Warsz­taty, kon­certy, spo­tka­nia z ar­ty­stami, wy­jąt­kowi go­ście z Pol­ski i z za­gra­nicy, a w fi­nale – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszystko czeka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­walu 7xGospel, który po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­nika coś dla sie­bie znajdą pa­nie i pa­no­wie, dzieci i se­nio­rzy, wo­ka­li­ści i per­ku­si­ści, sło­wem: wszy­scy mi­ło­śnicy mu­zyki go­spel, która łą­czy, do­star­cza emo­cji i urzeka.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-5-notitle

 

Go­spel to nie tylko ga­tu­nek mu­zyki sa­kral­nej, który z da­le­kiej Ame­ryki tra­fił pod pol­skie strze­chy. – Go­spel to po pro­stu „do­bra no­wina” o zba­wie­niu, którą sta­ramy się gło­sić. Nie tylko śpie­wem, ale też mu­zyką, tań­cem z ele­men­tami ję­zyka mi­go­wego, w każdy moż­liwy spo­sób – opo­wiada Lea Kjeld­sen, za­ło­ży­cielka pierw­szego kra­kow­skiego chóru go­spe­lo­wego. Dziś w Kra­ko­wie i oko­li­cach działa kil­ka­na­ście ze­spo­łów wo­kal­nych, od­wo­łu­ją­cych się do tego ga­tunku, two­rzą­cych jedną wielką go­spe­lową ro­dzinę, do któ­rej ła­two tra­fić i w niej pozostać.

Świetną oka­zją, by po­znać się z mu­zyką i śro­do­wi­skiem jest Fe­sti­wal 7xGospel, cykl spo­tkań, warsz­ta­tów i kon­cer­tów, or­ga­ni­zo­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel już od dwu­na­stu lat. Na im­prezę, która w tym roku po­trwa aż je­de­na­ście dni, ścią­gają go­ście z Pol­ski i z za­gra­nicy, bo w bo­ga­tym pro­gra­mie każdy znaj­dzie coś dla siebie.

7xGospel to naj­więk­szy w Pol­sce fe­sti­wal tej mu­zyki, nie tylko ze względu na jego dłu­gość. Cen­tral­nym mo­men­tem jest kon­cert fi­na­łowy, pod­czas któ­rego wo­ka­li­ści uczest­ni­czący w głów­nych warsz­ta­tach, wy­stę­pują na jed­nej wiel­kiej sce­nie, kie­ro­wani przez gwiazdę mu­zyki go­spel. W tym roku go­spe­lo­wi­czów ugo­ści Kino Kijów.Centrum, a wielki fi­nał trzy­dnio­wych warsz­ta­tów po­pro­wa­dzi bry­tyj­ski wo­ka­li­sta Co­lin Vas­sell, je­den z naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­nych dy­ry­gen­tów go­spel w Lon­dy­nie, a także duet Sio­bhan i Ol­rick Co­ker z du­etu The Cokers.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-2-notitle

– Fe­sti­wal 7xGospel to róż­no­rodne dzia­ła­nia: kon­certy pol­skich i za­gra­nicz­nych ar­ty­stów czy warsz­taty dla chó­rów, so­li­stów i mu­zy­ków to ważna, ale nie­je­dyna część na­szych dzia­łań – prze­ko­nuje Lea Kjeld­sen. — Na spe­cjalne spo­tka­nia warsz­ta­towe za­pra­szamy też dzieci (od 5 do 12 lat), mamy z ma­łymi dziećmi (od 6 mie­sięcy do 3 lat), męż­czyzn czy se­nio­rów. Swoje miej­sce będą mieli bęb­nia­rze czy mi­ło­śnicy tańca i ję­zyka mi­go­wego: w ciągu je­de­na­stu dni znaj­dzie się czas dla wszyst­kich chęt­nych – zapewnia.

Bo – jak prze­ko­nują or­ga­ni­za­to­rzy fe­sti­walu ze Sto­wa­rzy­sze­nia Go­spel – to mu­zyka dla każ­dego. Lea Kjeld­sen, pod któ­rej dy­ry­genc­kimi skrzy­dłami w kilku kra­kow­skich ze­spo­łach prze­wi­nęło się pew­nie kil­ka­set osób, zwraca uwagę, że umie­jęt­no­ści mu­zyczne są ważne, ale dużo istot­niej­sze jest serce do śpie­wa­nia. – Go­spel jest praw­dziwy tylko wtedy, kiedy śpiewa się go z głębi serca – zdradza.

 

- — -

Po­śpie­wać i po­grać z głębi serca bę­dzie można od 12 do 22 paź­dzier­nika w róż­nych miej­scach Kra­kowa. W ra­mach 12. Fe­sti­wali 7xGospel prze­wi­dziano warsztaty:

- Hands of Wor­ship – cho­re­ogra­fia z ele­men­tami ję­zyka mi­go­wego (dla wszyst­kich chętnych),

- Śpiew Ruch Ra­dość – warsz­taty wo­kalne dla seniorów,

- Fa­ceci w Czerni – warsz­taty wo­kalne dla mężczyzn,

- Mama Go­spel – warsz­taty wo­kalne dla mam z dziećmi,

- Go­spel Kids – warsz­taty wo­kalne dla dzieci,

- Go­spel Drum­ca­pella – warsz­taty wo­kalne i bęb­niar­skie, dla wszystkich,

- 19. Warsz­taty Go­spel w Kra­ko­wie – warsz­taty wo­kalne dla wszystkich.

Zgło­szeń na warsz­taty można do­ko­ny­wać przez stronę in­ter­ne­tową fe­sti­walu – liczba miejsc ograniczona.

7xGospel to także kon­certy gwiazd i spo­tka­nia z ar­ty­stami. Na fe­sti­wa­lo­wych sce­nach po­ja­wią się m.in. Shara McKee & The Pen­te­co­stals of Katy, Sio­bhan i Ol­rick Co­ker, Mar­cus The­roit oraz Co­lin Vas­sell. Szcze­gó­łowy pro­gram fe­sti­walu znaj­duje się na stro­nie www.7xGospel.pl.

 

mat. pra­sowe

Fot. ma­te­riały prasowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: