Prośba o pomoc w ratowaniu „Drogi”

Dro­dzy Przy­ja­cie­le, Sza­now­ni Pań­stwo!

Ośmie­lam się zwró­cić o po­moc w ra­to­wa­niu je­dy­ne­go w Pol­sce ka­to­lic­kie­go dwu­ty­go­dni­ka dla mło­dzie­ży – Dwu­ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” (w Pol­sce nie ma obec­nie ani jed­ne­go ka­to­lic­kie­go ty­go­dni­ka dla mło­dych!), któ­ry ak­tu­al­nie ma spo­re trud­no­ści fi­nan­so­we, gro­żą­ce wręcz za­mknię­ciem pi­sma.

Prze­ży­wa­my kry­zys eko­no­micz­ny, wiel­kie po­mie­sza­nie idei, po­jęć. Po­tęż­ne, wro­gie Ko­ścio­ło­wi i Pol­sce si­ły kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we pro­wa­dzą ak­cje de­mo­ra­li­zu­ją­ce, ukie­run­ko­wa­ne w szcze­gól­no­ści na mło­de po­ko­le­nie Po­la­ków. Dys­po­nu­jąc ol­brzy­mi­mi fi­nan­sa­mi, do tych de­struk­cyj­nych dzia­łań wy­ko­rzy­stu­ją ma­so­wo me­dia: pra­sę, ra­dio, te­le­wi­zję, in­ter­net.

Po­wo­ła­ne w Kra­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nie „Na­sza Przy­szłość” roz­po­czę­ło w 1995 ro­ku wy­da­wa­nie Ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”, póź­niej prze­kształ­co­ne­go w Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”. Zda­jąc so­bie spra­wę z wiel­kiej dys­pro­por­cji środ­ków fi­nan­so­wych, pod­ję­li­śmy się wy­da­wa­nia pi­sma ka­to­lic­kie­go dla mło­dzie­ży, chcąc zła­mać mo­no­pol złej, de­mo­ra­li­zu­ją­cej pra­sy mło­dzie­żo­wej, li­cząc na po­moc księ­ży, ka­te­che­tów, lu­dzi do­brej wo­li.

Bło­go­sła­wio­ny Jan Pa­weł II wy­ra­ził ra­dość z po­wsta­nia Ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”, a w kwiet­niu 1998 ro­ku udzie­lił w Wa­ty­ka­nie au­dien­cji przed­sta­wi­cie­lom „Dro­gi”.

Ak­tu­al­nie Dwu­ty­go­dnik Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga” wy­da­wa­ny jest w na­kła­dzie nie­ca­łych 10 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy. Umac­nia i po­głę­bia wia­rę ka­to­lic­ką u mło­dych, uczy pa­trio­ty­zmu, przy­go­to­wu­je mło­dzież do za­ło­że­nia nor­mal­nych, Bo­giem sil­nych ro­dzin. Uczy mło­dzież czy­sto­ści oby­cza­jów, sza­cun­ku do ży­cia każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia po na­tu­ral­ny kres, de­ma­sku­je pro­pa­go­wa­ne przez złe me­dia kłam­stwa o an­ty­kon­cep­cji, abor­cji, pro­ce­du­rze „in vi­tro”.

Nie ma w Pol­sce żad­ne­go ka­to­lic­kie­go ty­go­dni­ka dla mło­dzie­ży; jest je­dy­ny dwu­ty­go­dnik ka­to­lic­ki „Dro­ga”, a po „dru­giej” stro­nie sze­ro­ka pa­le­ta róż­nych mniej lub bar­dziej de­mo­ra­li­zu­ją­cych dwu­ty­go­dni­ków mło­dzie­żo­wych wal­czą­cych z Ko­ścio­łem, wia­rą i ety­ką ka­to­lic­ką. Ak­tu­al­ny na­kład ka­to­lic­kiej „Dro­gi” – nie­ca­łe 10 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy „zde­rza” się z łącz­nym na­kła­dem oko­ło 700 ty­się­cy te­go ro­dza­ju cza­so­pism mło­dzie­żo­wych!

Cie­szy roz­wój ka­to­lic­kich stron, por­ta­li in­ter­ne­to­wych, ale „dru­ga” stro­na ma ich znacz­nie wię­cej i mi­mo to dru­ku­je 700 ty­się­cy złych pism mło­dzie­żo­wych. Nie moż­na więc do­pu­ścić do te­go, aby je­dy­ny dwu­ty­go­dnik ka­to­lic­ki „Dro­ga” zo­stał za­mknię­ty.

Wy­daw­ca „Dro­gi” prze­ży­wa ak­tu­al­nie trud­no­ści fi­nan­so­we. Trze­ba po­móc Sto­wa­rzy­sze­niu „Na­sza Przy­szłość” – wy­daw­cy „Dro­gi” – w prze­zwy­cię­że­niu tych kło­po­tów.

Ra­zem z mło­dy­mi re­dak­to­ra­mi „Dro­gi” pro­szę o jed­no­ra­zo­wy dar na ra­to­wa­nie „Dro­gi”.

Gdy­by każ­da ro­dzi­na ofia­ro­wa­ła od 20 do 30 zł na wspar­cie „Dro­gi”, to mło­dzi ka­to­li­cy mo­gli­by na­dal wy­da­wać swo­je pi­smo.

Niech ofia­ra na roz­wój „Dro­gi” bę­dzie na­szym szcze­gól­nym da­rem dla ka­to­lic­kiej mło­dzie­ży z oka­zji ka­no­ni­za­cji Ja­na Paw­ła II.

Szczęść Bo­że!

Z wy­ra­za­mi sza­cun­ku

dr inż. An­to­ni Zię­ba

pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia „Na­sza Przy­szłość”

pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka

Da­ry moż­na prze­sy­łać na kon­to:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość

ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3

30–074 Kra­ków

nu­mer kon­ta: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

Tu­taj moż­na po­brać druk prze­ka­zu.