Projekt FILOKALIA – ukochaj to, co piękne i dobre

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­to­we w ska­li pol­skie­go Ko­ścio­ła i pol­skie­go In­ter­ne­tu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du przez swo­je licz­ne pu­bli­ka­cje, pod­ję­ło się dzie­ła ca­ło­ścio­we­go prze­kła­du Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­de­ma Ha­gio­ry­tę, mni­cha, oraz Mak­sy­ma z Ko­ryn­tu, bi­sku­pa. Ich pra­ca spo­tka­ła się z go­rą­cym przy­ję­ciem wśród pra­wo­sław­nych chrze­ści­jan, z cza­sem uka­zu­jąc się w ko­lej­nych tłu­ma­cze­niach. Dziś pra­gnie­my te pi­sma od­dać w rę­ce pol­skie­go Czy­tel­ni­ka – w no­wym, pro­fe­sjo­nal­nym prze­kła­dzie i w sta­ran­nej opra­wie.

Fi­lo­ka­lia to dzie­ło po­świę­co­ne mo­dli­twie, ży­ciu we­wnętrz­ne­mu i asce­zie; sta­no­wi swo­isty pod­ręcz­nik dla mo­dli­twy Je­zu­so­wej, prak­ty­ko­wa­nej od stu­le­ci na Wscho­dzie, na Za­cho­dzie zaś za­po­mnia­nej, a dziś – od­kry­wa­nej na no­wo. Wy­daw­nic­two TYNIEC, od­po­wia­da­jąc na po­trze­by Czy­tel­ni­ków, zgro­ma­dzi­ło gru­pę osób, któ­rym bli­ska jest ta tra­dy­cja mo­dli­twy i któ­re ko­or­dy­nu­ją Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia”. Je­go ak­tyw­ność obej­mu­je wie­le sek­to­rów: pra­ce nad prze­kła­dem i re­dak­cję Fi­lo­ka­lii, przy­go­to­wa­nie sza­ty gra­ficz­nej no­wej pu­bli­ka­cji, roz­po­wszech­nia­nie in­for­ma­cji o pro­jek­cie, bie­żą­ce pu­bli­ko­wa­nie na por­ta­lu tre­ści za­czerp­nię­tych z tra­dy­cji Oj­ców Pu­sty­ni i in­nych mi­strzów ży­cia du­cho­we­go, opra­co­wa­nie apli­ka­cji mo­bil­nych z tek­sta­mi z te­go nur­tu du­cho­wo­ści, gro­ma­dze­nie środ­ków na pra­ce nad pro­jek­tem, współ­pra­ca z dar­czyń­ca­mi i pa­tro­na­mi me­dial­ny­mi – oraz in­ne.

Li­czy­my na to, że wo­kół na­sze­go pro­jek­tu zgro­ma­dzi się spo­łecz­ność tych, któ­rzy szu­ka­jąc Bo­ga, wkro­czy­li na ścież­kę du­cho­wo­ści mni­szej, ukształ­to­wa­nej w swych pod­sta­wach w okre­sie, gdy Ko­ściół jesz­cze cie­szył się jed­no­ścią. Ma­my na­dzie­ję, że Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” nie tyl­ko po­słu­ży ja­ko za­lą­żek no­wej wspól­no­ty, ale bę­dzie źró­dłem wspar­cia i du­cho­we­go po­krze­pie­nia dla tych, któ­rzy pra­gną się mo­dlić.

Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów Ty­niec wy­da­je tom z dwo­ma osob­ny­mi dzie­ła­mi, któ­rych au­to­ra­mi są współ­twór­cy Fi­lo­ka­lii, an­to­lo­gii tek­stów o mo­dli­twie i asce­zie w tra­dy­cji wschod­niej, obej­mu­ją­cej okres od sta­ro­żyt­no­ści chrze­ści­jań­skiej aż po schy­łek bi­zan­tyj­skie­go śre­dnio­wie­cza.

Wo­lu­min uka­zu­je się w se­rii „Tek­sty z Fi­lo­ka­lii” i no­si ty­tuł Pseu­do-An­to­ni Wiel­ki, Iza­jasz Ana­cho­re­ta. Pseu­do-An­to­ni (IV w.) to pi­sarz bli­żej nie­zna­ny, po­da­ją­cy się za św. An­to­nie­go Wiel­kie­go, przy­pusz­czal­nie jed­nak je­go tekst sta­no­wi od­po­wied­nio prze­kształ­co­ny trak­tat sto­ic­ki, któ­ry pró­bo­wa­no roz­po­wszech­nić ja­ko pi­smo chrze­ści­jań­skie. Nie­wąt­pli­wie cen­ne dzie­ło ano­ni­mo­we­go fi­lo­zo­fa po­ru­sza te­mat opatrz­no­ści, umy­słu, ro­zu­mu, prze­ciw­sta­wie­nia du­szy ro­zum­nej i nie­ro­zum­nej, cno­ty i prak­ty­ki asce­tycz­nej.

Iza­jasz Ana­cho­re­ta (V w.) z ko­lei to spad­ko­bier­ca Oj­ców Pu­sty­ni. Po­dej­mu­je pró­bę od­po­wie­dzi na py­ta­nie, w ja­ki spo­sób na­le­ży chro­nić i oczysz­czać swój umysł, ja­ka jest ro­la gnie­wu, su­mie­nia, we­wnętrz­nej mo­dli­twy. Iza­jasz pro­po­nu­je pod­ję­cie dzie­ła czuj­no­ści (nep­sis), stra­ży ser­ca, któ­ra sta­nie się w bie­giem cza­su istot­nym ele­men­tem na­uki o mo­dli­twie Je­zu­so­wej.

Pu­bli­ka­cja wo­lu­mi­nu sta­no­wi pierw­szy owoc sze­ro­ko za­kro­jo­nych prac nad wy­da­niem pierw­sze­go pol­skie­go tłu­ma­cze­nia ca­łej Fi­lo­ka­lii, któ­re bę­dą trwa­ły w Wy­daw­nic­twie Ty­niec przez naj­bliż­sze la­ta, dzię­ki wspar­ciu do­bro­czyń­ców i sym­pa­ty­ków mo­dli­twy Je­zu­so­wej.

pseudo_antoni_wielki_izajasz_anachoreta

mat. pra­so­we