Słuchajcie Jezusa, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu

Dro­dzy Mło­dzi, wy wie­cie: chrze­ści­jań­stwo nie jest opi­nią i nie po­le­ga na próż­nych sło­wach. Chrze­ści­jań­stwo to Chry­stus! To Oso­ba, to Ży­ją­cy! Spo­tkać Je­zu­sa, ko­chać Go i spra­wić, by był ko­cha­ny – oto chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie. Wa­ty­kan, 2003 r.

Nie lę­kaj­cie się wa­szej mło­do­ści i wa­szych głę­bo­kich pra­gnień szczę­ścia, praw­dy, pięk­na i trwa­łej mi­ło­ści! Wa­ty­kan, 1984 r.

Słu­chaj­cie Je­zu­sa, idź­cie za Je­go sło­wem i za­ufaj­cie Mu. Uczcie się mó­wić: „tak” Chry­stu­so­wi w każ­dej oko­licz­no­ści wa­sze­go ży­cia. Wa­ty­kan, 1987 r.

Wy, Mło­dzi, je­ste­ście pierw­szy­mi apo­sto­ła­mi i ewan­ge­li­za­to­ra­mi mło­dzie­ży. Nie wy­star­czy od­kryć Chry­stu­sa, trze­ba Go nieść in­nym! Chry­stus wam ufa i li­czy na wa­szą współ­pra­cę. Chry­stus was po­trze­bu­je. Od­po­wiedz­cie na Je­go we­zwa­nie z od­wa­gą i za­pa­łem wa­szej mło­do­ści. Wa­ty­kan, 1988 r.

Nie bój­cie się zbli­żyć do Chry­stu­sa, prze­kro­czyć pro­gu Je­go do­mu, roz­ma­wiać z Nim twa­rzą w twarz jak z przy­ja­cie­lem. Nie bój­cie się no­we­go ży­cia, któ­re On wam ofia­ro­wu­je. Ca­stel Gan­dol­fo, 1996 r.

Dro­dzy Mło­dzi, niech was nie za­do­wa­la nic, co jest po­ni­żej naj­wyż­szych ide­ałów! Nie daj­cie się znie­chę­cić tym, któ­rzy roz­cza­ro­wa­ni ży­ciem nie sły­szą głęb­szych i bar­dziej au­ten­tycz­nych pra­gnień ich ser­ca. Ma­cie ra­cję, gdy nie go­dzi­cie się na ni­ja­kie roz­ryw­ki, prze­lot­ne mo­dy i pro­po­zy­cje, któ­re was umniej­sza­ją.Ca­stel Gan­dol­fo, 2001 r.

Ży­cie jest piel­grzym­ką cią­głych od­kryć; od­kry­wa­nia, kim je­ste­ście, od­kry­wa­nia war­to­ści, któ­re na­da­ją kształt wa­sze­mu ży­ciu. Wa­ty­kan, 1984 r.

Dro­ga Mło­dzie­ży, Ko­ściół po­trze­bu­je au­ten­tycz­nych świad­ków dla no­wej ewan­ge­li­za­cji: chłop­ców i dziew­cząt, któ­rych ży­cie zo­sta­ło prze­mie­nio­ne przez spo­tka­nie z Chry­stu­sem; chłop­ców i dziew­cząt zdol­nych prze­ka­zać to do­świad­cze­nie in­nym. Ko­ściół po­trze­bu­je świę­tych. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004 r.

 

Bło­go­sła­wio­ny Jan Pa­weł II