Relacja z VI Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej

Re­la­cja z VI Ogól­no­pol­skiej Spar­ta­kia­dy Zi­mo­wej
My­śle­ni­ce, 20.02.2016 r.
„Żyć – nie we­ge­to­wać!” ~bł. Pier Gior­gio Fras­sa­ti

 

Dwa dni przed za­wo­da­mi ter­mo­me­try w My­śle­ni­cach wska­zy­wa­ły tem­pe­ra­tu­rę na nie­ma­łym plu­sie, po­za sto­kiem próż­no by­ło szu­kać śnie­gu, na­to­miast or­ga­ni­za­to­rzy by­li za­sy­py­wa­ni py­ta­nia­mi, czy za­wo­dy zo­sta­ną od­wo­ła­ne. Jed­nak peł­ni uf­no­ści, nie tra­ci­li na­dziei. Śnieg spadł nie­speł­na do­bę przed otwar­ciem VI Ogól­no­pol­skiej Spar­ta­kia­dy Zi­mo­wej.

W te­go­rocz­nej edy­cji za­wo­dów wzię­ło udział po­nad sześć­dzie­siąt osób, tro­chę mniej niż w ze­szłym ro­ku (za­pew­ne od­stra­sze­ni wio­sen­ną au­rą po­prze­dza­ją­cą za­wo­dy), mi­mo wszyst­ko jest mnó­stwo in­nych po­wo­dów do ra­do­ści. Po pierw­sze, zmia­na na­zwy ze „Spar­ta­kia­dy Nar­ciar­skiej” na „Spar­ta­kia­dę Zi­mo­wą” za­owo­co­wa­ła więk­szą licz­bą uczest­ni­ków na snow­bo­ar­dzie, na­to­miast w kon­ku­ren­cji dla du­chow­nych do księ­ży do­łą­czy­ło dwóch kle­ry­ków. Naj­szyb­szym za­wod­ni­kiem spo­śród wszyst­kich ka­te­go­rii zo­stał Ma­tus Cu­riat ze Sło­wa­cji. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ły Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz Sta­cja nar­ciar­ska w My­śle­ni­cach, na­to­miast spon­so­rem głów­nym był Bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny My­śle­ni­ce.

Ha­słem te­go­rocz­nej edy­cji za­wo­dów by­ły sło­wa bł. Pier Gior­gia Fras­sa­tie­go „Żyć – nie we­ge­to­wać!”. Mia­ło ono za­chę­cać za­rów­no do po­dej­mo­wa­nia ak­tyw­no­ści spor­to­wej, do dba­nia o swo­je zdro­wie, jak i do ak­tyw­no­ści w roz­wo­ju oso­bi­stym oraz dzia­ła­niach na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Do te­go ha­sła po­sta­no­wi­ła na­wią­zać gru­pa z od­dzia­łu KSM w Ba­li­cach, któ­ra za­ję­ła pierw­sze miej­sce w kon­ku­ren­cji zjaz­du na by­le czym. Zbu­do­wa­ła ona po­jazd w kształ­cie jaj­ka, z któ­re­go wy­klu­wa się uczest­nik prze­bra­ny za pi­sklę. A po­wszech­nie wia­do­mo, że jaj­ko jest sym­bo­lem ży­cia.

Na zwy­cięz­ców cze­ka­ły atrak­cyj­ne na­gro­dy, jed­nak nikt nie wró­cił z pu­sty­mi rę­ka­mi, po­mi­mo że za­wo­dy (jak co ro­ku) by­ły bez­płat­ne. Na każ­de­go uczest­ni­ka cze­kał drob­ny pa­kiet upo­min­ków. Na­gro­dy moż­na by­ło tak­że zdo­być w kon­kur­sie o Mi­ło­sier­dziu Bo­żym, któ­ry łą­czył Spar­ta­kia­dę z obec­nym ro­kiem Mi­ło­sier­dzia w Ko­ście­le ka­to­lic­kim. Po­nad­to, w trak­cie za­wo­dów każ­dy mógł się po­czę­sto­wać go­rą­cą her­ba­tą oraz cu­kier­kiem, do któ­re­go był do­łą­czo­ny war­to­ścio­wy cy­tat.

Ca­łe wy­da­rze­nie od­by­wa­ło się w pięk­nym, zi­mo­wym kra­jo­bra­zie gór­skim, w du­chu ry­wa­li­za­cji oraz za­sad fa­ir play, w po­łą­cze­niu z war­to­ścio­wym prze­sła­niem. W trak­cie za­wo­dów na­wet nie­bo się oczy­ści­ło z chmur, słoń­ce wyj­rza­ło, a po za­koń­cze­niu śnieg za­czął po­wo­li się to­pić.

Za­wo­dy mo­gły się od­być dzię­ki pra­cy wie­lu za­an­ga­żo­wa­nych wo­lon­ta­riu­szy z Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży. Nic jed­nak by się nie uda­ło, gdy­by śnieg nam nie spadł z nie­ba. Do­słow­nie... i w prze­no­śni.

Woj­ciech Kra­ko­wiak
Rzecz­nik Pra­so­wy KSM AK

 

Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­li: Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz Sta­cja Nar­ciar­ska w My­śle­ni­cach.

Part­ner: Koninki.pl

Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy: Wan­da Gaw­roń­ska – sio­strze­ni­ca bł. Pier Gior­gia Fras­sa­tie­go, Je­go emi­nen­cja Sta­ni­sław kard. Dzi­wisz.

Spon­sor głów­ny: Bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny My­śle­ni­ce, Myślenice.pl

Pa­tro­nat me­dial­ny: TVP Kra­ków, Ra­dio Plus, Try­by – ka­to­lic­ki mie­sięcz­nik stu­denc­ki, Dro­ga, Nie­dzie­la, Deon.pl

 

Zwy­cięz­cy we­dług ka­te­go­rii:

nar­ty – dzie­ci: Sta­ni­sław Ra­pacz z cza­sem 34,80 s.

nar­ty – mło­dzież – ko­bie­ty: Ad­rian­na Ką­kol z cza­sem 32,86 s.

nar­ty – mło­dzież – męż­czyź­ni: Ja­kub Wój­to­wicz z cza­sem 32,39 s.

nar­ty – do­ro­śli – ko­bie­ty: Do­mi­ni­ka Lip­nar z cza­sem 34,21 s.

nar­ty – do­ro­śli – męż­czyź­ni: Ma­tus Cu­riat z cza­sem 31,09 s.

snow­bo­ard: Hu­bert Bo­ryc­ki z cza­sem 37,51 s.

du­chow­ni: ks. Mi­ro­sław Le­nart z cza­sem 33,11 s.

zjazd na by­le czym: Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży w Ba­li­cach

 

DSC_0003

DSC_0062

DSC_0120

DSC_0191

DSC_0288

DSC_0308

DSC_0366

DSC_0369

DSC_0385

DSC_0391

DSC_0398

DSC_0417

DSC_0418

DSC_0419