Spotkanie z Joshem McDowellem

Ser­decz­nie za­pra­sza­my mło­dzież, szcze­gól­nie trze­cie kla­sy gim­na­zjum wraz z wy­cho­waw­ca­mi, na wy­jąt­ko­we spo­tka­nie na te­mat zna­cze­nia mi­ło­ści i sek­su w re­la­cjach.

KIEDY?       11 grud­nia 2015 r. (pią­tek), godz. 10.00–14.30

GDZIE?        ARENA LEGIONOWO, ul. Bo­le­sła­wa Chro­bre­go 50B, Le­gio­no­wo

KTO?          JOSH McDO­WELL – zna­ny i ce­nio­ny na ca­łym świe­cie mów­ca, au­tor ksią­żek z dzie­dzi­ny wy­cho­wa­nia, po­rad­nic­twa ro­dzin­ne­go i apo­lo­ge­ty­ki chrze­ści­jań­skiej, ini­cja­tor kam­pa­nii spo­łecz­nych.

 

Znacz­ną część swo­je­go ży­cia po­świę­cił mło­dzie­ży. Do­strze­ga­jąc za­gro­że­nia współ­cze­sne­go świa­ta, z pa­sją i tro­ską prze­ka­zu­je war­to­ści oraz na­ucza mło­dych lu­dzi, jak do­brze za­in­we­sto­wać w swo­ją przy­szłość. Zwra­ca­jąc się do mło­dzie­ży w bez­po­śred­nim i przy­ja­znym sty­lu, in­spi­ru­je i tra­fia do serc.

 

W Pol­sce go­ścił wie­lo­krot­nie, m.in. w 2001 r. wy­gło­sił wy­kła­dy w Te­atrze Wiel­kim w War­sza­wie na kon­fe­ren­cji „Wy­cho­wa­nie do mi­ło­ści” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji, oraz w 2006r, gdy spo­tkał się z kil­ku­ty­sięcz­ną gru­pą ro­dzi­ców i mło­dzie­ży w ka­to­wic­kim Spodku.

 

O CZYM?      Josh McDo­well w swo­ich wy­stą­pie­niach pod­kre­śla pięk­no mi­ło­ści i sek­su­al­no­ści. Wzy­wa­jąc do czy­sto­ści i od­po­wie­dzial­no­ści w re­la­cjach, bę­dzie chciał wska­zać mło­dzie­ży, jak w świa­do­my spo­sób po­ko­ny­wać dro­gę ku do­ro­sło­ści i po­dej­mo­wać mą­dre ży­cio­we de­cy­zje.

Pod­czas spo­tka­nia po­dej­mie się mię­dzy in­ny­mi od­po­wie­dzi na py­ta­nia:

  • Czym jest praw­dzi­wa mi­łość?
  • Czy war­to cze­kać ze współ­ży­ciem sek­su­al­nym do mał­żeń­stwa?
  • W ja­ki spo­sób de­cy­zje w sfe­rze sek­su­al­nej wpły­wa­ją na in­ne dzie­dzi­ny ży­cia?

W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są rów­nież wy­wia­dy, ży­cio­we hi­sto­rie oraz mi­ni­kon­cert.

Zgło­sze­nia gru­po­we i in­dy­wi­du­al­ne do 20 li­sto­pa­da przez for­mu­larz na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.grudniowelovestory.pl. Na stro­nie znaj­du­je się rów­nież wię­cej in­for­ma­cji na te­mat te­go wy­da­rze­nia.

 

Do­ro­ta Świerk/ oprac. Aga­ta Goł­da

baner