„Tam, gdzie mieszka Bóg” – film z udziałem papieża Franciszka

Tam, gdzie miesz­ka Bóg” to pierw­szy na świe­cie film ki­no­wy z oso­bi­stym udzia­łem Pa­pie­ża Fran­cisz­ka!

To opar­ta na hi­sto­riach z Bi­blii, de­dy­ko­wa­na dzie­ciom opo­wieść o na­dziei, wie­rze i od­wa­dze. Pod­no­szą­ca na du­chu, za­chę­ca­ją­ca wi­dzów w każ­dym wie­ku do po­szu­ki­wa­nia Bo­ga w ota­cza­ją­cym świe­cie, a do te­go prze­pięk­nie sfil­mo­wa­na w ma­low­ni­czych ple­ne­rach Pa­ta­go­nii.

Je­ste­ście naj­cen­niej­szym skar­bem, o któ­ry mu­si­my się za­trosz­czyć” –  to prze­sła­nie Pa­pie­ża Fran­cisz­ka dla naj­młod­szych. Z my­ślą o nich po­wstał film przy­go­do­wy, w któ­rym wy­stą­pił Pa­pież Fran­ci­szek.

Uro­czy­sta pre­mie­ra od­by­ła się w Wa­ty­ka­nie na proś­bę sa­me­go Pa­pie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry wie­rzy, że ki­no mo­że być zna­ko­mi­tym me­dium do roz­prze­strze­nia­nia ka­to­lic­kich war­to­ści wśród wszyst­kich, a przede wszyst­kim wśród dzie­ci i mło­dzie­ży.

Zwia­stun: https://www.youtube.com/watch?v=w20_jv5XDfo