Święty Krzyż znakiem naszego zbawienia

Tak bo­wiem Bóg umi­ło­wał świat, że Sy­na swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go da­łˮ (3, 16). Oj­ciec „da­łˮ Sy­na, aby nas zba­wić, a to po­cią­ga­ło za so­bą śmierć Je­zu­sa i to śmierć na krzy­żu. Dla­cze­go? Dla­cze­go ko­niecz­ny był krzyż? Ze wzglę­du na po­wa­gę zła, któ­re trzy­ma­ło nas w nie­wo­li. Krzyż Je­zu­sa wy­ra­ża za­rów­no ca­łą ne­ga­tyw­ną moc zła, jak i ca­łą ła­god­ną wszech­moc Bo­że­go mi­ło­sier­dzia. Krzyż zda­je się po­twier­dzać klę­skę Je­zu­sa, ale w rze­czy­wi­sto­ści ozna­cza Je­go zwy­cię­stwo. Na Kal­wa­rii ci, któ­rzy z Nie­go szy­dzi­li, mó­wi­li: „Je­śli je­steś Sy­nem Bo­żym, zejdź z krzy­żaˮ (por. Mt 27, 40). Ale by­ło od­wrot­nie: Je­zus wła­śnie dla­te­go, że był Sy­nem Bo­żym, był tam, na krzy­żu, wier­ny aż do koń­ca wo­bec pla­nu mi­ło­ści Oj­ca. I wła­śnie z te­go po­wo­du Bóg wy­wyż­szył Je­zu­sa (Flp 2, 9), przy­zna­jąc Je­mu kró­le­stwo po­wszech­ne.

A kie­dy kie­ru­je­my na­sze spoj­rze­nie na krzyż, do któ­re­go Je­zus zo­stał przy­bi­ty, kon­tem­plu­je­my znak nie­skoń­czo­nej mi­ło­ści Bo­ga wo­bec każ­de­go z nas i źró­dło na­sze­go zba­wie­nia. Z te­go krzy­ża wy­pły­wa mi­ło­sier­dzie Oj­ca obej­mu­ją­ce ca­ły świat. Przez krzyż Chry­stu­sa zwy­cię­żo­ne jest zło, po­ko­na­na jest śmierć, otrzy­ma­li­śmy ży­cie, przy­wró­co­na na­dzie­ja. (...)

Krzyż Je­zu­sa jest na­szą je­dy­ną praw­dzi­wą na­dzie­ją! Dla­te­go Ko­ściół „wy­wyż­sza” Świę­ty Krzyż i wła­śnie dla­te­go my, chrze­ści­ja­nie bło­go­sła­wi­my zna­kiem krzy­ża. To zna­czy, że nie wy­wyż­sza­my krzy­ży, ale chwa­leb­ny Krzyż Je­zu­sa (…).

Kon­tem­plu­jąc i czcząc Świę­ty Krzyż, ze wzru­sze­niem my­śli­my o tak wie­lu na­szych bra­ciach i sio­strach prze­śla­do­wa­nych i za­bi­ja­nych z po­wo­du swej wier­no­ści Chry­stu­so­wi. Dzie­je się tak w szcze­gól­no­ści tam, gdzie wol­ność re­li­gij­na wciąż nie jest jesz­cze za­pew­nio­na czy też w peł­ni re­ali­zo­wa­na. Ale zda­rza się to tak­że w kra­jach i śro­do­wi­skach, któ­re za­sad­ni­czo chro­nią wol­ność i pra­wa czło­wie­ka, ale gdzie w prak­ty­ce wier­ni, a zwłasz­cza chrze­ści­ja­nie na­po­ty­ka­ją ogra­ni­cze­nia i dys­kry­mi­na­cję. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 14.09.2014 r.