Dla­czego warto re­kla­mo­wać się w Drodze?

· „Droga” to znana marka – mamy już po­nad 20 lat!

  • mi­sja cza­so­pi­sma: pro­mo­wa­nie war­to­ści ka­to­lic­kich wśród mło­dzieży z wy­ko­rzy­sta­niem mediów
  • nasz czy­tel­nik: ma 14–19 lat, jest wie­rzący i czę­sto za­an­ga­żo­wany (np. mi­ni­strant, czło­nek scholi, KSM-u, oazy…). Wła­śnie wcho­dzi w do­ro­słe ży­cie – wy­biera ważne książki, kie­runki stu­diów, ro­ze­znaje swoją drogę życiową.
  • mi­ni­malne zwroty – mniej niż 5 proc.
  • ogło­sze­nie w „Dro­dze” to obec­ność w do­brym to­wa­rzy­stwie – wśród do­brych treści

Cen­nik re­klam i ogłoszeń:

  • Okładka str. IV — 1 800 zł
  • Okładka str. III – 1 500 zł

wnę­trze:

  • cała strona — 1 200 zł
  • 1/2 strony — 600 zł
  • 1/3 strony — 400 zł
  • 1/4 strony — 300 zł

Po­dano kwoty netto, na­leży do­dać 23% po­datku VAT.

Ra­baty in­dy­wi­du­alne przy za­mó­wie­niu re­klam w kilku wy­da­niach.
Przy­go­to­wa­nie re­klamy płatne do­dat­kowo 10% ceny reklamy.

Kon­takt: promocja[małpa]droga.com.pl, te­le­fony: 12 346 20 05, 515 12 48 68.

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: