Relacja z XIV Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Re­la­cja z XIV Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej

Na­sze dzie­dzic­two – Pol­ska”

29–30.10.2016 r.

 

Nie­speł­na 60 wy­stę­pów, trwa­ją­cy ca­ły dzień kon­cert prze­glą­do­wy, Msza Świę­ta w in­ten­cji Oj­czy­zny i uro­czy­sty Kon­cert Ga­lo­wy Lau­re­atów, łzy wzru­sze­nia i grom­kie bra­wa – tak w skró­cie moż­na opi­sać wy­da­rze­nia ostat­nie­go week­en­du, któ­re sta­ły się na­szym udzia­łem za spra­wą nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych, młod­szych i star­szych ar­ty­stów.

 

W so­bo­tę 29 paź­dzier­ni­ka w Au­li przy Ko­ście­le Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej na Osie­dlu Szkla­ne Do­my w Kra­ko­wie roz­po­czę­ła się praw­dzi­wa pa­trio­tycz­na uczta. Za spra­wą bli­sko 400 uczest­ni­ków, przy­by­łych z róż­nych czę­ści wo­je­wódz­twa, wy­brzmia­ły cu­dow­ne pie­śni pa­trio­tycz­ne.

Ju­ry w skła­dzie: Ra­fał Mar­chew­czyk – prze­wod­ni­czą­cy ju­ry, kie­row­nik ar­ty­stycz­ny i dy­ry­gent chó­ru „Vox Po­pu­li”, Bar­ba­ra Brze­ziń­ska – ar­ty­sta mu­zyk, kom­po­zy­tor, wo­ka­list­ka, Elż­bie­ta Pał­ka – star­szy wi­zy­ta­tor Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Kra­ko­wie oraz Je­rzy Bo­żyk – pio­sen­karz i kom­po­zy­tor jaz­zo­wy, te­atro­log, ofi­cer Związ­ku Strze­lec­kie­go „Strze­lec”, mia­ło nie­zwy­kle trud­ne za­da­nie. Jak za­uwa­żył Pan Prze­wod­ni­czą­cy, wy­stę­py by­ły na „naj­wyż­szym, pro­fe­sjo­nal­nym po­zio­mie”. Przy­po­mniał rów­nież, że ta­kie ta­len­ty do­sta­je się od Bo­ga, ale nie moż­na ich za­ko­pać. W związ­ku z tym wy­ra­ził ogrom­ną ra­dość, że dzie­ci już od przed­szko­la uczest­ni­czą w Prze­glą­dzie, roz­wi­ja­jąc swo­je zdol­no­ści i ucząc się pa­trio­ty­zmu. Nikt nie wy­szedł z pu­sty­mi rę­ka­mi. Każ­dy wy­stęp zo­stał do­ce­nio­ny przez or­ga­ni­za­to­rów. Osta­tecz­nie uda­ło się wy­ło­nić 16 lau­re­atów i przy­znać na­gro­dy w trzech ka­te­go­riach: chó­ry, ze­spo­ły i so­li­ści.

Lau­re­aci mo­gli za­pre­zen­to­wać się po­wtór­nie pod­czas nie­dziel­ne­go Kon­cer­tu Ga­lo­we­go, co uczy­ni­li jak się oka­zu­je z przy­jem­no­ścią. „Naj­bar­dziej ulu­bio­ny re­per­tu­ar chó­ru, to mo­że za­brzmieć dziw­nie, ale to wła­śnie są pie­śni pa­trio­tycz­ne. Coś jest w tych pie­śniach po­cią­ga­ją­ce­go, pięk­ne­go, że na­wet mło­dzi lu­dzie, dzie­ci bar­dzo chęt­nie je śpie­wa­ją. Mu­szę po­wie­dzieć, że na­praw­dę z nie­zwy­kłym za­pa­łem i chę­cią śpie­wa­ły i ćwi­czy­ły je. To był ogrom pra­cy, że­by po­ko­nać ja­kieś swo­je sła­bo­ści, że­by do­pra­co­wać, do­szli­fo­wać te utwo­ry” – mó­wi Pa­ni Ka­ta­rzy­na Moź­dzierz, dy­ry­gent Chó­ru Re­gnum So­no­ris z Li­bu­szy. Chór dzia­ła od oko­ło 9 lat. Na­le­żą do nie­go ucznio­wie od 4 kla­sy do 3 gim­na­zjum, łącz­nie obec­nie 42 oso­by.

Du­że za­in­te­re­so­wa­nie i za­an­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków po­twier­dza jak bar­dzo waż­na jest for­ma­cja pa­trio­ty­zmu od naj­młod­szych lat. War­to kształ­to­wać po­sta­wę mi­ło­ści do Oj­czy­zny w każ­dym wie­ku.

Ka­mi­la Po­cząt­ko

Rzecz­nik Pra­so­wy KSM AK

Or­ga­ni­za­to­ra­mi Prze­glą­du by­li: Ak­cja Ka­to­lic­ka i Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty, Pa­ra­fia Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka, Ra­da Dziel­ni­cy XVIII No­wa Hu­ta

 

Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy: J. Em. Ksiądz Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz Ar­cy­bi­skup Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski i Wo­je­wo­da Ma­ło­pol­ski Jó­zef Pilch

 

Pa­tro­nat me­dial­ny: TVP 3 Kra­ków, Ra­dio Plus, Nie­dzie­la, Gość Nie­dziel­ny, Dro­ga, Źró­dło, Prze­wod­nik Ka­to­lic­ki, Try­by – ka­to­lic­ki mie­sięcz­nik stu­denc­ki, Fran­cisz­kań­ska, GŁOS Ty­go­dnik No­wo­huc­ki, Szkla­ne Do­my – Mie­sięcz­nik Pa­ra­fii MB Czę­sto­chow­skiej w Kra­ko­wie – No­wej Hu­cie

 

Lau­re­aci XIV Ma­ło­pol­skie­go Prze­glą­du Pie­śni Pa­trio­tycz­nej:

W ka­te­go­rii chó­ry:

 1. Chór „Re­gnum Sonoris„z Li­bu­szy
 2. Chór Przed­szko­la Sa­mo­rzą­do­we­go nr 176 w Kra­ko­wie

W ka­te­go­rii ze­spo­ły:

 1. Ze­spół Skrzyp­nian­ki ze Skrzyp­ne­go
 2. Ze­spół con­so­nans z Li­ma­no­wej
 3. Ze­spół Wo­kal­ny z Mi­cha­ło­wic
 4. Ze­spół Dzie­cię­cy z Nie­pu­blicz­ne­go Przed­szko­la św. Kla­ry w Kra­ko­wie

W ka­te­go­rii so­li­ści:

 1. Wik­to­ria To­kar­czyk – na­gro­da Grand Prix
 2. Ka­ta­rzy­na Fie­dor
 3. Ka­mi­la Kar­kosz­ka
 4. Ka­ro­li­na Paś
 5. San­dra Su­ro­wiec
 6. Na­ta­lia Sro­ka
 7. Zu­zan­na Pa­sek
 8. Li­nus Wdo­wiarz – Bil­ski
 9. Oli­wia Miś
 10. Łu­cja Ko­wal­czyk

 

dsc4669 dsc08573 dsc08595 dsc08633