Rzadko mamy szansę być bohaterami. Za to okazję, by uczynić coś wielkiego, masz właśnie teraz

Da­le­ko od szo­sy

Wio­ska w afry­kań­skim To­go. 450 miesz­kań­ców. 37 km do naj­bliż­szej dro­gi as­fal­to­wej. Bez prą­du. Rocz­na opła­ta za na­ukę jed­ne­go dziec­ka w szko­le pod­sta­wo­wej – 3,20 zł. Ale i tak nie wszyst­kich na to stać.

Wieś He­lo­ta

Zie­mię – pod­sta­wę utrzy­ma­nia – upra­wia się tu wciąż mo­ty­ką. Do­my kry­te są sło­mą. Po­dwór­ka wy­ło­żo­ne są gli­ną zmie­sza­ną z na­wo­zem zwie­rzę­cym. Szko­ła pod­sta­wo­wa jest teo­re­tycz­nie obo­wiąz­ko­wa, ale w prak­ty­ce obo­wią­zek ten nie jest eg­ze­kwo­wa­ny. Czter­na­sto­let­nie dzie­ci czę­sto miesz­ka­ją już po­za ro­dzin­ną wio­ską i mu­szą ra­dzić so­bie sa­me. Od nie­wie­le star­szych ocze­ku­je się, że do­ło­żą się do utrzy­ma­nia do­mu, więc na wa­ka­cje wy­jeż­dża­ją do ościen­nych kra­jów – do pra­cy. Nie­rzad­ko za­miast pie­nię­dzy przy­wo­żą AIDS. Po­waż­nym pro­ble­mem są przed­wcze­sne cią­że dziew­cząt – kon­se­kwen­cja przy­god­nych re­la­cji. W ta­kiej sy­tu­acji mło­da mat­ka, któ­ra nie ma żad­nych per­spek­tyw na przy­szłość, czę­sto de­cy­du­je się na mał­żeń­stwo z du­żo star­szym męż­czy­zną, któ­ry ma już kil­ka żon.

helota-1

Jest wyj­ście

Od 24 lat w He­lo­cie na po­łu­dniu To­go pra­cu­ją sio­stry słu­żeb­nicz­ki. Wśród nich są rów­nież Po­lki. Sio­stry pro­wa­dzą szpi­tal, przed­szko­le i pro­wi­zo­rycz­ny za­kład kra­wiec­ki. Dziew­czę­ta uczą się tam nie tyl­ko kra­wiec­twa, lecz tak­że li­czyć i czy­tać po fran­cu­sku, któ­ry jest ofi­cjal­nym ję­zy­kiem To­go. Już pra­wie set­ka dziew­cząt zda­ła tu eg­za­min za­wo­do­wy i otrzy­ma­ła dy­plom. I co bar­dzo waż­ne, na za­koń­cze­nie edu­ka­cji każ­da z nich do­sta­ła od sióstr wła­sną ma­szy­nę do szy­cia, co da­je im szan­sę na sa­mo­dziel­ne utrzy­ma­nie i nor­mal­ne ży­cie. Te z dziew­cząt, któ­re za­de­kla­ro­wa­ły, że są chrze­ści­jan­ka­mi, zo­sta­ły tak­że przy­go­to­wy­wa­ne do przy­ję­cia sa­kra­men­tów. Sio­stry ucząc wy­ko­nu­ją wiel­ką pra­cę. Nie­ste­ty obec­ny bu­dy­nek jest za ma­ły i w bar­dzo złym sta­nie – wy­ma­ga pil­nie roz­bu­do­wy. W przed­szko­lu dzie­ci uczą się czy­tać i li­czyć. Dla więk­szo­ści z nich głów­ną mo­ty­wa­cję do uczęsz­cza­nia do przed­szko­la sta­no­wi co­dzien­ny po­si­łek otrzy­my­wa­ny od sióstr. Bie­da spra­wia, że wśród dzie­ci po­wszech­ne są nie­do­ży­wie­nie i ane­mia. Dzie­ci z przed­szko­la są zdrow­sze i w lep­szej kon­dy­cji w po­rów­na­niu z in­ny­mi dzieć­mi z wio­ski!

helota-2

Two­ja ro­la

Daj przy­szłość dzie­ciom z He­lo­ty. Przed­szko­le, a po­tem szko­ła i zdo­by­cie za­wo­du zwięk­szą ich szan­se na lep­sze ży­cie. Aby tak się sta­ło, po­trze­bu­ją dzi­siaj na­szej po­mo­cy. Kup im po­si­łek i po­móż zbu­do­wać szko­łę!

Delphine Adjo Kossi (18 lat)
Del­phi­ne Ad­jo Kos­si (18 lat)

Del­phi­ne Ad­jo Kos­si (18 lat) skoń­czy­ła już na­ukę za­wo­du, do­brze zda­ła eg­za­min i wró­ci­ła do ro­dzi­ców. Pra­cu­je i utrzy­mu­je sie­bie i ro­dzi­nę. Szy­je w do­mu. Jest zdol­ną kraw­co­wą – po­tra­fi szyć ubra­nia za­rów­no dla męż­czyzn, jak i ko­biet oraz dzie­ci. Del­phi­ne chce za­ło­żyć ro­dzi­nę, mieć mę­ża i dzie­ci. Uwa­ża, że na­uka jest bar­dzo po­trzeb­na i ona ja­ko mat­ka bę­dzie dba­ła o edu­ka­cję dzie­ci. Ta­kich dziew­czyn w To­go są ty­sią­ce. Cze­ka­ją na Two­ją po­moc.

helota-4

Po­trzeb­ne są środ­ki na:

  • do­ży­wia­nie dzie­ci w przed­szko­lu. 40 dzie­cia­ków po­trze­bu­je jed­ne­go po­sił­ku za 64 gro­sze dzien­nie. W cią­gu ro­ku sio­strom bra­ku­je na ten cel 4000 zło­tych.
  • wy­bu­do­wa­nie szko­ły kra­wiec­kiej z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Pro­jekt prze­wi­du­je ta­kie luk­su­sy jak bla­cha nie­rdzew­na na da­chu i szy­by w oknach. Bra­ku­ją­ca kwo­ta to 66 000 zło­tych.

Je­że­li chcesz po­da­ro­wać dzie­ciom cie­pły po­si­łek i po­móc w bu­do­wie szko­ły kra­wiec­kiej, wpłać dar ser­ca jesz­cze dziś.

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki, ul. Kro­wo­der­ska 24/3, 31–142 Kra­ków,

Ra­chu­nek ban­ko­wy: Bank Pe­kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Wpisz w ty­tu­le prze­le­wu: DAROWIZNA DLA DZIECI W HELOCIE lub wejdź na na­szą stro­nę, do­wiedz się wię­cej i wpłać przez in­ter­net.

www.pomocafryce.org