O co­dzien­nych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i pragnieniach...

To nie­zwy­kła, pełna barw i róż­no­rod­no­ści mu­zyczna opo­wieść o na­szych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i ma­rze­niach. Jed­no­cze­śnie utwory ob­ra­zują co­dzien­ność świę­tego Jó­zefa jako męża i ojca. Wszystko to w brzmie­niach mu­zyki pop, rock — w naj­róż­niej­szych jej odcieniach.

 

hd-yt

 

Kom­po­zy­to­rem mu­zyki jest Ja­kub To­ma­lak, au­torką tek­stów – Mo­nika Ma­śnik. Do współ­pracy za­pro­sili zna­nych wo­ka­li­stów pol­skiej es­trady m.in. Krzysz­tofa Ant­ko­wiaka, Mar­cina Jaj­kie­wi­cza, Mi­chała Szyca, Ma­rzenę Ugorną, Mar­tynę Ja­skul­ską. W taki spo­sób jesz­cze nikt o świę­tym Jó­ze­fie nie śpiewał!

Pra­pre­miera płyty, po­łą­czona z kon­cer­tem w ra­mach ob­cho­dów 25-lecia Die­ce­zji Ka­li­skiej, od­bę­dzie się 25 marca 2017 r. w Ka­li­szu. Od tego dnia płyta do­stępna bę­dzie na stro­nie www.abbapater.pl. Wy­dawcą krążka jest Fun­da­cja Abba Pa­ter, a jej pro­du­cen­tami Ja­kub To­ma­lak i Mi­chał Król.

Pro­jekt ob­jęty jest ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Sank­tu­arium św. Jó­zefa w Ka­li­szu, Pol­skiego Stu­dium Jó­ze­fo­lo­gicz­nego oraz Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Sin­giel do po­słu­cha­nia: Spo­tka­nia (wyk. Mi­chał Szyc).

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: