Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­towe w skali pol­skiego Ko­ścioła i pol­skiego In­ter­netu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skiego Wschodu przez swoje liczne pu­bli­ka­cje, pod­jęło się dzieła ca­ło­ścio­wego prze­kładu Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­dema Ha­gio­rytę, mni­cha, oraz Mak­syma z Ko­ryntu, bi­skupa. Ich praca spo­tkała się z go­rą­cym przy­ję­ciem wśród pra­wo­sław­nych chrze­ści­jan, z cza­sem uka­zu­jąc się w ko­lej­nych tłu­ma­cze­niach. Dziś pra­gniemy te pi­sma od­dać w ręce pol­skiego Czy­tel­nika – w no­wym, pro­fe­sjo­nal­nym prze­kła­dzie i w sta­ran­nej oprawie.

Fi­lo­ka­lia to dzieło po­świę­cone mo­dli­twie, ży­ciu we­wnętrz­nemu i asce­zie; sta­nowi swo­isty pod­ręcz­nik dla mo­dli­twy Je­zu­so­wej, prak­ty­ko­wa­nej od stu­leci na Wscho­dzie, na Za­cho­dzie zaś za­po­mnia­nej, a dziś – od­kry­wa­nej na nowo. Wy­daw­nic­two TYNIEC, od­po­wia­da­jąc na po­trzeby Czy­tel­ni­ków, zgro­ma­dziło grupę osób, któ­rym bli­ska jest ta tra­dy­cja mo­dli­twy i które ko­or­dy­nują Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia”. Jego ak­tyw­ność obej­muje wiele sek­to­rów: prace nad prze­kła­dem i re­dak­cję Fi­lo­ka­lii, przy­go­to­wa­nie szaty gra­ficz­nej no­wej pu­bli­ka­cji, roz­po­wszech­nia­nie in­for­ma­cji o pro­jek­cie, bie­żące pu­bli­ko­wa­nie na por­talu tre­ści za­czerp­nię­tych z tra­dy­cji Oj­ców Pu­styni i in­nych mi­strzów ży­cia du­cho­wego, opra­co­wa­nie apli­ka­cji mo­bil­nych z tek­stami z tego nurtu du­cho­wo­ści, gro­ma­dze­nie środ­ków na prace nad pro­jek­tem, współ­praca z dar­czyń­cami i pa­tro­nami me­dial­nymi – oraz inne.

Li­czymy na to, że wo­kół na­szego pro­jektu zgro­ma­dzi się spo­łecz­ność tych, któ­rzy szu­ka­jąc Boga, wkro­czyli na ścieżkę du­cho­wo­ści mni­szej, ukształ­to­wa­nej w swych pod­sta­wach w okre­sie, gdy Ko­ściół jesz­cze cie­szył się jed­no­ścią. Mamy na­dzieję, że Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” nie tylko po­służy jako za­lą­żek no­wej wspól­noty, ale bę­dzie źró­dłem wspar­cia i du­cho­wego po­krze­pie­nia dla tych, któ­rzy pra­gną się modlić.

Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów Ty­niec wy­daje tom z dwoma osob­nymi dzie­łami, któ­rych au­to­rami są współ­twórcy Fi­lo­ka­lii, an­to­lo­gii tek­stów o mo­dli­twie i asce­zie w tra­dy­cji wschod­niej, obej­mu­ją­cej okres od sta­ro­żyt­no­ści chrze­ści­jań­skiej aż po schy­łek bi­zan­tyj­skiego średniowiecza.

Wo­lu­min uka­zuje się w se­rii „Tek­sty z Fi­lo­ka­lii” i nosi ty­tuł Pseudo-Antoni Wielki, Iza­jasz Ana­cho­reta. Pseudo-Antoni (IV w.) to pi­sarz bli­żej nie­znany, po­da­jący się za św. An­to­niego Wiel­kiego, przy­pusz­czal­nie jed­nak jego tekst sta­nowi od­po­wied­nio prze­kształ­cony trak­tat sto­icki, który pró­bo­wano roz­po­wszech­nić jako pi­smo chrze­ści­jań­skie. Nie­wąt­pli­wie cenne dzieło ano­ni­mo­wego fi­lo­zofa po­ru­sza te­mat opatrz­no­ści, umy­słu, ro­zumu, prze­ciw­sta­wie­nia du­szy ro­zum­nej i nie­ro­zum­nej, cnoty i prak­tyki ascetycznej.

Iza­jasz Ana­cho­reta (V w.) z ko­lei to spad­ko­bierca Oj­ców Pu­styni. Po­dej­muje próbę od­po­wie­dzi na py­ta­nie, w jaki spo­sób na­leży chro­nić i oczysz­czać swój umysł, jaka jest rola gniewu, su­mie­nia, we­wnętrz­nej mo­dli­twy. Iza­jasz pro­po­nuje pod­ję­cie dzieła czuj­no­ści (nep­sis), straży serca, która sta­nie się w bie­giem czasu istot­nym ele­men­tem na­uki o mo­dli­twie Jezusowej.

Pu­bli­ka­cja wo­lu­minu sta­nowi pierw­szy owoc sze­roko za­kro­jo­nych prac nad wy­da­niem pierw­szego pol­skiego tłu­ma­cze­nia ca­łej Fi­lo­ka­lii, które będą trwały w Wy­daw­nic­twie Ty­niec przez naj­bliż­sze lata, dzięki wspar­ciu do­bro­czyń­ców i sym­pa­ty­ków mo­dli­twy Jezusowej.

pseudo_antoni_wielki_izajasz_anachoreta

mat. pra­sowe

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: