Relacja z konferencji „Nastolatki 2.0. Sekspresja”

Pre­sja sek­su­al­na grup ró­wie­śni­czych, kom­pleks dzie­wic­twa i oka­le­cze­nia – to tyl­ko nie­któ­re te­ma­ty, po­ru­szo­ne w cza­sie kon­fe­ren­cji dla ro­dzi­ców i pe­da­go­gów Na­sto­lat­ki 2.0. Sek­spre­sja, zor­ga­ni­zo­wa­nej 23 kwiet­nia w Kra­ko­wie.

Krót­ki re­por­taż z kon­fe­ren­cji moż­na obej­rzeć tu­taj:

Kon­fe­ren­cja Sek­spre­sja to dru­ga od­sło­na pro­jek­tu Na­sto­lat­ki 2.0. Pierw­sze spo­tka­nie z te­go cy­klu od­by­ło się w kwiet­niu ub.r. Na kon­fe­ren­cję Na­sto­lat­ki 2.0. Sek­spre­sja or­ga­ni­za­to­rzy za­pro­si­li ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów, na­uczy­cie­li, ka­te­che­tów i wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu do­bro mło­dzie­ży. Or­ga­ni­za­to­ra­mi Sek­spre­sji są re­dak­to­rzy dwu­ty­go­dni­ka „Dro­ga”, ty­go­dni­ka „Nie­dzie­la”, mie­sięcz­ni­ka „Wy­cho­waw­ca” oraz Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad wy­da­rze­niem spra­wu­je Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej. Pa­tro­na­mi me­dial­ny­mi są por­ta­le Deon.pl i Fran­cisz­kań­ska 3, re­dak­cja „Don Bo­sco”, roz­gło­śnie ra­dio­we Pro­fe­to oraz Nowohuckie.pl i pro­gram „Wia­ra i ży­cie” TVP 3 Kra­ków. Part­ne­ra­mi są Ma­ło­pol­skie Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii Kli­ni­ka Mał­żeń­ska oraz To­wa­rzy­stwo Biz­ne­so­we Kra­kow­skie.

Klu­czo­we wąt­ki za­pre­zen­to­wa­ne w po­szcze­gól­nych wstą­pie­niach kon­fe­ren­cji:

Ewa Stań­czak-Ma­ry­niak, te­ra­peut­ka: „Świat ja­ko wiel­ka im­pre­za. Je­steś se­xy, do­sta­jesz za­pro­sze­nie”: Oma­wia­jąc pro­blem pre­sji ró­wie­śni­czej na na­sto­lat­ków, te­ra­peut­ka pod­kre­śli­ła, klu­czo­wy jest tu wpływ re­la­cji ro­dzic-dziec­ko i re­la­cji ro­dzi­ców mię­dzy so­bą. Gdy ro­dzi­na jest spój­na (o cie­płej emo­cjo­nal­no­ści, o ja­snym prze­pły­wie ko­mu­ni­ka­cji), wte­dy sa­mo­oce­na dziec­ka jest wy­so­ka i po­dat­ność na pre­sję ró­wie­śni­czą jest mniej­sza. Mi­mo to na­sto­lat­ko­wie są po­dat­ni na pre­sję sek­su­al­ną. Ja­ko ro­dzi­ce i wy­cho­waw­cy mu­si­my sta­rać się unieść te emo­cje mło­dzie­ży, któ­re są cza­sem trud­ne. Ofe­ro­wać na­sto­lat­kom: więź, za­in­te­re­so­wa­nie na­uką, pod­su­wać gru­py re­li­gij­ne i war­to­ścio­we gru­py ró­wie­śni­cze, pa­sje, sport. Co po­ma­ga dziec­ku w od­rzu­ca­niu pre­sji? Wy­so­ka sa­mo­oce­na, umie­jęt­ność od­mo­wy, zna­jo­mość swo­ich sła­bych i moc­nych stron, otrzy­ma­nie ze­zwo­le­nia na po­peł­nia­nie błę­dów i ucze­nia się na nich. Ro­dzic wspie­ra­ją­cy to ro­dzic za­in­te­re­so­wa­ny ży­ciem szkol­nym, ro­dzic bę­dą­cy w kon­tak­cie. Ro­dzic uczą­cy dzie­ci me­diów spo­łecz­no­ścio­wych i ogól­nie in­ter­ne­tu. Klu­czo­wa jest roz­mo­wa o po­trze­bach dziec­ka i o tym, co się dzie­je w je­go ży­ciu. Rów­nie waż­ne są: umie­jęt­ność ro­dzi­ców do przy­zna­nia się do błę­du, po­zy­tyw­ne wzmoc­nie­nie (chwa­le­nie za­miast na­ci­sku na kry­ty­kę). Kształ­to­wa­nie wię­zi pro­wa­dzi do wyż­szej sa­mo­oce­ny dziec­ka.

