Uczmy się od Chrystusa

Uczcie się ode Mnie, bo je­stem ci­chy i po­kor­ny ser­ce­mˮ (Mt 11, 29). (…) Sło­wa te zna­czą, że Chry­stus sam jest na­szym Na­uczy­cie­lem, na­szym Mi­strzem. Nie tyl­ko przez wszyst­ko, co czy­nił i mó­wił. Jest na­szym Na­uczy­cie­lem i Mi­strzem przede wszyst­kim przez to, kim był. (…) Ser­ce Od­ku­pi­cie­la ob­ja­wia nam praw­dę mi­ło­ści, któ­ra „jest z Bo­gaˮ (1 J 4, 7). Mi­łość Bo­ga wy­ra­zi­ła się w tym, że Oj­ciec „ze­słał Sy­na swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go na świat, aby­śmy ży­cie mie­li dzię­ki Nie­muˮ (1 J 4, 9) (…). Mi­łość ma w Bo­gu swe źró­dło, a to przed­wiecz­ne źró­dło ob­ja­wi­ło się w cza­sie, ob­ja­wi­ło się w spo­sób naj­peł­niej­szy wów­czas, kie­dy Bóg Oj­ciec „po­słał Sy­na swo­je­go ja­ko ofia­rę prze­bła­gal­ną za na­sze grze­chyˮ (1 J 4, 10). Aby mi­łość, któ­ra jest da­rem sa­me­go Bo­ga, mo­gła stać się udzia­łem ser­ca ludz­kie­go, trze­ba, aby zo­stał prze­zwy­cię­żo­ny grzech. Tyl­ko mi­łość ma tę moc, jest to bo­wiem mi­łość od­ku­pień­cza, któ­rą pul­su­je Ser­ce Sy­na Bo­że­go. Apo­stoł i Ewan­ge­li­sta Jan, tłu­ma­czy, cze­go ma­my uczyć się od te­go Sy­na, któ­ry jest Od­ku­pi­cie­lem świa­ta. Ma­my – pi­sze – „uwie­rzyć mi­ło­ści, ja­ką Bóg ma ku na­mˮ (por. 1 J 4, 16). Ta­ka wia­ra ozna­cza nie tyl­ko po­zna­nie Bo­ga. Ona jest rów­no­cze­śnie no­wym ży­ciem: jest ży­ciem w Bo­gu. Św. Jan pi­sze: „Kto trwa w mi­ło­ści, trwa w Bo­gu, a Bóg trwa w ni­mˮ (1 J 4, 16). Ży­cie w Bo­gu po­zwa­la nam nie­ja­ko do­świad­czyć te­go, że Bóg jest Mi­ło­ścią. (…) Dro­dzy bra­cia i sio­stry, do wszyst­kich mó­wię sło­wa Apo­sto­ła: „Róż­ne są da­ry ła­ski, lecz ten sam Duch; róż­ne też są ro­dza­je po­słu­gi­wa­nia, ale je­den Pan; róż­ne są wresz­cie dzia­ła­nia, lecz ten sam Bóg, spraw­ca wszyst­kie­go we wszyst­ki­chˮ (1 Kor 12, 6). Niech każ­dy od­naj­dzie się w tych sło­wach, niech każ­dy strze­że swo­je­go da­ru, swo­je­go cha­ry­zma­tu i we­dług nie­go dzia­ła w Ko­ście­le, we­dług nie­go dzia­ła też dla do­bra tej wiel­kiej wspól­no­ty, ja­ką jest na­sza Oj­czy­zna. „Bo­gu dzię­kuj­cie (...). Du­cha nie gaście!ˮ.

 

Bł. Jan Pa­weł II

Płock, 7 czerw­ca 1991 r.