Uczestnicy etapu diecezjalnego XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przepisują fragment adhortacji Evangelii gaudium – dar młodych dla papieża Franciszka

Uczest­ni­cy eta­pu die­ce­zjal­ne­go XX Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy Bi­blij­nej w die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-go­rzow­skiej prze­pi­su­ją frag­ment ad­hor­ta­cji Evan­ge­lii gau­dium – dar mło­dych dla pa­pie­ża Fran­cisz­ka