Z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Pol­sce Na­ro­dowe Cen­trum Kul­tury i Świa­towe Dni Mło­dzieży or­ga­ni­zują 29 lipca o go­dzi­nie 19:00 na Bło­niach w Kra­ko­wie nie­ziem­ski kon­cert Strefa Chwały POLSKA 1050. Na­zwa kon­certu na­wią­zuje do 1050 rocz­nicy Chrztu Pol­ski.
Głów­nym ce­lem jest uka­za­nie wszyst­kiego, co naj­lep­sze na chrze­ści­jań­skiej sce­nie mu­zycz­nej. Pra­gniemy za­pre­zen­to­wać mło­dzieży z ca­łego świata do­ro­bek i kunszt tych pol­skich mu­zy­ków, któ­rzy two­rzą i dzia­łają z mi­sją, aby gło­sić Boga. To bar­dzo istotna i cią­gle nie­do­ce­niana część na­szej kul­tury, któ­rej dzie­dzic­two opiera się na 1050 la­tach hi­sto­rii na­szego kraju. Mu­zyka jest po­nadna­ro­do­wym łącz­ni­kiem – jak Mi­łość. Może dla­tego nie ma czło­wieka na świe­cie, który by nie lu­bił muzyki?

Za­tem tuż po dro­dze krzy­żo­wej z Pa­pie­żem Fran­cisz­kiem na spe­cjal­nej sce­nie za­grają gwiazdy ta­kie jak: Deus Meus, New Life’m , Full Po­wer Spi­rit, Ty­mo­te­usz, Ma­leo Re­agee Roc­kers, TU/Mate.O, Play&Pray, Ar­ka­dio, ks. Ja­kub Bart­czak i Po­ldek Twar­dow­ski.
Ca­łość kon­certu po­pro­wa­dzą: Do­rota Chotecka-Pazura i Ra­do­sław  Pa­zura oraz Pa­try­cja Hur­lak i Da­riusz Ko­wal­ski. A wy­ko­rzy­stu­jąc no­wo­cze­sną, mul­ti­me­dialną sce­no­gra­fię wy­świe­tlane będą wi­zu­ali­za­cje na­wią­zu­jące do dzie­dzic­twa cy­wi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, a także idei Świa­to­wych Dni Mło­dzieży.
Dla­tego to nie bę­dzie zwy­kły wy­stęp, ale kon­cert na Chwałę Boga ja­kiego do­tąd nie było!

Wy­obraź so­bie tylko tych wszyst­kich ener­gicz­nych mło­dych lu­dzi z ca­łego świata. A wszy­scy różni, wszy­scy piękni i… nikt nie jest sa­motny! Je­steś wśród nich: czu­jesz jak serce bije moc­niej, ska­czesz i sza­le­jesz pod sceną w rytm bo­skiej mu­zyki. Całe Bło­nia zdają się po­ru­szać w rytm serca. Jed­nego Serca, Jed­nego Du­cha i Jed­nego Boga to jest ŻYWY KOŚCIÓŁ!

Niech to bę­dzie praw­dziwa prze­strzeń Chwały Boga – Strefa Chwały POLSKA 1050!

Wię­cej na: http://polska1050.pl/

Fb: https://www.facebook.com/events/973186426132468/

 

mat. prasowe/oprac. Agata Gołda

plakat

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: