Zwycięzcy etapu diecezjalnego XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w archidiecezji warmińskiej. DSC_0259

Zwy­cięz­cy eta­pu die­ce­zjal­ne­go XX Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy Bi­blij­nej w ar­chi­die­ce­zji war­miń­skiej