SACROEXPO 2015 za nami – byliśmy tam z „Drogą”

XVI Mię­dzy­na­ro­do­wa Wy­sta­wa Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztu­ki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO. Tu sztu­ka sa­kral­na spo­ty­ka biz­nes.

sacroexpo-2015-galeria-01

Mię­dzy­na­ro­do­wa Wy­sta­wa Bu­dow­nic­twa i Wy­po­sa­że­nia Ko­ścio­łów, Sztu­ki Sa­kral­nej i De­wo­cjo­na­liów SACROEXPO od­by­ła się już po raz szes­na­sty. Od 22 do 24 czerw­ca w Tar­gach Kiel­ce swo­je pro­duk­ty pre­zen­to­wa­ło 250 wy­staw­ców z 12 kra­jów świa­ta. Te­go­rocz­ne wy­da­rze­nie uświet­nił kon­cert Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go, wy­sta­wa rzeźb Win­cen­te­go Kuć­my i za­byt­ko­wych pu­bli­ka­cji wy­daw­nic­twa Her­der. Po raz pierw­szy zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny dzwon „Miesz­ko i Do­bra­wa”, upa­mięt­nia­ją­cy 1050 rocz­ni­cę chrztu Pol­ski.

Obok ręcz­nie wy­ra­bia­nych przed­mio­tów użyt­ko­wej sztu­ki sa­kral­nej, pod­czas SACROEXPO pre­zen­to­wa­ne są ele­men­ty wy­po­sa­że­nia ko­ścio­łów, spo­so­by kon­ser­wa­cji i re­no­wa­cji sta­rych świą­tyń, naj­now­sze tech­no­lo­gie osu­sza­nia mu­rów. Kon­fe­ren­cje i warsz­ta­ty to­wa­rzy­szą­ce tar­gom przy­bli­ża­ją no­wo­cze­sne dusz­pa­ster­stwo, wy­ko­rzy­stu­ją­ce na przy­kład mul­ti­me­dial­ne moż­li­wo­ści ewan­ge­li­za­cji. SACROEXPO to­wa­rzy­szy­ły po raz szó­sty Tar­gi EXPOSITIO – Eu­ro­pej­ski Sa­lon No­wych Tech­no­lo­gii dla Mu­ze­ów, Kon­ser­wa­cji Za­byt­ków i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

sacroexpo_logo

Gala z koncertem mistrza

SACROEXPO wią­że się z nie­zwy­kłą, ga­lo­wą uro­czy­sto­ścią wrę­cza­nia Me­da­lu Pa­pie­skiej Ra­dy ds. Kul­tu­ry „Per Ar­tem ad Deum”. Utwo­rzo­ny z ini­cja­ty­wy Pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II, przy­zna­wa­ny jest za ar­ty­stycz­ne do­ko­na­nia, wspie­ra­ją­ce dia­log Ko­ścio­ła z kul­tu­ra­mi świa­ta. Lau­re­ata­mi zo­sta­li już m.in. En­nio Mor­ri­co­ne, Woj­ciech Ki­lar, Krzysz­tof Za­nus­si. W tym ro­ku me­da­le otrzy­ma­li kom­po­zy­tor Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, rzeź­biarz Win­cen­ty Kuć­ma oraz nie­miec­kie wy­daw­nic­two Her­der. Za­szczyt­ne wy­róż­nie­nia wrę­czył w po­nie­dzia­łek, 22 czerw­ca w Tar­gach Kiel­ce Bi­skup Die­ce­zji Kie­lec­kiej dr Jan Pio­trow­ski oraz pre­zes za­rzą­du Tar­gów Kiel­ce  dr An­drzej Mo­choń. Uro­czy­stość uświet­nił kon­cert utwo­rów Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w  wy­ko­na­niu Fil­har­mo­nii Świę­to­krzy­skiej.

Od 11 lat to za­szczyt­ne wy­róż­nie­nie przy­zna­je Pa­pie­ska Ra­da ds. Kul­tu­ry. Me­dal Per Ar­tem ad Deum – Po­przez sztu­kę do Bo­ga otrzy­mu­ją ar­ty­ści lub in­sty­tu­cje, któ­rych do­ro­bek ar­ty­stycz­ny przy­czy­nia się do roz­wo­ju kul­tu­ry i kształ­tu­je du­cho­wość czło­wie­ka.
Win­cen­ty Kuć­ma jest wy­bit­nym rzeź­bia­rzem, twór­cą mię­dzy in­ny­mi po­mni­ków „Obroń­ców Pocz­ty Pol­skiej” w Gdań­sku, „Po­wsta­nia War­szaw­skie­go 1944” w War­sza­wie i „Ar­mii Kra­jo­wej” w Kiel­cach. Swo­je pra­ce pro­fe­sor Kuć­ma eks­po­no­wał na po­nad 40 wy­sta­wach in­dy­wi­du­al­nych, 80 wy­sta­wach zbio­ro­wych w kra­ju i 60 wy­sta­wach za gra­ni­cą. Brał udział w wie­lu kon­kur­sach rzeź­biar­sko-ar­chi­tek­to­nicz­nych, uzy­skał po­nad 50 na­gród i wy­róż­nień.

W do­rob­ku pro­fe­so­ra Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go nie­zwy­kle waż­ną ro­lę od­gry­wa­ją utwo­ry sa­kral­ne. W cza­sie wrę­cze­nia me­da­lu ar­ty­sta mó­wił, że mu­zy­ce po­win­na tak­że przy­świe­cać myśl, bo to ona na­da­je dźwię­kom zna­cze­nie i sens. Twór­ca mu­si przede wszyst­kim być so­bą. Pa­pie­ski me­dal ma dla nie­go szcze­gól­ne zna­cze­nie, po­nie­waż od po­cząt­ku swo­jej twór­czo­ści, jesz­cze w cza­sach ko­mu­ni­stycz­nych w la­tach 50-tych XX wie­ku, pi­sał mu­zy­kę sa­kral­ną. „Ta na­gro­da jest zwień­cze­niem mo­jej dzia­łal­no­ści” – pod­kre­ślił ar­ty­sta.

Dzia­ła­ją­ce w Niem­czech od 1798 r. ro­dzin­ne wy­daw­nic­two Her­der spe­cja­li­zu­je się w pu­bli­ka­cjach teo­lo­gicz­nych oraz wspie­ra­ją­cych dia­log mię­dzy kul­tu­ra­mi i tra­dy­cja­mi.

Mieszko i Dobrawa na targach

Jed­ną z cie­ka­wo­stek, pre­zen­to­wa­nych pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów SACROEXPO, był dzwon o na­zwie „Miesz­ko i Do­bra­wa”, któ­ry upa­mięt­nia 1050 rocz­ni­cę chrztu Pol­ski i pierw­szą ksią­żę­cą pa­rę dy­na­stii Pia­stów. Wa­żą­cy 220 ki­lo­gra­mów eks­po­nat po­wstał w Pra­cow­ni Lu­dwi­sar­skiej Ja­na Fel­czyń­skie­go za­le­d­wie mie­siąc te­mu, w ma­ju 2015 ro­ku. Po raz pierw­szy moż­na go by­ło po­dzi­wiać wła­śnie na kie­lec­kich tar­gach.