Prośmy o łaskę mądrości

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

Wie­cie, że Duch Świę­ty sta­no­wi to, co oży­wia, si­łę ży­cio­wą Ko­ścio­ła i każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na z osob­na: jest mi­ło­ścią Bo­ga, któ­ry z na­sze­go ser­ca czy­ni swo­je miesz­ka­nie i wcho­dzi w ko­mu­nię z na­mi. Jest On za­wsze z na­mi. Jest w nas za­wsze, w na­szym ser­cu. (…)

Pierw­szym da­rem Du­cha Świę­te­go we­dług te­go tra­dy­cyj­ne­go wy­ka­zu jest dar mą­dro­ści. Nie cho­dzi tyl­ko o ludz­ką mą­drość, bę­dą­cą owo­cem po­zna­nia i do­świad­cze­nia. W Pi­śmie Świę­tym mo­wa jest o tym, że Sa­lo­mon w chwi­li ko­ro­na­cji na kró­la Izra­ela pro­sił Bo­ga o dar mą­dro­ści. Mą­drość jest wła­śnie tym: ła­ską umie­jęt­no­ści po­strze­ga­nia wszyst­kie­go oczy­ma Bo­ga. (…)

Duch Świę­ty czy­ni więc chrze­ści­ja­ni­na „mą­drym”. Nie ozna­cza to jed­nak, aby miał on od­po­wiedź na wszyst­ko, że wszyst­ko wie, ale w tym sen­sie, że „wie o Bo­gu”, wie jak dzia­ła Bóg, wie kie­dy da­na rzecz jest od Bo­ga, a kie­dy nie jest od Bo­ga, zna tę mą­drość, ja­ką Bóg na­peł­nia na­sze ser­ca. Ser­ce czło­wie­ka w tym sen­sie mą­dre­go ma smak i za­pach Bo­ga. (…) Jest to coś, cze­go nie mo­że­my zor­ga­ni­zo­wać na­pręd­ce, nie mo­że­my wy­two­rzyć sa­mi wła­sny­mi si­ła­mi: jest to dar, ja­kim ob­da­ro­wu­je Bóg tych, któ­rzy sta­ją się po­słusz­ni Je­go Du­cho­wi.

Ma­my w so­bie, w na­szym ser­cu Du­cha Świę­te­go. Mo­że­my Go słu­chać al­bo nie. Je­śli słu­cha­my Du­cha Świę­te­go, to uczy On nas dro­gi mą­dro­ści, ob­da­ro­wu­je nas mą­dro­ścią, po­zwa­la­ją­cą nam po­strze­gać rze­czy­wi­stość oczy­ma Bo­ga, sły­szeć usza­mi Bo­ga, mi­ło­wać ser­cem Bo­ga, osą­dzać rze­czy Bo­żym osą­dem. To wła­śnie jest mą­drość, ja­ką nas ob­da­rza Duch Świę­ty, a my wszy­scy mo­że­my ją po­sia­dać. Trze­ba tyl­ko o nią pro­sić Du­cha Świę­te­go. (…) W ten spo­sób, z tą mą­dro­ścią idzie­my do przo­du, bu­du­je­my ro­dzi­nę, bu­du­je­my Ko­ściół i wszy­scy się uświę­ca­my. Pro­śmy dziś o ła­skę mą­dro­ści. Jest to wiel­ka proś­ba do Ma­ryi, Sto­li­cy Mą­dro­ści, te­go da­ru – aby nam wy­pro­si­ła tę ła­skę.

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek,

Wa­ty­kan, 9.04.2014 r.