RADOŚĆ W 5D

2015_lipiec_rekolekcje_mlodych_RSP_rgb_72dpiJak co ro­ku Ro­dzi­na Świę­te­go Paw­ła or­ga­ni­zu­je wa­ka­cyj­ne re­ko­lek­cje dla mło­dzie­ży. Tym ra­zem bę­dą one prze­bie­gać pod ha­słem:

RADOŚĆ W 5D

…aby ra­dość mo­ja w was by­ła i aby ra­dość wa­sza by­ła peł­na

Każ­dy chrze­ści­ja­nin we­zwa­ny jest do prze­ży­wa­nia swo­je­go ży­cia w ra­do­ści

– spró­bu­je­my po­znać pięć wy­mia­rów tej chrze­ści­jań­skiej ra­do­ści, któ­ra róż­ni się od ra­do­ści ja­ką da­je i pro­po­nu­je nam współ­cze­sny świat.

Re­ko­lek­cje to pięć dni mo­dli­twy, sku­pie­nia, mil­cze­nia, roz­wa­ża­nia sło­wa Bo­że­go, z moż­li­wo­ścią ko­rzy­sta­nia z ple­ne­ru Ju­ry Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej.

Uczest­ni­cy bę­dą mie­li oka­zję wy­pra­co­wa­nia so­lid­ne­go fun­da­men­tu po­zwa­la­ją­ce­go od­kryć wła­sną dro­gę uświę­ce­nia we współ­cze­snym świe­cie oraz po­zna­nia no­wych lu­dzi.

Spo­tka­nie od­bę­dzie się w Do­mu re­ko­lek­cyj­nym To­wa­rzy­stwa Świę­te­go Paw­ła w Ma­słoń­skim, ul. Spor­to­wa 1, 42–360 Po­raj (woj. ślą­skie);

Ter­min: Od 21 lip­ca 2015 (godz. 16.30) do 27 lip­ca 2015 (ok godz. 12.00)

Pro­wa­dzą­cy: ks. To­masz Wa­si­lew­ski, pau­li­sta, s. Syl­wia Sko­niecz­na, pau­list­ka, s. An­na Ma­ria Pu­deł­ko, apo­sto­lin­ka, s. M. Alek­san­dra Szy­bor­ska, Uczen­ni­ca Bo­skie­go Mi­strza

Za­pew­nia­my noc­leg i wy­ży­wie­nie. Oso­by pra­cu­ją­ce i któ­re stać na to, pro­si­my o po­kry­cie kosz­tów or­ga­ni­za­cji kwo­tą w wy­so­ko­ści 190 zł (nie chce­my jed­nak by pie­nią­dze by­ły prze­szko­dą nie do prze­sko­cze­nia, w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach ist­nie­je moż­li­wość ob­ni­że­nia lub zwol­nie­nia z opła­ty)

Pro­si­my, aby za­brać ze so­bą: Pi­smo świę­te, ró­ża­niec, no­tat­nik, dłu­go­pis, do­wód toż­sa­mo­ści, ubra­nia po­trzeb­ne na wy­ciecz­kę (kurt­ka, od­po­wied­nie obu­wie do­sto­so­wa­ne do ska­łek i miał­kie­go pia­chu)

ZAPISY PROWADZĄ I INFORMACJI UDZIELAJĄ

mło­dzie­ży żeń­skiej s. M. Alek­san­dra Szy­bor­ska, alexpddm@gmail.com, tel. 665 637 672

mło­dzie­ży mę­skiej br. Adam Szczy­gieł, aszczygiel@paulus.pl, tel. 605 313 520

Znajdź nas na fa­ce­bo­oku: Re­ko­lek­cje mło­dych 21–27 lip­ca 2015 – RADOŚĆ 5D

2015_lipiec_rekolekcje_mlodych_RSP_rgb_72dpi