„Psalmy Józefa”

O co­dzien­nych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i pra­gnie­niach...

To nie­zwy­kła, peł­na barw i róż­no­rod­no­ści mu­zycz­na opo­wieść o na­szych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i ma­rze­niach. Jed­no­cze­śnie utwo­ry ob­ra­zu­ją co­dzien­ność świę­te­go Jó­ze­fa ja­ko mę­ża i oj­ca. Wszyst­ko to w brzmie­niach mu­zy­ki pop, rock – w naj­róż­niej­szych jej od­cie­niach.

 

hd-yt

 

Kom­po­zy­to­rem mu­zy­ki jest Ja­kub To­ma­lak, au­tor­ką tek­stów – Mo­ni­ka Ma­śnik. Do współ­pra­cy za­pro­si­li zna­nych wo­ka­li­stów pol­skiej es­tra­dy m.in. Krzysz­to­fa Ant­ko­wia­ka, Mar­ci­na Jaj­kie­wi­cza, Mi­cha­ła Szy­ca, Ma­rze­nę Ugor­ną, Mar­ty­nę Ja­skul­ską. W ta­ki spo­sób jesz­cze nikt o świę­tym Jó­ze­fie nie śpie­wał!

Pra­pre­mie­ra pły­ty, po­łą­czo­na z kon­cer­tem w ra­mach ob­cho­dów 25-le­cia Die­ce­zji Ka­li­skiej, od­bę­dzie się 25 mar­ca 2017 r. w Ka­li­szu. Od te­go dnia pły­ta do­stęp­na bę­dzie na stro­nie www.abbapater.pl. Wy­daw­cą krąż­ka jest Fun­da­cja Ab­ba Pa­ter, a jej pro­du­cen­ta­mi Ja­kub To­ma­lak i Mi­chał Król.

Pro­jekt ob­ję­ty jest ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu, Pol­skie­go Stu­dium Jó­ze­fo­lo­gicz­ne­go oraz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka.

Sin­giel do po­słu­cha­nia: Spo­tka­nia (wyk. Mi­chał Szyc).

mat. pra­so­we