Rozpoczyna się Strefa Chwały w Starym Sączu

O dzi­siaj do 7 lip­ca w Sta­rym Są­czu od­bę­dzie się ko­lej­na edy­cja re­ko­lek­cji Stre­fa Chwa­ły Fe­sti­wal. Po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych w wy­da­rze­niu tym bę­dą uczest­ni­czyć mu­zy­cy, ar­ty­ści pla­sty­cy, or­ga­ni­za­to­rzy kon­cer­tów, li­de­rzy wspól­not, a tak­że ak­to­rzy, dzien­ni­ka­rze, spor­tow­cy. Te­go­rocz­ną edy­cję re­ko­lek­cji po­pro­wa­dzi bi­skup Grze­gorz Ryś - prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu ds. No­wej Ewan­ge­li­za­cji dzia­ła­ją­cy przy Epi­sko­pa­cie Pol­ski. Po­za kon­fe­ren­cja­mi bi­sku­pa Grze­go­rza w pro­gra­mie znaj­dą się oczy­wi­ście mu­zycz­ne uwiel­bie­nia, kon­fe­ren­cje za­pro­szo­nych go­ści, spo­tka­nia w gru­pach, czas na wy­sta­wę pla­stycz­ną, a tak­że spo­ro cza­su na ka­wę, dys­ku­sję i tro­chę snu.

Pod­czas Stre­fa Chwa­ły Fe­sti­wal 2015 do Sta­re­go Są­cza przy­ja­dą m.in. bp. An­drzej Jeż, o.Jacek Du­bel, Da­riusz Ko­wal­ski, Alek­san­der Kłak, Ma­rek Ju­rek.

Za mu­zycz­ną opra­wę od­po­wie­dzial­ny jest Ro­bert Cu­dzich, któ­ry do dia­ko­ni mu­zycz­nej za­pro­sił człon­ków m.in. ta­kich ze­spo­łów jak: NewLife’m, Deus Meus, Play&Pray. Ar­ka­dio.

o. An­drzej Buj­now­ski OP wraz z Hu­ber­tem Ko­wal­skim dba­jąc o pięk­no li­tur­gii przy­go­to­wu­ją śpie­wy czte­ro­gło­so­we z akom­pa­nia­men­tem or­kie­stry.

Szcze­gól­nym dniem re­ko­lek­cji bę­dzie nie­dzie­la (5 lip­ca), któ­ra tra­dy­cyj­nie już bę­dzie mia­ła cha­rak­ter otwar­ty. Bę­dzie to Ro­dzin­ne Świę­to­wa­nie Nie­dzie­li – czas za­baw ro­dzin­nych, kon­cer­tów, świa­dectw i uwiel­bie­nia. W nie­dziel­ny wie­czór w stre­fo­wym na­mio­cie spo­tka­nia pla­no­wa­ny jest wie­czór jaz­zo­wy, pe­łen im­pro­wi­za­cji i wa­ria­cji na chwa­łę Bo­gu. Pod­czas trwa­nia Stre­fa Chwa­ły każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Tro­chę hi­sto­rii, szcze­gó­ło­we in­for­ma­cję do­stęp­ne na spe­cjal­nym ser­wi­sie www.strefachwalyfestiwal.pl Or­ga­ni­za­to­rem Stre­fa Chwa­ły Fe­sti­wal jest Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­za Dei. Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” jest pa­tro­nem me­dial­nym Stre­fy Chwa­ły

plakat_SCHF_2015.1