Reklama

Dlaczego warto reklamować się w Drodze?

Dro­ga” to zna­na mar­ka – ma­my już po­nad 20 lat!

  • mi­sja cza­so­pi­sma: pro­mo­wa­nie war­to­ści ka­to­lic­kich wśród mło­dzie­ży z wy­ko­rzy­sta­niem me­diów
  • nasz czy­tel­nik: ma 14–19 lat, jest wie­rzą­cy i czę­sto za­an­ga­żo­wa­ny (np. mi­ni­strant, czło­nek scho­li, KSM‑u, oa­zy…). Wła­śnie wcho­dzi w do­ro­słe ży­cie – wy­bie­ra waż­ne książ­ki, kie­run­ki stu­diów, ro­ze­zna­je swo­ją dro­gę ży­cio­wą.
  • mi­ni­mal­ne zwro­ty – mniej niż 5 proc.
  • ogło­sze­nie w „Dro­dze” to obec­ność w do­brym to­wa­rzy­stwie – wśród do­brych tre­ści

Cennik reklam i ogłoszeń:

  • Okład­ka str. IV – 1 800 zł
  • Okład­ka str. III – 1 500 zł

wnę­trze:

  • ca­ła stro­na – 1 200 zł
  • 1/2 stro­ny – 600 zł
  • 1/3 stro­ny – 400 zł
  • 1/4 stro­ny – 300 zł

Po­da­no kwo­ty net­to, na­le­ży do­dać 23% po­dat­ku VAT.

Ra­ba­ty in­dy­wi­du­al­ne przy za­mó­wie­niu re­klam w kil­ku wy­da­niach.
Przy­go­to­wa­nie re­kla­my płat­ne do­dat­ko­wo 10% ce­ny re­kla­my.

Kon­takt: promocja[małpa]droga.com.pl, te­le­fo­ny: 12 346 20 05, 515 12 48 68.

Jedna odpowiedź do “Reklama”

Możliwość komentowania jest wyłączona.