Rożne sposoby odmawiania różańca

RÓŻANIEC POKUTNY ŚW. OJCA PIO

To bar­dzo ofiar­na i pra­co­chłon­na me­to­da od­ma­wia­nia ró­żań­ca, ale od­ma­wia­na z wia­rą i po­świę­ce­niem mo­że za­skar­bić mo­dlą­cym się wie­le łask.

SPOSÓB ODMAWIANIA:

I. In­ten­cja:

W zjed­no­cze­niu z ca­łym nie­bem, szcze­gól­nie ze św. oj­cem Pio, w imie­niu wszyst­kich lu­dzi, dusz czyść­co­wych i dla dusz czyść­co­wych, przez mi­ło­sier­dzie Bo­że każ­da mo­dli­twa i każ­de sło­wo niech bę­dą sku­tecz­ne, choć­bym o tym nie my­ślał.

II. Mo­dli­twa do św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła:

Świę­ty Mi­cha­le, broń nas w wal­ce, a prze­ciw nie­go­dzi­wo­ści i za­sadz­kom złe­go du­cha bądź na­szą obro­ną. Niech go Bóg po­gro­mić ra­czy, po­kor­nie o to pro­si­my, a Ty Wo­dzu nie­bie­skich Za­stę­pów, sza­ta­na i in­ne du­chy złe, któ­re na zgu­bę dusz ludz­kich po tym świe­cie krą­żą, mo­cą Bo­żą strąć do pie­kła. Amen.

III. We­zwa­nie do Du­cha Świę­te­go:

O Stwo­rzy­cie­lu Du­chu przyjdź...

IV. Na roz­po­czę­cie wła­ści­wej mo­dli­twy ró­żań­co­wej:

Wie­rzę w Bo­ga, Oj­cze nasz, 3x Zdro­waś Ma­rio, Chwa­ła Oj­cu...

Te­raz od­ma­wia się przy po­szcze­gól­nych ta­jem­ni­cach 10 ra­zy:

Oj­cze nasz, Zdro­waś Ma­ry­jo, Chwa­ła Oj­cu...

O Ma­ry­jo bez grze­chu po­czę­ta – módl się za na­mi, któ­rzy się do Cie­bie ucie­ka­my i za wszyst­ki­mi, któ­rzy się do Cie­bie nie ucie­ka­ją. Ostat­ni 10. pa­cierz koń­czy­my na­stę­pu­ją­co:

O Ma­ry­jo bez grze­chu po­czę­ta – módl się za na­mi, któ­rzy się do Cie­bie ucie­ka­my i za wszyst­ki­mi, któ­rzy się do Cie­bie nie ucie­ka­ją, a zwłasz­cza za nie­przy­ja­ciół­mi Ko­ścio­ła Świę­te­go i po­le­co­ny­mi To­bie. Oraz:

Niech bę­dzie umi­ło­wa­na, uwiel­bio­na te­raz i na wie­ki Prze­naj­święt­sza Trój­ca i Eu­cha­ry­stycz­ne Ser­ce Je­zu­so­we przez Nie­po­ka­la­ne Ser­ce Ma­ryi.

Ko­cha­ny, do­bry, św. Oj­cze Pio – módl się za na­mi i z na­mi.

O mój Je­zu prze­bacz nam na­sze grze­chy, za­cho­waj nas od ognia pie­kiel­ne­go, za­pro­wadź wszyst­kie du­sze do nie­ba, zwłasz­cza te, któ­re naj­bar­dziej po­trze­bu­ją Two­je­go mi­ło­sier­dzia.

foto_01-02_19-2013

RÓŻANIEC Z DOPOWIEDZENIAMI

To spe­cjal­na for­ma od­ma­wia­nia ró­żań­ca, któ­ra czy­ni tę mo­dli­twę bar­dziej świa­do­mą i wzbo­ga­ca ją o in­dy­wi­du­al­nie for­mo­wa­ne we­zwa­nia do Je­zu­sa przy od­ma­wia­niu każ­dej ko­lej­nej mo­dli­twy Zdro­waś Ma­rio. W ten spo­sób ró­ża­niec na­bie­ra bar­dziej in­dy­wi­du­al­ne­go cha­rak­te­ru, a każ­de z ko­lej­nych we­zwań do Mat­ki Bo­żej mo­że sta­no­wić dzięk­czy­nie­nie, lub proś­bę o coś bar­dzo kon­kret­ne­go. Mo­dli­twa nie jest wy­po­wia­da­na ma­chi­nal­nie, nie jest też ano­ni­mo­wa.

SPOSÓB ODMAWIANIA:

Po każ­dej mo­dli­twie w Po­zdro­wie­niu Aniel­skim po imie­niu Je­zus do­po­wia­da się spon­ta­nicz­ne we­zwa­nie do imie­nia Je­zus.

