Już te­raz za­mów pre­nu­me­ra­tę Dwu­ty­go­dni­ka Mło­dzie­ży Ka­to­lic­kiej „Dro­ga”!

Obej­rzyj i po­bierz dar­mo­wy nu­mer „Dro­gi”:

Klik­nij i zo­bacz w peł­nym oknie!

Je­śli Ci się spodo­ba­ło, za­mów pre­nu­me­ra­tę:

Za pre­nu­me­ra­tę na do­wol­nie wy­bra­ny okres za­pła­cisz, kie­dy wraz z pierw­szym nu­me­rem otrzy­masz prze­kaz do wpła­ty w ban­ku lub na po­czcie. Za pre­nu­me­ra­tę mo­żesz oczy­wi­ście za­pła­cić ko­rzy­sta­jąc z kon­ta in­ter­ne­to­we­go. Prze­kaz do do­ko­na­nia wpła­ty na pre­nu­me­ra­tę moż­na tak­że po­brać  tu­taj.

 

imię:

na­zwi­sko:

uli­ca i nu­mer:

kod pocz­to­wy:

miej­sco­wość:

e-ma­il:

te­le­fon:

 

Ce­na jed­ne­go eg­zem­pla­rza „Dro­gi” sprze­da­ży de­ta­licz­nej wy­no­si 4 zł. 

Pre­nu­me­ra­tę „Dro­gi” przyj­mu­je­my na:

  • kwar­tał — 24 zł
  • pół ro­ku — 48 zł
  • rok — 96 zł

Wszyst­kie ce­ny obej­mu­ją koszt wy­sył­ki pocz­tą.

In­sty­tu­cje ta­kie jak pa­ra­fie, szko­ły, sto­wa­rzy­sze­nia mło­dzie­ży, itp. ma­ją moż­li­wość za­mó­wie­nia pre­nu­me­ra­ty w pro­mo­cyj­nej ce­nie 3,5 zł za eg­zem­plarz (ra­bat 12,5% w sto­sun­ku do po­je­dyn­cze­go eg­zem­pla­rza) pod wa­run­kiem za­mó­wie­nia mi­ni­mum 6 eg­zem­pla­rzy jed­ne­go nu­me­ru. W ta­kim przy­pad­ku raz na 2 mie­sią­ce do prze­sy­ła­nych ga­zet do­łą­cza­ny jest wy­peł­nio­ny blan­kiet na opła­ce­nie pre­nu­me­ra­ty.

Aby za­mó­wić „Dro­gę”  pro­si­my o kon­takt za po­mo­cą za­miesz­czo­ne­go po­wy­żej for­mu­la­rza al­bo w spo­sób tra­dy­cyj­ny:

 

Re­dak­cja Dwu­ty­go­dni­ka „Dro­ga”

ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 183

30–074 Kra­ków

 tel.  12 346 2005

e-ma­il: redakcja@droga.com.pl

 

lub bez­po­śred­nio z dzia­łem pre­nu­me­ra­ty:

 

tel/fax. 12 431 07 24

e-ma­il: prenumerata@droga.com.pl

 

Wy­daw­ca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przy­szłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go 183

30–074 Kra­ków

Kon­to ban­ko­we: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: