Przypatrz się, człowieku, jaka jest twa godność

Uczyń­my czło­wie­ka na Nasz ob­raz, po­dob­ne­go Nam” (Rdz 1, 26). (...) Pod­czas dzi­siej­szej no­cy pas­chal­nej od­czy­tu­je­my w li­tur­gii pierw­szy roz­dział Księ­gi Ro­dza­ju, któ­ry przy­po­mi­na ta­jem­ni­cę stwo­rze­nia, a w szcze­gól­no­ści stwo­rze­nia czło­wie­ka. (…) No­we stwo­rze­nie do­ko­nu­je się przez Pas­chę. W ta­jem­ni­cy śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa wszyst­ko zo­sta­je od­ku­pio­ne, wszyst­ko znów sta­je się do­sko­na­le do­bre, zgod­nie z pier­wot­nym za­my­słem Bo­żym. Przede wszyst­kim czło­wiek, mar­no­traw­ny syn, któ­ry przez grzech roz­trwo­nił cen­ne do­bro wol­no­ści, od­zy­sku­je utra­co­ną god­ność. Fa­cia­mus ho­mi­nem ad ima­gi­nem et si­mi­li­tu­di­nem no­stram. Jak praw­dzi­wie i głę­bo­ko brzmią te sło­wa w noc pas­chal­ną! (...) On, Syn Bo­ży, przez wcie­le­nie swo­je zjed­no­czył się ja­koś z każ­dym czło­wie­kiem. (...) Cier­piąc za nas, nie tyl­ko dał przy­kład, by­śmy szli w Je­go śla­dy, lecz i otwo­rzył nam no­wą dro­gę, któ­rą je­śli idzie­my, ży­cie i śmierć do­zna­ją uświę­ce­nia i na­bie­ra­ją no­we­go sen­su (...). Przez Du­cha, bę­dą­ce­go ’za­dat­kiem dzie­dzic­twa’ (Ef 1, 14), ca­ły czło­wiek we­wnętrz­nie się od­na­wia aż do ’od­ku­pie­nia cia­ła’ (Rz 8, 23), bo ’je­śli Duch te­go, któ­ry wzbu­dził z mar­twych Je­zu­sa, prze­by­wa w nas, ten, któ­ry z mar­twych wzbu­dził Je­zu­sa Chry­stu­sa, oży­wi śmier­tel­ne cia­ła wa­sze Du­chem swym w was prze­by­wa­ją­cym’ (Rz 8, 11). Chrze­ści­ja­nin (...) włą­czo­ny w ta­jem­ni­cę pas­chal­ną, upodob­nio­ny do śmier­ci Chry­stu­sa, po­dą­ży umoc­nio­ny na­dzie­ją ku zmar­twych­wsta­niu” (n. 22). (…) O ve­re be­ata nox! – pra­gnie­my po­wtó­rzyć za wiel­ka­noc­nym hym­nem, pa­trząc w świe­tle zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa na uni­wer­sal­ną ta­jem­ni­cę czło­wie­ka. Na po­cząt­ku stwo­rzył go Bóg na ob­raz i po­do­bień­stwo swo­je. Za spra­wą Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go to po­do­bień­stwo do Bo­ga, prze­sło­nię­te przez grzech, zo­sta­ło przy­wró­co­ne i do­się­gło jak­by szczy­tu. (…)

 

Bł. Jan Pa­weł II

Wa­ty­kan, 11.04.1998 r.