 77 lat. 1. wrze­śnia słu­cha­my wy­ją­cych sy­ren, 17. wspo­mi­na­my atak bol­sze­wi­ków. Ja­ka jest na­sza pa­mięć o tam­tych wy­da­rze­niach? I czy na pew­no wszyst­kie na­le­żą do prze­szło­ści? Te­mat II woj­ny świa­to­wej od ja­kie­goś cza­su jest co­raz bar­dziej obec­ny w kul­tu­rze. Po­wsta­ją fil­my, se­ria­le, re­kon­struk­cje.

Tak jak by­śmy po­trze­bo­wa­li na no­wo usły­szeć i opo­wie­dzieć te hi­sto­rie. We­dług psy­cho­lo­gów zaj­mu­ją­cych się za­bu­rze­nia­mi po­wsta­ły­mi po trau­ma­tycz­nym stre­sie jest to je­den z eta­pów „uzdra­wia­nia” trau­my. Bo prze­ży­cia wo­jen­ne, z cią­głym lę­kiem, sy­tu­acja­mi za­gro­że­nia i do­świad­cze­niem okru­cieństw to trau­ma dla ca­łej spo­łecz­no­ści. I być mo­że spra­wa nie tyl­ko na­szych dziad­ków czy pra­dziad­ków.

foto_01-01_18-2016

Bli­ska woj­na

Oka­zu­je się, że te­mat II woj­ny świa­to­wej wciąż jest bli­ski wie­lu oso­bom. Krzy­siek (16 lat) przez dwa la­ta uczył się w szko­le za­gra­ni­cą. Stwier­dza jed­nak: – Wła­ści­wie to ja je­stem bar­dzo pa­trio­tycz­ny, i mia­łem wie­lu ko­le­gów, któ­rzy są pa­trio­tycz­ni. I do­da­je: – Wszyst­ko, co wiem o II woj­nie świa­to­wej po­cho­dzi z ksią­żek, ze szko­ły, z in­ter­ne­tu i od ro­dzi­ny, zna­jo­mych. Naj­wię­cej to z opo­wie­ści ta­ty – na te­ma­ty, któ­re mia­łem aku­rat w szko­le. Dla Krzyś­ka naj­bar­dziej po­ru­sza­ją­cą z wo­jen­nych hi­sto­rii jest po­wsta­nie war­szaw­skie. Dla­cze­go? – Bo ta­cy mło­dzi lu­dzie wal­czy­li tyl­ko po to, że­by­śmy mo­gli te­raz roz­ma­wiać po pol­sku.

Ka­mi­la (20 lat) uwa­ża, że wszy­scy po­win­ni­śmy znać tę część na­szej hi­sto­rii. – Mło­dzież sta­ra się zna­leźć wzor­ce w po­sta­wach mło­dych lu­dzi z cza­sów woj­ny, któ­rzy mu­sie­li wy­ka­zać się od­wa­gą dla do­bra oj­czy­zny – za­uwa­ża. Co ją naj­bar­dziej po­ru­sza? – Bar­dzo in­te­re­su­ją mnie lo­sy lu­dzi, któ­rzy prze­ży­wa­li pie­kło obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych, nie po­tra­fię przejść obo­jęt­nie obok ich cier­pie­nia. Czy­tam na ten te­mat du­żo ksią­żek i oglą­dam fil­my, cie­ka­wią mnie miej­sca zwią­za­ne z ty­mi wy­da­rze­nia­mi.

Dla Mać­ka (21 lat) waż­na jest pa­mięć o tych, któ­rzy wal­czy­li: – Dzię­ki nim nasz kraj jest wol­ny, a my bez­piecz­ni. Bar­dzo mnie in­te­re­su­je te­ma­ty­ka II woj­ny świa­to­wej. Naj­bar­dziej Ho­lo­kaust, front wschod­ni i bi­twa o An­glię. Kie­dyś du­żo o tym czy­ta­łem – mó­wi.

 

Mag­da­le­na Urlich

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.