dr hab. Piotr No­wa­kow­ski, prof. KUL: „Po­patrz, jak to ro­bią w fil­mie! Fik­cja a rze­czy­wi­stość”: Na­uko­wiec wska­zał, że por­no­gra­fia w me­diach za­czy­na się od kio­sku ru­chu, ale głów­nym pro­ble­mem jest in­ter­net. Sek­su­al­ność se­pa­ru­je się w niej od płod­no­ści, a mał­żeń­stwo od wier­no­ści. Fil­my, te­le­dy­ski, po­pkul­tu­ra to roz­ryw­ka, a nie prze­wod­nik po ży­ciu – z te­go zda­ją so­bie spra­wę oso­by doj­rza­łe, nie­któ­re na­sto­lat­ki ma­ją jed­nak z tym pro­blem. Por­no­gra­fia to zma­so­wa­na, zmu­to­wa­na rze­czy­wi­stość. Trze­ba umieć roz­róż­niać te dwie rze­czy­wi­sto­ści: re­al­ną i wir­tu­al­ną. Mło­dy widz mo­że mieć nie­re­al­ne ocze­ki­wa­nia wo­bec sek­su po tym, co wi­dzi na ekra­nie i np. my­lić po­żą­da­nie z mi­ło­ścią.

Agniesz­ka Bo­is­se, te­ra­peut­ka: „Ta­tu­aże, bli­zny, oka­le­cze­nia. Im brzy­dziej, tym ład­niej”: Psy­cho­loż­ka pod­kre­śli­ła, że au­to­agre­sja to wy­raz cier­pie­nia, z in­ten­cją zro­bie­nia so­bie krzyw­dy czy to fi­zycz­nie czy psy­chicz­nie. Są też po­śred­nie, sub­tel­ne for­my au­to­agre­sji: za­nie­dba­nie sie­bie, za­bu­rze­nia od­ży­wia­nia. Wszyst­kie te za­cho­wa­nia mo­gą być uza­leż­nie­nia­mi ja­ko for­my re­gu­lo­wa­nia na­pię­cia i za­stą­pie­nia bó­lu psy­chicz­ne­go bó­lem fi­zycz­nym. Doj­rze­wa­nie to okres wie­lu na­pięć, z któ­rych mło­dzi so­bie nie zda­ją spra­wy. Ale też okres, w któ­rym roz­mo­wa mo­że wie­le po­móc. Ro­dzic mo­że być po­moc­ny: na­sta­wiać się na roz­mo­wę z dziec­kiem, uni­kać prze­stra­sze­nia się, za­wsty­dza­nia, oce­nia­nia ta­kich za­cho­wań.

Mar­ta Pruc­nal-Wój­cik, praw­nik, „Za­cho­wa­nia sek­su­al­ne w szko­le. Po­moc dla na­uczy­cie­la”: Pre­le­gent­ka wska­za­ła pod­sta­wy praw­ne, na pod­sta­wie któ­rych moż­na re­ago­wać na za­cho­wa­nia ucznia w szkole/internacie, któ­re na­uczy­ciel uzna za nie­od­po­wied­nie. Za­pro­po­no­wa­ła też me­to­dy ra­dze­nia so­bie z po­dob­ny­mi sy­tu­acja­mi, któ­re mo­gą być trud­ne dla na­uczy­cie­la.

Ka­mil Ga­łusz­ka dusz­pa­sterz mło­dzie­ży, „Zdro­we cia­ło, zdro­we emo­cje”: Na pod­sta­wie swo­ich do­świad­czeń w pra­cy w gim­na­zjum ksiądz po­dzie­lił się spo­strze­że­nia­mi, jak wska­zy­wać mło­dym lu­dziom spo­so­by ra­dze­nia so­bie z roz­ła­do­wa­niem na­pię­cia sek­su­al­ne­go, pre­zen­tu­jąc za­le­ty zdro­we­go try­bu ży­cia. Wska­zał na prze­mia­ny kul­tu­ro­we, utrud­nia­ją­ce zdro­we prze­ży­wa­nie spor­tu czy opty­mal­ne ko­rzy­sta­nie z cza­su wol­ne­go. Przed­sta­wił me­to­dy sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce­go prze­ży­wa­nia od­po­czyn­ku. W ho­li­stycz­nym uję­ciu roz­wo­ju mło­de­go czło­wie­ka po­ru­szył tak­że te­ma­ty­kę emo­cji i mo­dli­twy. Pod­kre­ślił ro­lę wspól­not wia­ry, w któ­rych mło­dzież mo­gła­by dzie­lić się pro­ble­ma­mi w dzie­dzi­nie sek­su­al­no­ści.

Szer­sze omó­wie­nie kon­fe­ren­cji oraz peł­ne wy­stą­pie­nia bę­dą opu­bli­ko­wa­ne w czerw­co­wym nu­me­rze Mie­sięcz­ni­ka „Wy­cho­waw­ca”.

Dzię­ku­je­my licz­nie przy­by­łym Uczest­ni­kom, Pre­le­gen­tom oraz Spon­so­rom i za­pra­sza­my na ko­lej­ną kon­fe­ren­cję za rok!

Or­ga­ni­za­to­rzy

 

www.droga.com.pl

www.pro-life.pl

fot. Jo­an­na Ba­na­sik

 

sekspresja-loga

 

Droga PSOŻĆ Niedziela Wychowawca TVP3 Kraków Deon Klinika Małżeńska Towarzystwo Biznesowe Profeto Don Bosco Nowohuckie Radio MEN Franciszkańska