Isto­tę „do­po­wie­dze­ńˮ naj­le­piej i naj­peł­niej uj­mu­je we frag­men­cie en­cy­kli­ki Ro­sa­rium Vir­gi­nis Ma­riae bł. Jan Pa­weł II. Oto je­go wy­po­wiedź na te­mat tej for­my mo­dli­tew­nej:

Cen­trum Zdro­waś Ma­ry­jo, po­nie­kąd zwor­ni­kiem mię­dzy je­go pierw­szą a dru­gą czę­ścią, jest imię Je­zus. Cza­sa­mi przy po­śpiesz­nym od­ma­wia­niu, to cen­trum ucho­dzi uwa­gi, a wraz z nim rów­nież na­wią­za­nie do mi­ste­rium Chry­stu­sa, któ­re jest kon­tem­plo­wa­ne. Ale to wła­śnie ak­cent, ja­ki kła­dzie się na imie­niu Je­zus i na Je­go mi­ste­rium, zna­mio­nu­je zna­czą­ce i owoc­ne od­ma­wia­nie ró­żań­ca. Już Pa­weł VI przy­po­mi­nał w ad­hor­ta­cji Ma­ria­lis cul­tus prak­ty­ko­wa­ny w pew­nych re­gio­nach zwy­czaj, by pod­kre­ślać imię Chry­stu­sa, do­da­jąc do nie­go re­fren (tzw. „do­po­wie­dze­nia”) na-wią­zu­ją­cy do roz­wa­ża­nej ta­jem­ni­cy.

Jest to zwy­czaj god­ny po­chwa­ły, zwłasz­cza przy pu­blicz­nym od­ma­wia­niu ró­żań­ca. Wy­ra­ża on do­brze wia­rę chry­sto­lo­gicz­ną, od­no­szą­cą się do róż­nych mo­men­tów ży­cia Od­ku­pi­cie­la. Jest to wy­zna­nie wia­ry, a rów­no­cze­śnie po­moc w me­dy­ta­cji, któ­ra po­zwa­la przy­swa­jać i prze­ży­wać mi­ste­rium Chry­stu­sa, w na­tu­ral­ny spo­sób zwią­za­ne z od­ma­wia­niem Zdro­waś Ma­ry­jo”.

 

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Ró­ża­niec bi­blij­ny od­ma­wia się za­zwy­czaj z do­po­wie­dze­nia­mi, tak aby był jesz­cze bar­dziej owoc­ny du­cho­wo dla mo­dlą­ce­go się tą me­to­dą. Przed każ­dą ko­lej­ną ta­jem­ni­cą od­czy­ty­wa­ny jest sto­sow­ny opis z Pi­sma Świę­te­go.

To za­po­zna­nie się z bi­blij­nym opi­sem roz­wa­ża­nej ta­jem­ni­cy nie­wąt­pli­wie ubo­ga­ca tra­dy­cyj­ną for­mę od­ma­wia­nia ró­żań­ca. Jest to me­to­da bar­dziej pra­co­chłon­na, ale jed­no­cze­śnie da­ją­ca moż­li­wość głęb­sze­go „za­nu­rze­nia sięˮ w wy­mo­wę wy­da­rzeń wspo­mi­na­nych w ko­lej­nych ta­jem­ni­cach.

SPOSÓB ODMAWIANIA:

I. Za­po­wiedź ta­jem­ni­cy.

II. Mo­dli­twa Pań­ska – Oj­cze Nasz.

III. Przed każ­dym z ko­lej­nych dzie­się­ciu Zdro­waś Ma­rio czy­ta się frag­ment Pi­sma Świę­te­go opi­su­ją­cy da­ną ta­jem­ni­cę.

 

RÓŻANIEC ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT

To ta­ka me­to­da od­ma­wia­nia ró­żań­ca, w któ­rym każ­dy ko­lej­ny dzie­sią­tek od­ma­wia się w kon­kret­nej in­ten­cji za­su­ge­ro­wa­nej przez św. Lu­dwi­ka. Świę­ty Lu­dwik za­świad­czał przy­kła­dem swo­je­go ży­cia o dzia­ła­niu i sku­tecz­no­ści ta­kiej for­my ró­żań­ca.

TAJEMNICE RADODNE

I dzie­sią­tek: w in­ten­cji po­ko­ry

II dzie­sią­tek: w in­ten­cji mi­ło­ści

III dzie­sią­tek: o ode­rwa­nie od dóbr do­cze­snych i ziem­skich, o mi­łość ubó­stwa i bied­nych

IV dzie­sią­tek: o dar mą­dro­ści i czy­sto­ści ser­ca i cia­ła

V dzie­sią­tek: o na­wró­ce­nie na­sze, nie­wie­rzą­cych i in­no­wier­ców

TAJEMNICE BOLESNE

VI dzie­sią­tek: o do­sko­na­ły żal za na­sze grze­chy i zgo­dę z wo­lą Bo­żą

VII dzie­sią­tek: o umar­twie­nie zmy­słów

VIII dzie­sią­tek: o po­gar­dę dla nie­pra­wo­ści świa­ta

IX dzie­sią­tek: o cier­pli­wość na nie­sie­nie krzy­ża dnia co­dzien­ne­go

X dzie­sią­tek: o umi­ło­wa­nie krzy­ża, o do­brą śmierć dla nas i umie­ra­ją­cych w tej chwi­li

TAJEMNICE CHWALEBNE

XI dzie­sią­tek: o ży­wą wia­rę

XII dzie­sią­tek: o sta­łą na­dzie­ję i wiel­kie pra­gnie­nie Nie­ba

XIII dzie­sią­tek: o to aby wszy­scy po­zna­li, prak­ty­ko­wa­li i pro­wa­dzi­li in­nych do jej po­zna­nia

XIV dzie­sią­tek: o do­bre ży­cie i śmierć

XV dzie­sią­tek: o wszel­kie ła­ski dla na­szych do­bro­czyń­ców

 

Ka­ro­li­na Po­lak