Rodzice zostali na pomoście

Przy­go­dę z że­glar­stwem za­czę­ła, ma­jąc za­le­d­wie pięć lat. Pod­czas wa­ka­cji w Gdy­ni ob­ser­wo­wa­ła zma­ga­nia dzie­ci pod­czas re­gat Ni­vea Błę­kit­ne Ża­gle. Na­ta­lia Sta­wiar­ska, dzię­ki wspar­ciu ro­dzi­ców, ma­rze­nie o pły­wa­niu jed­no­oso­bo­wą łód­ką szyb­ko wcie­li­ła w ży­cie. Je­sie­nią te­go sa­me­go ro­ku Na­ta­lia roz­po­czę­ła tre­nin­gi w war­szaw­skim klu­bie MKS „Dwój­ka”. Pierw­szy kon­takt z ma­łą łód­ką z ża­giel­kiem nie był ła­twy. Wy­ma­gał wie­le od­wa­gi i ko­niecz­no­ści po­zo­sta­wie­nia ro­dzi­ców da­le­ko na po­mo­ście. Du­żą ro­lę w za­szcze­pie­niu mi­ło­ści do te­go spor­tu ode­grał ów­cze­sny tre­ner. Dzię­ki nie­mu Na­ta­lia roz­po­czę­ła re­gu­lar­ne tre­nin­gi, co­raz mniej cza­su spę­dza­jąc na lą­dzie.

Ka­rie­ra spor­to­wa mło­dej że­glar­ki z ro­ku na rok na­bie­ra roz­pę­du. Na­ta­lia mia­ła oka­zję pły­wać na łód­kach róż­nych klas, jed­nak­że co­raz lep­sze wy­ni­ki i wro­dzo­ne pre­dys­po­zy­cje po­zwo­li­ły jej osta­tecz­nie zwią­zać się z olim­pij­ską kla­są La­ser Ra­dial. Już w dru­gim ro­ku pły­wa­nia na tej łód­ce zdo­by­ła trze­cie miej­sce na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży. Rok póź­niej, pod­czas tych sa­mych re­gat, Na­ta­lia zdo­by­ła sre­bro. Ko­lej­nym suk­ce­sem by­ło po­wo­ła­nie do Na­ro­do­wej Ka­dry Ju­nio­rów Młod­szych i udział w Mi­strzo­stwach Eu­ro­py do lat 16. Do tej po­ry Na­ta­lia czte­ro­krot­nie by­ła po­wo­ły­wa­na do Ka­dry Na­ro­do­wej Ju­nio­rów. W tym dwa ostat­nie se­zo­ny w kla­sie olim­pij­skiej La­ser Ra­dial, re­pre­zen­tu­jąc god­nie pol­skie bar­wy po­za gra­ni­ca­mi kra­ju.

foto_01-03_07-2017

Co ją omi­ja?

Jak przy­zna­je Na­ta­lia, że­glar­stwo wy­ma­ga od niej wie­lu po­świę­ceń. „Czę­ste wy­jaz­dy za gra­ni­cę utrud­nia­ją mi re­gu­lar­ny kon­takt z ro­dzi­ną i przy­ja­ciół­mi, przez co omi­ja­ją mnie za­rów­no ro­dzin­ne uro­czy­sto­ści, jak i spo­tka­nia z naj­bliż­szy­mi zna­jo­my­mi. Szcze­gól­nie trud­no jest mi po­go­dzić się z nie­obec­no­ścią na uro­dzi­nach mo­je­go chrze­śnia­ka, gdyż co ro­ku w tym waż­nym dla nie­go dniu je­stem na za­wo­dach”.

Upra­wia­nie że­glar­stwa na tak wy­so­kim po­zio­mie wią­że się nie tyl­ko z ogrom­nym wy­sił­kiem, ale tak­że z du­ży­mi kosz­ta­mi, dla­te­go zna­le­zie­nie się w gro­nie be­ne­fi­cjen­tów ósmej edy­cji Spor­to­wej Aka­de­mii Ve­olii szcze­gól­nie ucie­szy­ło Na­ta­lię. In­no­wa­cyj­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny, skie­ro­wa­ny do spor­to­wo uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży w wie­ku 14–18 lat, któ­re­go ce­lem jest wspar­cie roz­wo­ju ka­rie­ry spor­to­wej, to nie tyl­ko sty­pen­dium fi­nan­so­we. W ra­mach pro­gra­mu be­ne­fi­cjen­ci SAV od­by­wa­ją sze­reg szko­leń i warsz­ta­tów. Pod­czas dwu­na­sto­mie­sięcz­nej współ­pra­cy mło­dzież otrzy­mu­je daw­kę wie­dzy z za­kre­su mar­ke­tin­gu spor­to­we­go, pu­blic re­la­tions, psy­cho­lo­gii spor­tu, so­cial me­dia, pro­duk­cji te­le­wi­zyj­nej, pra­wa spor­to­we­go i co­achin­gu za­wo­do­we­go. Szko­le­nia pro­wa­dzą spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach.

Sty­pen­dium na ju­do i na ka­ra­te

Obec­nie pod skrzy­dła­mi SAV znaj­du­je się 21 sty­pen­dy­stów z pię­ciu miast: War­sza­wy, Ło­dzi, Po­zna­nia, Tar­now­skich Gór oraz Chrza­no­wa. Be­ne­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu mo­gą zo­stać mło­dzi, uta­len­to­wa­ni spor­tow­cy, któ­rzy upra­wia­ją in­dy­wi­du­al­ne dys­cy­pli­ny olim­pij­skie. Wśród do­tych­cza­so­wych ab­sol­wen­tów są m.in. re­pre­zen­tan­ci: pły­wa­nia, ka­ja­kar­stwa, ka­ra­te, ju­do, te­ni­sa, szer­mier­ki, lek­ko­atle­ty­ki i wie­lu in­nych dys­cy­plin. Am­ba­sa­dor­ką pro­gra­mu jest wy­bit­na lek­ko­atlet­ka – Ka­mi­la Li­ćwin­ko.

Na­ta­lia, już dziś cięż­ko tre­nu­je, aby speł­nić swo­je naj­więk­sze ma­rze­nie – start w Igrzy­skach Olim­pij­skich w To­kio w 2020 r.. Bę­dąc be­ne­fi­cjent­ką Spor­to­wej Aka­de­mii Ve­olii, jej szan­se na re­ali­za­cję ce­lu są jesz­cze więk­sze. Trzy­ma­my kciu­ki za mło­dą że­glar­kę!

 

Jo­an­na Ka­miń­ska

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.