Strefa Chwały POLSKA 1050

Z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pol­sce Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry i Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży or­ga­ni­zu­ją 29 lip­ca o go­dzi­nie 19:00 na Bło­niach w Kra­ko­wie nie­ziem­ski kon­cert Stre­fa Chwa­ły POLSKA 1050. Na­zwa kon­cer­tu na­wią­zu­je do 1050 rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski.
Głów­nym ce­lem jest uka­za­nie wszyst­kie­go, co naj­lep­sze na chrze­ści­jań­skiej sce­nie mu­zycz­nej. Pra­gnie­my za­pre­zen­to­wać mło­dzie­ży z ca­łe­go świa­ta do­ro­bek i kunszt tych pol­skich mu­zy­ków, któ­rzy two­rzą i dzia­ła­ją z mi­sją, aby gło­sić Bo­ga. To bar­dzo istot­na i cią­gle nie­do­ce­nia­na część na­szej kul­tu­ry, któ­rej dzie­dzic­two opie­ra się na 1050 la­tach hi­sto­rii na­sze­go kra­ju. Mu­zy­ka jest po­nadna­ro­do­wym łącz­ni­kiem – jak Mi­łość. Mo­że dla­te­go nie ma czło­wie­ka na świe­cie, któ­ry by nie lu­bił mu­zy­ki?

Za­tem tuż po dro­dze krzy­żo­wej z Pa­pie­żem Fran­cisz­kiem na spe­cjal­nej sce­nie za­gra­ją gwiaz­dy ta­kie jak: Deus Meus, New Life’m , Full Po­wer Spi­rit, Ty­mo­te­usz, Ma­leo Re­agee Roc­kers, TU/Mate.O, Play&Pray, Ar­ka­dio, ks. Ja­kub Bart­czak i Po­ldek Twar­dow­ski.
Ca­łość kon­cer­tu po­pro­wa­dzą: Do­ro­ta Cho­tec­ka-Pa­zu­ra i Ra­do­sław  Pa­zu­ra oraz Pa­try­cja Hur­lak i Da­riusz Ko­wal­ski. A wy­ko­rzy­stu­jąc no­wo­cze­sną, mul­ti­me­dial­ną sce­no­gra­fię wy­świe­tla­ne bę­dą wi­zu­ali­za­cje na­wią­zu­ją­ce do dzie­dzic­twa cy­wi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, a tak­że idei Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.
Dla­te­go to nie bę­dzie zwy­kły wy­stęp, ale kon­cert na Chwa­łę Bo­ga ja­kie­go do­tąd nie by­ło!

Wy­obraź so­bie tyl­ko tych wszyst­kich ener­gicz­nych mło­dych lu­dzi z ca­łe­go świa­ta. A wszy­scy róż­ni, wszy­scy pięk­ni i… nikt nie jest sa­mot­ny! Je­steś wśród nich: czu­jesz jak ser­ce bi­je moc­niej, ska­czesz i sza­le­jesz pod sce­ną w rytm bo­skiej mu­zy­ki. Ca­łe Bło­nia zda­ją się po­ru­szać w rytm ser­ca. Jed­ne­go Ser­ca, Jed­ne­go Du­cha i Jed­ne­go Bo­ga to jest ŻYWY KOŚCIÓŁ!

Niech to bę­dzie praw­dzi­wa prze­strzeń Chwa­ły Bo­ga – Stre­fa Chwa­ły POLSKA 1050!

Wię­cej na: http://polska1050.pl/

Fb: https://www.facebook.com/events/973186426132468/

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

plakat