Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!

Chry­stus. To On czy­ta wam w ser­cach de­cy­zje naj­bar­dziej au­ten­tycz­ne, któ­re in­ne chcie­li­by przy­tłu­mić. To Je­zus wzbu­dza w was pra­gnie­nie, by­ście uczy­ni­li ze swo­je­go ży­cia coś wiel­kie­go. Bu­dzi w was wo­lę pój­ścia za ide­ałem. Skła­nia do te­go, by­ście nie da­li się po­chło­nąć prze­cięt­no­ści”. Roz­wa­ża­nie Ja­na Paw­ła II pod­czas Czu­wa­nia Mo­dli­tew­ne­go w Tor Ver­ga­ta, ŚDM Rzym, 19 sierp­nia 2000 r.

Szu­kaj­cie tej praw­dy tam, gdzie ona rze­czy­wi­ście się znaj­du­je! Je­śli trze­ba, bądź­cie zde­cy­do­wa­ni iść pod prąd obie­go­wych po­glą­dów i roz­pro­pa­go­wa­nych ha­seł! Nie lę­kaj­cie się Mi­ło­ści, któ­ra sta­wia czło­wie­ko­wi wy­ma­ga­nia. Te wy­ma­ga­nia – tak jak znaj­du­je­cie je w sta­łym na­ucza­niu Ko­ścio­ła – wła­śnie są zdol­ne uczy­nić Wa­szą mi­łość – praw­dzi­wą mi­ło­ścią”. Pa­ra­ti Sem­per. List do mło­dych ca­łe­go świa­ta, 10.

Nie daj­cie się oma­mić fał­szy­wym war­to­ściom i oszu­kań­czym slo­ga­nom, zwłasz­cza mó­wią­cym o wol­no­ści. Praw­dzi­wa wol­ność jest wspa­nia­łym da­rem Bo­żym (…). Kie­dy jed­nak wol­ność zo­sta­je od­dzie­lo­na od praw­dy, lu­dzie tra­cą dro­go­wskaz mo­ral­ny i za­czy­na­ją się kru­szyć sa­me fun­da­men­ty spo­łe­czeń­stwa. Wol­ność nie po­le­ga na tym, że mo­że­my ro­bić wszyst­ko, co chce­my i kie­dy chce­my. Wol­ność jest ra­czej zdol­no­ścią prze­ży­wa­nia w spo­sób od­po­wie­dzial­ny praw­dy o na­szej re­la­cji z Bo­giem i z in­ny­mi ludź­mi”. Nad­szedł czas, aby za­bły­sło wa­sze świa­tło, s. 34.

Bądź­cie moc­ni! Wiem do­brze, jak trud­na jest obec­nie sy­tu­acja mło­dych (…). Trud­no jest żyć we­dług wy­ma­gań su­mie­nia w ta­kim śro­do­wi­sku! Dla­te­go mó­wię wam: bądź­cie moc­ni! Od­waż­nie i cier­pli­wie sta­wiaj­cie czo­ło nie­do­stat­kom po­wo­do­wa­nym przez obec­ne prze­mia­ny spo­łecz­ne”. Spo­tka­nie z mło­dzie­żą w Bu­da­pesz­cie, 19 sierp­nia 1991 r.

 

bł. Jan Pa­weł II