Prenumerata

Wa­run­ki no­wej pre­nu­me­ra­ty:

Ce­na 1 eg­zem­pla­rza „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia” to 5 zł (ra­bat 20%-zamówienie od 6 szt.). Koszt pre­nu­me­ra­ty 8 ko­lej­nych nu­me­rów to 40 zł (wraz z prze­sył­ką).

Ce­ny obej­mu­ją koszt wy­sył­ki pocz­tą.

Aby za­mó­wić „Dro­gę do Bierz­mo­wa­nia”  pro­si­my o kon­takt za po­mo­cą po­niż­sze­go for­mu­la­rza al­bo w spo­sób tra­dy­cyj­ny (ko­re­spon­den­cyj­nie lub te­le­fo­nicz­nie):

imię:

na­zwi­sko:

uli­ca i nu­mer:

kod pocz­to­wy:

miej­sco­wość:

e‑mail:

licz­ba eg­zem­pla­rzy:

Za­po­zna­łem się z klau­zu­lą in­for­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość.

Nie prze­gap! Dla wszyst­kich osób, któ­re za­mó­wią in­dy­wi­du­al­na pre­nu­me­ra­tę ośmiu nu­me­rów od paź­dzier­ni­ka 2019 r. do ma­ja 2020 r., prze­wi­dzie­li­śmy nie­spo­dzian­kę. Do pierw­szej prze­sył­ki do­łą­czy­my gra­tis je­den eg­zem­plarz „Li­gi Mi­strzów”. To pu­bli­ka­cja przy­dat­na mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do sa­kra­men­tu Bierz­mo­wa­nia i wy­bie­ra­ją­cej pa­tro­na.

Re­dak­cja „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia”
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

 tel.  12 346 2005
e‑mail: redakcja@droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00−12.00)

lub bez­po­śred­nio z dzia­łem pre­nu­me­ra­ty:

tel/fax. 12 431 07 24
e‑mail: prenumerata@droga.com.pl

(po­nie­dzia­łek – pią­tek, 8.00−15.00)

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość
ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

46 odpowiedzi do “Prenumerata”

 1. Pingback: generic cialis
 2. Pingback: coupon for cialis
 3. Pingback: cialis from india
 4. Pingback: Rx generic viagra
 5. Pingback: cialis on line
 6. Pingback: how much is cialis
 7. Pingback: cialis 10mg
 8. Pingback: viagra for sale
 9. Pingback: ed meds online
 10. Pingback: ed drugs
 11. Pingback: ed medications
 12. Pingback: canada pharmacy
 13. Pingback: online pharmacy
 14. Pingback: Viagra or cialis
 15. Pingback: cialis online
 16. Pingback: generic vardenafil
 17. Pingback: buy vardenafil
 18. Pingback: vardenafil coupon
 19. Pingback: viagra reviews
 20. Pingback: real casino online
 21. Pingback: generic cialis
 22. Pingback: cash loan
 23. Pingback: cash loans
 24. Pingback: craps gambling
 25. Pingback: viagra 100mg
 26. Pingback: casino online usa
 27. Pingback: 5 mg cialis
 28. Pingback: cialis buy
 29. Pingback: generic for cialis
 30. Pingback: cialis generic

Możliwość komentowania jest wyłączona.