Część pisemna etapu diecezjalnego XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Łodzi

Część pi­sem­na eta­pu die­ce­zjal­ne­go XX Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy Bi­blij­nej w Ło­dzi