Prezent na Dzień św. Walentego? Aborcja!

Ta­ki szo­ku­ją­cy pre­zent pro­mu­je dla swo­ich kli­ne­tów Plan­ned Pa­ren­tho­od.

Naj­lep­sze co mo­że za­pro­po­no­wać z oka­zji Dnia Za­ko­cha­nych mąż żo­nie lub chło­pak swo­jej dziew­czy­nie to… le­gal­na i bez­piecz­na abor­cja. Nie kwia­ty, nie pu­deł­ko cze­ko­la­dek, nie obiad w re­stau­ra­cji, lecz… za­bi­cie nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka.

W re­kla­mie vi­deo za­pre­zen­to­wa­nej na Fa­ce­bo­oku i Twit­te­rze wy­stą­pi­ła Ce­ci­le Ri­chards, dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Plan­ned Parn­tho­od. Jej prze­sła­nie: ko­bie­ta po­trze­bu­je abor­cji na Dzień św. Wa­len­te­go.

Jak po­da­je ser­wis lifenews.com te­go ro­dza­ju pro­mo­cja nie dzi­wi – 92 % ko­biet w cią­ży, któ­re tra­fia­ją do Plan­ned Pa­ren­tho­od pod­da­ją sie abor­cji. To jest głów­na usłu­ga or­ga­ni­za­cji i źró­dło do­cho­dów.

Mar­jo­rie Dan­nen­fel­ser, prze­wod­ni­czą­ca SBA List – or­ga­ni­za­cji, któ­ra pro­mu­je ko­bie­ty pro-li­fe w po­li­ty­ce – ko­men­tu­jąc ak­tyw­ność Plan­ned Pa­ren­tho­od, po­wie­dzia­ła, że Ame­ry­ka­nie ma­ją dość fi­nan­so­wa­nia „naj­więk­sze­go, kra­jo­we­go biz­ne­su abor­cyj­ne­go” z pie­nie­dzy po­dat­ni­ków. „Wzy­wa­my Kon­gres do prze­pro­wa­dze­nia na­tych­mia­sto­we­go śledz­twa wo­bec Plan­ned Pa­ren­tho­od i po­zba­wie­nia fun­du­szy rzą­do­wych” – do­da­ła.

Tu­taj moż­na obej­rzeć re­kla­mę z Ce­ci­le Ri­chards, za­ty­tu­ło­wa­ną: „Cze­go ko­bie­ta po­trze­bu­je”.

Cecile_RichardsCe­ci­le Ri­chards re­kla­mu­je abor­cję na Dzień sw. Wa­len­te­go, fot. lifenews.com

 

za: pro-life.pl