A ty? Co za­ko­piesz w ogródku dla ko­lej­nych pokoleń?

Sztorm wy­rzuca ją na plażę. W środku znaj­duje się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z mapą do­tar­cia do skarbu. To ona – za­kor­ko­wana bu­telka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­minu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, które dzieją się na prze­strzeni wie­ków. Ale pa­suje tylko do przy­go­do­wych fil­mów i ro­man­tycz­nych ksią­żek. Bo czy ktoś na­prawdę wie­rzy, że rzu­cony w mo­rze list trafi kie­dyś do adresata?

Rów­nie ta­jem­ni­cza, choć już zu­peł­nie re­alna, jest tzw. kap­suła czasu. Wkła­dasz do niej list, przed­mioty co­dzien­nego użytku i inne cenne dla cie­bie rze­czy. Po­tem za­ko­pu­jesz ją w ogro­dzie, a je­śli brak ogrodu – cho­wasz na stry­chu do prze­past­nego, skrzy­pią­cego ku­fra. Na wieku pi­szesz datę otwar­cia – np. za 50 lub 100 lat od dziś…

foto_01-02_05-2017

Naj­star­sza polska

Kap­suły czasu nie są hi­tem na­szej epoki. Trudno po­wie­dzieć, kto stwo­rzył pierw­szą z nich. Naj­star­sza (z do­tych­czas od­na­le­zio­nych) pol­ska kap­suła czasu prze­le­żała po­nad 100 lat w mu­rach Ze­społu Szkół w Strze­go­miu. Na trop zna­le­zi­ska wpadł pra­cu­jący w szkole hi­sto­ryk, który w miej­sco­wych kro­ni­kach wy­czy­tał o po­ło­żo­nym pod bu­dowę szkoły ka­mie­niu wę­giel­nym. Po­szu­ki­wa­nia kap­suły za­koń­czyły się suk­ce­sem w 2013 r. W za­mu­ro­wa­nym w 1874 r. sar­ko­fagu znaj­do­wały się m.in. XVIII-wieczne mo­nety, rę­ko­pis z na­zwi­skami raj­ców miej­skich, na­zwi­ska bu­dow­ni­czych szkoły, książka z wier­szami, spra­woz­da­nia szkolne, zdję­cia mia­sta i lo­kalna prasa. Przed­mioty za­cho­wały się w ide­al­nym stanie.

Inne kap­suły czasu do dziś znaj­du­jemy np. w mu­rach ko­ścio­łów i ka­mie­nic. Znajdą je także na­stępne po­ko­le­nia, bo także my chcemy zo­sta­wić po so­bie ja­kiś ślad…

Kap­suła z ŚDM-em

Na ory­gi­nalny po­mysł wpadł Mi­chał Sieńko z Wię­cła­wic Sta­rych koło Kra­kowa, który pod­czas ze­szło­rocz­nych Świa­to­wych Dni Mło­dzieży był wo­lon­ta­riu­szem. – Po raz pierw­szy usły­sza­łem o kap­su­łach czasu pod­czas Ju­bi­le­uszu 650-lecia Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Za­ko­py­wano wtedy ta­kową w Ogro­dzie Pro­fe­sor­skim UJ. To była moja in­spi­ra­cja – opo­wiada Mi­chał. – Po­nie­waż ŚDM, rocz­nica 1050-lecia chrztu Pol­ski i mi­niony Rok Mi­ło­sier­dzia były dla na­szej wspól­noty głę­bo­kim prze­ży­ciem, zro­dził się po­mysł, aby pa­mięć o tych wy­da­rze­niach za­cho­wać dla ko­lej­nych po­ko­leń – wy­ja­śnia. Tak po­wstała kap­suła czasu, w któ­rej zna­la­zły się na­zwi­ska piel­grzy­mów, rodzin-gospodarzy i wo­lon­ta­riu­szy ŚDM, li­sty, pen­drive ze zdję­ciami oraz fil­mem o Wię­cła­wi­cach i atry­buty piel­grzy­mów: mo­dli­tew­nik, mapa Kra­kowa oraz książki Je­zus ufa To­bie Am­ba­sa­dor Pol­sko­ści.

Skrzy­nię z pa­miąt­kami za­bu­do­wano w ko­ściel­nej wieży. Zo­sta­nie otwarta w 2066 r. Za­sta­na­wia tylko ten pen­drive – czy da się go wtedy „roz­ko­do­wać”? A może bę­dzie już pre­hi­sto­rycz­nym gra­tem, bo za­stą­pią go nowe urzą­dze­nia do prze­cho­wy­wa­nia da­nych? To już jed­nak zmar­twie­nie dla ko­lej­nych pokoleń…

A może w… kosmosie?

Kap­sułę czasu można też wy­słać w ko­smos. To oczy­wi­ście po­mysł Ame­ry­ka­nów. W ubie­głym roku Agen­cja Ko­smiczna NASA pro­wa­dziła kam­pa­nię We The Explo­rers. Za­chę­cała en­tu­zja­stów ko­smosu do prze­ka­zy­wa­nia prac ar­ty­stycz­nych (zdjęć, gra­fik, wier­szy, pio­se­nek, fil­mów), które mo­głaby umie­ścić w kap­sule czasu, do­łą­czo­nej do bez­za­ło­go­wej sondy OSIRIS-REx. Fani ko­smosu ocho­czo od­po­wie­dzieli na to za­pro­sze­nie. Sonda z kap­sułą wy­ru­szyła w po­dróż 8 wrze­śnia 2016 r. Jej ce­lem jest pla­ne­to­ida Bennu, z któ­rej sonda ma po­brać próbki i przy­wieźć je na Zie­mię. OSIRIS– REx wróci w 2023 r. Na­ukowcy nie spo­dzie­wają się, że ta­jem­ni­czy miesz­kańcy ko­smosu otwo­rzą kap­sułę i prze­ślą nam in­for­ma­cję zwrotną. Po­mysł NASA jest ra­czej sym­bo­lem – że na­wet w ko­smo­sie mamy coś do powiedzenia.

 

Mar­cin Nowak

 

Za­chę­camy do re­gu­lar­nego ko­rzy­sta­nia z ser­wisu in­ter­ne­to­wego: www.pro-life.pl. Ak­tu­al­no­ści na: www.facebook.com/psozc

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: