Uczeń, stypendium i praca po nocy

Z 14-let­nim An­to­nim Dy­bow­skim, uczniem II kla­sy Gim­na­zjum STO w Cie­cha­no­wie, twór­cą apli­ka­cji mo­bil­nej „Know Your World – Znaj Swój Świat”, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da

W ra­mach pro­jek­tu „Ma­zo­wiec­ki pro­gram sty­pen­dial­ny dla uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych” stwo­rzy­łeś apli­ka­cję mo­bil­ną „Know Your World – Znaj Swój Świat”. Skąd po­mysł?

– Ra­zem z pa­nem Pio­trem De­ską, na­uczy­cie­lem ję­zy­ka an­giel­skie­go, in­for­ma­ty­ki i mo­im by­łym wy­cho­waw­cą, mie­li­śmy kil­ka po­my­słów. Wy­bra­li­śmy ten, któ­ry wy­da­wał nam się naj­traf­niej­szy i naj­bar­dziej pa­su­ją­cy do na­szych cza­sów, czy­li apli­ka­cję. Co­dzien­nie ko­rzy­stam z róż­nych apli­ka­cji, po­dob­nie jak moi ró­wie­śni­cy. Uzna­łem więc, że stwo­rzę jed­ną z nich. Pan Piotr De­ska za­in­spi­ro­wał mnie do te­go i bar­dzo mi po­ma­gał. Na­sza apli­ka­cja po­sze­rza wie­dzę o pań­stwach an­glo­ję­zycz­nych, ich kul­tu­rze i po­pra­wia zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go.

Czy stro­na in­for­ma­tycz­na te­go pro­jek­tu by­ła dla Cie­bie wy­zwa­niem?

– Apli­ka­cja po­wsta­ła w MIT App In­ven­to­rze, na­rzę­dziu słu­żą­cym do two­rze­nia apli­ka­cji na plat­for­mę An­dro­id. Dzia­ła ono w opar­ciu o ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia na ba­zie Ja­va (obiek­to­we­go ję­zy­ka pro­gra­mo­wa­nia). W uprosz­cze­niu pro­gra­mo­wa­nie w MIT App In­ven­to­rze po­le­ga na ukła­da­niu kloc­ków. Stro­na in­for­ma­tycz­na pro­jek­tu rze­czy­wi­ście by­ła dla mnie naj­trud­niej­sza. Je­śli cho­dzi o ję­zyk an­giel­ski, bez pro­ble­mu mo­głem wszyst­ko spraw­dzić w do­mu, w słow­ni­ku lub ko­goś za­py­tać.

foto_01-02_21-2017

Pra­ca nad apli­ka­cją za­ję­ła Ci ca­ły rok szkol­ny. Jak uda­ło Ci się po­go­dzić pra­cę z na­uką?

– Nie by­ło to trud­ne. Naj­czę­ściej spę­dza­łem nad nią oko­ło pół go­dzi­ny dzien­nie, co nie prze­szka­dza­ło mi ani w na­uce, ani w od­ra­bia­niu lek­cji. W szko­le co ty­dzień pra­co­wa­łem nad nią z pa­nem De­ską przez 40 mi­nut. Mój na­uczy­ciel przed­sta­wiał mi plan, a ja go re­ali­zo­wa­łem. W week­en­dy zda­rza­ło się, że sie­dzia­łem nad apli­ka­cją na­wet do pół­no­cy.

Cze­go na­uczy­łeś się, uczest­ni­cząc w pro­gra­mie sty­pen­dial­nym?

– Na­uczy­łem się wie­le o hi­sto­rii i kul­tu­rze kra­jów an­glo­ję­zycz­nych oraz pod­szko­li­łem swój an­giel­ski. Do­wie­dzia­łem się np. te­go, że Ti­ta­nic zo­stał zbu­do­wa­ny w Bel­fa­ście. To jed­na z licz­nych in­for­ma­cji, któ­re mi za­pa­dły w pa­mięć.

Jak Twoi ko­le­dzy i ko­le­żan­ki za­re­ago­wa­li na Twój suk­ces? By­li za­zdro­śni?

– Wy­da­je mi się, że ra­czej nie. Wie­le osób gra­tu­lo­wa­ło mi suk­ce­su. To by­ło bar­dzo mi­łe.

A co po­wie­dzie­li na­uczy­cie­le?

– Cie­szy­li się z te­go, że ma­ją ta­kie­go ucznia.

Czy masz jesz­cze ja­kieś szkol­ne osią­gnię­cia?

– Dwu­krot­nie otrzy­ma­łem na­gro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta za osią­gnię­cia w na­uce, od pią­tej kla­sy na­le­żę do pry­mu­sów, by­łem lau­re­atem oraz fi­na­li­stą kon­kur­su hi­sto­rycz­ne­go pt. „Lo­sy żoł­nie­rza i dzie­je orę­ża pol­skie­go”. W ubie­głym ro­ku by­łem lau­re­atem kon­kur­su po­wia­to­we­go z ma­te­ma­ty­ki.

Czym się pa­sjo­nu­jesz?

– Od lu­te­go gram na skrzyp­cach. Lu­bię czy­tać książ­ki i ar­ty­ku­ły na­uko­we w in­ter­ne­cie. Chęt­nie oglą­dam se­ria­le przy­go­do­we. Od cza­su do cza­su lu­bię grać w ja­kąś grę na kom­pu­te­rze. A gdy jest cie­pło, gry­wam w pił­kę noż­ną ze zna­jo­my­mi al­bo z mo­imi brać­mi.

Masz ko­lej­ne po­my­sły na pro­jek­ty do zre­ali­zo­wa­nia?

– Na ra­zie jesz­cze nie. Wiem jed­nak, że in­for­ma­ty­ka i pro­gra­mo­wa­nie ma­ją przy­szłość, więc war­to je znać. Lu­bię in­for­ma­ty­kę, ale mo­imi ulu­bio­ny­mi przed­mio­ta­mi w szko­le są che­mia, bio­lo­gia, hi­sto­ria i fi­zy­ka.

Ży­czę Ci dal­szych suk­ce­sów.

Dzię­ku­ję za roz­mo­wę.

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.