Spotkanie z Jezusem zmienia życie i pozwala żyć w radości

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Ewan­ge­lia uka­zu­je nam spo­tka­nie Je­zu­sa z Sa­ma­ry­tan­ką, któ­re mia­ło miej­sce w Sy­char, w po­bli­żu sta­rej stud­ni, gdzie co­dzien­nie cho­dzi­ła, by za­czerp­nąć wo­dy. Te­go dnia spo­tka­ła tam Je­zu­sa sie­dzą­ce­go, „zmę­czo­ne­go dro­gą” (J 4, 6). Na po­cząt­ku po­wie­dział do niej: „Daj mi pić” (w. 7). W ten spo­sób po­ko­nał ba­rie­ry wro­go­ści, któ­re ist­nia­ły mię­dzy Ży­da­mi a Sa­ma­ry­ta­na­mi i prze­ła­mał sche­ma­ty uprze­dzeń wo­bec ko­biet. (…)

Wiel­ki Post, dro­dzy bra­cia i sio­stry, to okres sto­sow­ny, by zaj­rzeć do na­sze­go wnę­trza, po­zwo­lić, by ujaw­ni­ły się na­sze naj­praw­dziw­sze po­trze­by du­cho­we i w mo­dli­twie pro­sić o Bo­żą po­moc. (…)

Ewan­ge­lia mó­wi, iż ucznio­wie by­li zdzi­wie­ni, że ich Mistrz roz­ma­wiał z tą ko­bie­tą. Ale Pan jest więk­szy od uprze­dzeń, dla­te­go nie bał się za­trzy­mać z Sa­ma­ry­tan­ką: mi­ło­sier­dzie jest więk­sze od uprze­dzeń. Mu­si­my się te­go do­brze na­uczyć! (…) Każ­de spo­tka­nie z Je­zu­sem za­wsze zmie­nia na­sze ży­cie. Jest kro­kiem na­przód, kro­kiem bli­żej Bo­ga. W ten spo­sób każ­de spo­tka­nie z Je­zu­sem zmie­nia na­sze ży­cie. (…)

W tej Ewan­ge­lii tak­że i my znaj­du­je­my bo­dziec aby „zo­sta­wić nasz dzban”, sym­bol te­go wszyst­kie­go, co z po­zo­ru wy­da­je się waż­ne, ale co tra­ci war­tość wo­bec „mi­ło­ści Bo­ga”. Wszy­scy ma­my ja­kiś dzban, cza­sem wię­cej niż je­den! Sta­wiam wam, a tak­że i so­bie py­ta­nie: „Ja­ki jest twój we­wnętrz­ny dzban, ten któ­ry to­bie cią­ży naj­bar­dziej, ten któ­ry od­da­la cie­bie od Bo­ga?”. Odłóż­my go tro­chę na bok i po­czuj­my ser­cem głos Je­zu­sa, któ­ry da­je nam in­ną wo­dę, któ­ra przy­bli­ża nas do Pa­na. Je­ste­śmy we­zwa­ni, aby na no­wo od­kryć wa­gę i sens na­sze­go chrze­ści­jań­skie­go ży­cia, roz­po­czę­te­go chrztem św., i jak Sa­ma­ry­tan­ka świad­czyć na­szym bra­ciom ra­dość ze spo­tka­nia z Je­zu­sem, po­nie­waż jak po­wie­dzia­łem, każ­de spo­tka­nie z Je­zu­sem zmie­nia na­sze ży­cie, a tak­że każ­de spo­tka­nie z Je­zu­sem na­peł­nia nas ra­do­ścią, tą ra­do­ścią, któ­ra pły­nie z na­sze­go wnę­trza. Ta­ki jest Pan. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Wa­ty­kan, 23.03.2014 r.