Przyjdź. Graj i śpiewaj gospel!

Warsz­ta­ty, kon­cer­ty, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, wy­jąt­ko­wi go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, a w fi­na­le – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszyst­ko cze­ka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­wa­lu 7xGospel, któ­ry po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­ni­ka coś dla sie­bie znaj­dą pa­nie i pa­no­wie, dzie­ci i se­nio­rzy, wo­ka­li­ści i per­ku­si­ści, sło­wem: wszy­scy mi­ło­śni­cy mu­zy­ki go­spel, któ­ra łą­czy, do­star­cza emo­cji i urze­ka.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-5-notitle

 

Go­spel to nie tyl­ko ga­tu­nek mu­zy­ki sa­kral­nej, któ­ry z da­le­kiej Ame­ry­ki tra­fił pod pol­skie strze­chy. – Go­spel to po pro­stu „do­bra no­wi­na” o zba­wie­niu, któ­rą sta­ra­my się gło­sić. Nie tyl­ko śpie­wem, ale też mu­zy­ką, tań­cem z ele­men­ta­mi ję­zy­ka mi­go­we­go, w każ­dy moż­li­wy spo­sób – opo­wia­da Lea Kjeld­sen, za­ło­ży­ciel­ka pierw­sze­go kra­kow­skie­go chó­ru go­spe­lo­we­go. Dziś w Kra­ko­wie i oko­li­cach dzia­ła kil­ka­na­ście ze­spo­łów wo­kal­nych, od­wo­łu­ją­cych się do te­go ga­tun­ku, two­rzą­cych jed­ną wiel­ką go­spe­lo­wą ro­dzi­nę, do któ­rej ła­two tra­fić i w niej po­zo­stać.

Świet­ną oka­zją, by po­znać się z mu­zy­ką i śro­do­wi­skiem jest Fe­sti­wal 7xGospel, cykl spo­tkań, warsz­ta­tów i kon­cer­tów, or­ga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel już od dwu­na­stu lat. Na im­pre­zę, któ­ra w tym ro­ku po­trwa aż je­de­na­ście dni, ścią­ga­ją go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, bo w bo­ga­tym pro­gra­mie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

7xGospel to naj­więk­szy w Pol­sce fe­sti­wal tej mu­zy­ki, nie tyl­ko ze wzglę­du na je­go dłu­gość. Cen­tral­nym mo­men­tem jest kon­cert fi­na­ło­wy, pod­czas któ­re­go wo­ka­li­ści uczest­ni­czą­cy w głów­nych warsz­ta­tach, wy­stę­pu­ją na jed­nej wiel­kiej sce­nie, kie­ro­wa­ni przez gwiaz­dę mu­zy­ki go­spel. W tym ro­ku go­spe­lo­wi­czów ugo­ści Ki­no Kijów.Centrum, a wiel­ki fi­nał trzy­dnio­wych warsz­ta­tów po­pro­wa­dzi bry­tyj­ski wo­ka­li­sta Co­lin Vas­sell, je­den z naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­nych dy­ry­gen­tów go­spel w Lon­dy­nie, a tak­że du­et Sio­bhan i Ol­rick Co­ker z du­etu The Co­kers.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-2-notitle

– Fe­sti­wal 7xGospel to róż­no­rod­ne dzia­ła­nia: kon­cer­ty pol­skich i za­gra­nicz­nych ar­ty­stów czy warsz­ta­ty dla chó­rów, so­li­stów i mu­zy­ków to waż­na, ale nie­je­dy­na część na­szych dzia­łań – prze­ko­nu­je Lea Kjeld­sen. — Na spe­cjal­ne spo­tka­nia warsz­ta­to­we za­pra­sza­my też dzie­ci (od 5 do 12 lat), ma­my z ma­ły­mi dzieć­mi (od 6 mie­się­cy do 3 lat), męż­czyzn czy se­nio­rów. Swo­je miej­sce bę­dą mie­li bęb­nia­rze czy mi­ło­śni­cy tań­ca i ję­zy­ka mi­go­we­go: w cią­gu je­de­na­stu dni znaj­dzie się czas dla wszyst­kich chęt­nych – za­pew­nia.

Bo – jak prze­ko­nu­ją or­ga­ni­za­to­rzy fe­sti­wa­lu ze Sto­wa­rzy­sze­nia Go­spel – to mu­zy­ka dla każ­de­go. Lea Kjeld­sen, pod któ­rej dy­ry­genc­ki­mi skrzy­dła­mi w kil­ku kra­kow­skich ze­spo­łach prze­wi­nę­ło się pew­nie kil­ka­set osób, zwra­ca uwa­gę, że umie­jęt­no­ści mu­zycz­ne są waż­ne, ale du­żo istot­niej­sze jest ser­ce do śpie­wa­nia. – Go­spel jest praw­dzi­wy tyl­ko wte­dy, kie­dy śpie­wa się go z głę­bi ser­ca – zdra­dza.

 

- – -

Po­śpie­wać i po­grać z głę­bi ser­ca bę­dzie moż­na od 12 do 22 paź­dzier­ni­ka w róż­nych miej­scach Kra­ko­wa. W ra­mach 12. Fe­sti­wa­li 7xGospel prze­wi­dzia­no warsz­ta­ty:

- Hands of Wor­ship – cho­re­ogra­fia z ele­men­ta­mi ję­zy­ka mi­go­we­go (dla wszyst­kich chęt­nych),

- Śpiew Ruch Ra­dość – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla se­nio­rów,

- Fa­ce­ci w Czer­ni – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla męż­czyzn,

- Ma­ma Go­spel – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla mam z dzieć­mi,

- Go­spel Kids – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla dzie­ci,

- Go­spel Drum­ca­pel­la – warsz­ta­ty wo­kal­ne i bęb­niar­skie, dla wszyst­kich,

- 19. Warsz­ta­ty Go­spel w Kra­ko­wie – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla wszyst­kich.

Zgło­szeń na warsz­ta­ty moż­na do­ko­ny­wać przez stro­nę in­ter­ne­to­wą fe­sti­wa­lu – licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

7xGospel to tak­że kon­cer­ty gwiazd i spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi. Na fe­sti­wa­lo­wych sce­nach po­ja­wią się m.in. Sha­ra McKee & The Pen­te­co­stals of Ka­ty, Sio­bhan i Ol­rick Co­ker, Mar­cus The­ro­it oraz Co­lin Vas­sell. Szcze­gó­ło­wy pro­gram fe­sti­wa­lu znaj­du­je się na stro­nie www.7xGospel.pl.

 

mat. pra­so­we

Fot. ma­te­ria­ły pra­so­we