Re­la­cja z XIV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej

„Na­sze dzie­dzic­two – Polska”

29–30.10.2016 r.

 

Nie­spełna 60 wy­stę­pów, trwa­jący cały dzień kon­cert prze­glą­dowy, Msza Święta w in­ten­cji Oj­czy­zny i uro­czy­sty Kon­cert Ga­lowy Lau­re­atów, łzy wzru­sze­nia i grom­kie brawa – tak w skró­cie można opi­sać wy­da­rze­nia ostat­niego week­endu, które stały się na­szym udzia­łem za sprawą nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych, młod­szych i star­szych artystów.

 

W so­botę 29 paź­dzier­nika w Auli przy Ko­ściele Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej na Osie­dlu Szklane Domy w Kra­ko­wie roz­po­częła się praw­dziwa pa­trio­tyczna uczta. Za sprawą bli­sko 400 uczest­ni­ków, przy­by­łych z róż­nych czę­ści wo­je­wódz­twa, wy­brzmiały cu­downe pie­śni patriotyczne.

Jury w skła­dzie: Ra­fał Mar­chew­czyk – prze­wod­ni­czący jury, kie­row­nik ar­ty­styczny i dy­ry­gent chóru „Vox Po­puli”, Bar­bara Brze­ziń­ska – ar­ty­sta mu­zyk, kom­po­zy­tor, wo­ka­listka, Elż­bieta Pałka – star­szy wi­zy­ta­tor Ku­ra­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie oraz Je­rzy Bo­żyk – pio­sen­karz i kom­po­zy­tor jaz­zowy, te­atro­log, ofi­cer Związku Strze­lec­kiego „Strze­lec”, miało nie­zwy­kle trudne za­da­nie. Jak za­uwa­żył Pan Prze­wod­ni­czący, wy­stępy były na „naj­wyż­szym, pro­fe­sjo­nal­nym po­zio­mie”. Przy­po­mniał rów­nież, że ta­kie ta­lenty do­staje się od Boga, ale nie można ich za­ko­pać. W związku z tym wy­ra­ził ogromną ra­dość, że dzieci już od przed­szkola uczest­ni­czą w Prze­glą­dzie, roz­wi­ja­jąc swoje zdol­no­ści i ucząc się pa­trio­ty­zmu. Nikt nie wy­szedł z pu­stymi rę­kami. Każdy wy­stęp zo­stał do­ce­niony przez or­ga­ni­za­to­rów. Osta­tecz­nie udało się wy­ło­nić 16 lau­re­atów i przy­znać na­grody w trzech ka­te­go­riach: chóry, ze­społy i soliści.

Lau­re­aci mo­gli za­pre­zen­to­wać się po­wtór­nie pod­czas nie­dziel­nego Kon­certu Ga­lo­wego, co uczy­nili jak się oka­zuje z przy­jem­no­ścią. „Naj­bar­dziej ulu­biony re­per­tuar chóru, to może za­brzmieć dziw­nie, ale to wła­śnie są pie­śni pa­trio­tyczne. Coś jest w tych pie­śniach po­cią­ga­ją­cego, pięk­nego, że na­wet mło­dzi lu­dzie, dzieci bar­dzo chęt­nie je śpie­wają. Mu­szę po­wie­dzieć, że na­prawdę z nie­zwy­kłym za­pa­łem i chę­cią śpie­wały i ćwi­czyły je. To był ogrom pracy, żeby po­ko­nać ja­kieś swoje sła­bo­ści, żeby do­pra­co­wać, do­szli­fo­wać te utwory” – mówi Pani Ka­ta­rzyna Moź­dzierz, dy­ry­gent Chóru Re­gnum So­no­ris z Li­bu­szy. Chór działa od około 9 lat. Na­leżą do niego ucznio­wie od 4 klasy do 3 gim­na­zjum, łącz­nie obec­nie 42 osoby.

Duże za­in­te­re­so­wa­nie i za­an­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków po­twier­dza jak bar­dzo ważna jest for­ma­cja pa­trio­ty­zmu od naj­młod­szych lat. Warto kształ­to­wać po­stawę mi­ło­ści do Oj­czy­zny w każ­dym wieku.

Ka­mila Początko

Rzecz­nik Pra­sowy KSM AK

Or­ga­ni­za­to­rami Prze­glądu byli: Ak­cja Ka­to­licka i Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświaty, Pa­ra­fia Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury im. Ja­nu­sza Kor­czaka, Rada Dziel­nicy XVIII Nowa Huta

 

Pa­tro­nat Ho­no­rowy: J. Em. Ksiądz Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz Ar­cy­bi­skup Me­tro­po­lita Kra­kow­ski i Wo­je­woda Ma­ło­pol­ski Jó­zef Pilch

 

Pa­tro­nat me­dialny: TVP 3 Kra­ków, Ra­dio Plus, Nie­dziela, Gość Nie­dzielny, Droga, Źró­dło, Prze­wod­nik Ka­to­licki, Tryby – ka­to­licki mie­sięcz­nik stu­dencki, Fran­cisz­kań­ska, GŁOS Ty­go­dnik No­wo­hucki, Szklane Domy – Mie­sięcz­nik Pa­ra­fii MB Czę­sto­chow­skiej w Kra­ko­wie – No­wej Hucie

 

Lau­re­aci XIV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Patriotycznej:

W ka­te­go­rii chóry:

 1. Chór „Re­gnum Sonoris„z Libuszy
 2. Chór Przed­szkola Sa­mo­rzą­do­wego nr 176 w Krakowie

W ka­te­go­rii zespoły:

 1. Ze­spół Skrzyp­nianki ze Skrzypnego
 2. Ze­spół con­so­nans z Limanowej
 3. Ze­spół Wo­kalny z Michałowic
 4. Ze­spół Dzie­cięcy z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola św. Klary w Krakowie

W ka­te­go­rii soliści:

 1. Wik­to­ria To­kar­czyk – na­groda Grand Prix
 2. Ka­ta­rzyna Fiedor
 3. Ka­mila Karkoszka
 4. Ka­ro­lina Paś
 5. San­dra Surowiec
 6. Na­ta­lia Sroka
 7. Zu­zanna Pasek
 8. Li­nus Wdo­wiarz – Bilski
 9. Oli­wia Miś
 10. Łu­cja Kowalczyk

 

dsc4669 dsc08573 dsc08595 dsc08633

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: