Przed sektą można się uchronić

Z Ro­ber­tem Ka­ma­ciem, rzecz­ni­kiem pra­so­wym Sto­wa­rzy­sze­nia Ef­fa­tha, roz­ma­wia Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak.

Sto­wa­rzy­sze­nie, w któ­rym Pan dzia­ła, na­zy­wa się Ef­fa­tha. Ja­kie prze­sła­nie nie­sie ta­ka na­zwa?

W pierw­szym okre­sie swej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie po­wsta­ło, by po­móc oso­bom uwi­kła­nym w sek­tę Świad­ków Je­ho­wy. Grec­kie ef­fa­tha ozna­cza otwórz się. Po­wsta­ło cza­so­pi­smo o tej sa­mej na­zwie, w któ­rym po­ru­sza­ne by­ły te­ma­ty apo­lo­ge­ty­ki i sekt. Chce­my, że­by oso­by, któ­re się do nas zgła­sza­ją, otwo­rzy­ły się na praw­dę, bo tyl­ko ona nas wy­zwo­li.

Kto przy­cho­dzi do Was po po­moc?

Róż­nie. Zgła­sza­ją się do nas ro­dzi­ce, mał­żon­ko­wie, człon­ko­wie ro­dzin, gdzie ktoś jest uwi­kła­ny w ja­kieś za­gro­że­nia du­cho­we. Są też ta­kie sy­tu­acje, gdzie je­den z mał­żon­ków wpadł do sek­ty lub uwi­kłał się New Age, a dru­gi pró­bu­je go stam­tąd wy­do­stać.

Kim są lu­dzie, któ­rzy two­rzą Sto­wa­rzy­sze­nie?

Są to oso­by, któ­re sa­me by­ły uwi­kła­ne w sek­ty, pa­ra­ły się New Age i mia­ły po­tem pro­ble­my du­cho­we. A po na­wró­ce­niu i wy­zwo­le­niu się słu­żą swo­im do­świad­cze­niem. Jest spo­ro osób, któ­re ba­da­ją zja­wi­sko sekt i za­gro­żeń du­cho­wych (pi­szą książ­ki, blo­gi itp.), zaj­mu­ją­ce się apo­lo­ge­ty­ką. Dzia­ła­my na za­sa­dzie wo­lon­ta­ria­tu.

foto_01-03_12-2013

W ja­ki spo­sób po­ma­ga­cie?

Moż­na do nas za­dzwo­nić al­bo na­pi­sać ma­ila i na pew­no nie zo­sta­nie on bez od­po­wie­dzi. Po­ra­dzi­my, co ro­bić, udzie­li­my in­for­ma­cji o da­nej sek­cie, za­gro­że­niu du­cho­wym. Cięż­sze przy­pad­ki od­sy­ła­ne są na kon­sul­ta­cje do eg­zor­cy­stów.

Po­za tym dwa ra­zy w ro­ku (maj, paź­dzier­nik) or­ga­ni­zu­je­my dwu­dnio­we zjaz­dy w Nie­po­ka­la­no­wie. Od­by­wa­ją się wte­dy wy­kła­dy za­pro­szo­nych pre­le­gen­tów o Bi­blii, sek­tach i na in­ne te­ma­ty. Wstęp jest wol­ny, każ­dy mo­że przy­je­chać. Obec­nie oko­ło 30 proc. za­py­tań ma­ilo­wych do­ty­czy Swiad­ków Je­ho­wy; 60 proc. New Age i za­gro­żeń du­cho­wych; 10 proc. sa­ta­ni­zmu.

Po­wszech­nie są­dzi się, że wa­ka­cje to czas wzmo­żo­ne­go wer­bun­ku do sekt. Czy tak jest rze­czy­wi­ście?

Tak. Cho­ciaż nie tyl­ko wa­ka­cje są cza­sem szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nym. Ło­wy do sekt od­by­wa­ją się też na po­cząt­ku ro­ku aka­de­mic­kie­go, kie­dy stu­den­ci przy­jeż­dża­ją do no­wych, ob­cych miast, są ode­rwa­ni od ro­dzin. Wte­dy sek­tom ła­twiej jest do nich do­trzeć, bo czu­ją się za­gu­bie­ni i szu­ka­ją to­wa­rzy­stwa, wspar­cia.

Wróć­my jesz­cze do Świad­ków Je­ho­wy. Jed­ni twier­dzą, że to sek­ta, in­ni – że nie. Jak to z ni­mi jest?

Świad­ko­wie Je­ho­wy są sek­tą, bo ma­ją zna­mio­na sek­ty. Od­sy­łam do ksią­żek np. księ­dza Zwo­liń­skie­go: „Dro­ga­mi sekt”, „Ana­to­mia sek­ty” itp.

Czy moż­na zro­bić coś, co uchro­ni nas przed uwi­kła­niem się w sek­tę? Jak się za­bez­pie­czyć „na wszel­ki wy­pa­de­kˮ?

Oczy­wi­ście, że moż­na. Po pierw­sze trze­ba opie­rać się na wie­rze i ro­zu­mie, po­znać i roz­wi­jać wie­dzę na te­mat na­szej wia­ry. Czy­tać do­ku­men­ty do­ty­czą­ce na­ucza­nia Ko­ścio­ła, choć­by ka­te­chizm. Mo­dlić się. Za­da­wać py­ta­nia i czer­pać wie­dzę na da­ny te­mat z róż­nych źró­deł. Krót­ką ścią­gaw­ką, gdzie są wy­ło­żo­ne głów­ne praw­dy wia­ry jest mo­dli­twa „Wie­rzę w Bo­ga...” Wy­star­czy przy­ło­żyć ją do tez gło­szo­nych przez da­na gru­pę i od ra­zu wyj­dzie, czy ma­my do czy­nie­nia z ja­kąś sek­tą.

 

APLA

Kon­takt ze Sto­wa­rzy­sze­niem:

www.effatha.org.pl

info@effatha.org.pl

Rze­tel­ne in­for­ma­cje i po­moc w „sek­to­wych“ pro­ble­mach

 

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach

Te­le­fon 24h dla wszyst­kich Ośrod­ków (od­bie­ra­ny w Lu­bli­nie): +48 694 480 628

www.badzwolny.eu

 

Kra­ków

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach – Ośro­dek w Kra­ko­wie

Ad­res: Klasz­tor oo. Do­mi­ni­ka­nów

ul. Do­mi­ni­kań­ska 3/24, 31–043 Kra­ków

Kon­takt: tel.: 12 423 11 81, tel. kom.: 606 329 362,

e‑mail: osrodek.krakowski@gmail.com

 

Po­znań

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach – Ośro­dek w Po­zna­niu

Ad­res: Klasz­tor oo. Do­mi­ni­ka­nów

ul. Ko­ściusz­ki 99, 861–716 Po­znań

Kon­sul­ta­cje te­le­fo­nicz­ne: tel. 668 417 266 w czwar­tek: 16.00 – 20.00

Kon­takt: tel.: 61 852 31 34

e‑mail: osrodek.poznan@gmail.com

 

War­sza­wa

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach – Ośro­dek w War­sza­wie

Ad­res: Klasz­tor oo. Do­mi­ni­ka­nów

ul. Do­mi­ni­kań­ska 2, 12–741 War­sza­wa

Kon­takt: tel. 22 543 99 99, fax: 22 543 99 02

e‑mail: osrodek.warszawa@gmail.com

 

Gdańsk

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach – Ośro­dek w Gdań­sku

Ad­res: Klasz­tor oo. Do­mi­ni­ka­nów

ul. Świę­to­jań­ska 72, 80–840 Gdańsk

Kon­takt: tel.: 795 516 463

e‑mail: osrodek.gdansk@gmail.com

 

Wro­cław

Do­mi­ni­kań­skie Cen­trum In­for­ma­cji o No­wych Ru­chach Re­li­gij­nych i Sek­tach – Ośro­dek we Wro­cła­wiu

Ad­res: ul. No­wa 4/1b, Wro­cław

Ko­re­spon­den­cja: Klasz­tor oo. Do­mi­ni­ka­nów

Pl. Do­mi­ni­kań­ski 2, 50–159 Wro­cław

Kon­takt: tel. 71 341 99 00

e‑mail: osrodek.wroclaw@gmail.com

 

Gli­wi­ce

Punkt In­for­ma­cji o Świad­kach Je­ho­wy

Pa­ra­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka św. Jac­ka

ul. Przed­wio­śnie 1

44–119 Gli­wi­ce – So­śni­ca

www.piotrandryszczak.pl

Ko­or­dy­na­tor ośrod­ka – p.Piotr An­drysz­czak

e‑mail: andrypio@op.pl

tel. 602 106 058

 

Li­cheń

Li­cheń­skie Cen­trum Po­mo­cy

Ro­dzi­nie i Oso­bom Uza­leż­nio­nym

ul. Klasz­tor­na 4

62–563 Li­cheń Sta­ry

tel. za­ufa­nia: 63 270 81 32

e‑mail: pomoc@lichen.pl

www.pomoc.lichen.pl

 

Olsz­tyn

Punkt In­for­ma­cji o Sek­tach i Kul­tach w El­blą­gu

Sie­dzi­ba CARITAS Die­ce­zji El­blą­skiej

Czyn­ny w śro­dy w godz. 16.00–18.00

ul. Zam­ko­wa 17

tel. (0–55) 232 66 09

 

Wro­cław

Punkt Po­rad­nic­twa Re­li­gij­ne­go d/s sekt i N.R.R

par. Opatrz­no­ści Bo­żej

ul. No­wo­dwor­ska 64

54–438 Wro­cław – No­wy Dwór