Już te­raz za­mów pre­nu­me­ratę Dwu­ty­go­dnika Mło­dzieży Ka­to­lic­kiej „Droga”!

Obej­rzyj i po­bierz dar­mowy nu­mer „Drogi”:

Klik­nij i zo­bacz w peł­nym oknie!

Je­śli Ci się spodo­bało, za­mów prenumeratę:

Za pre­nu­me­ratę na do­wol­nie wy­brany okres za­pła­cisz, kiedy wraz z pierw­szym nu­me­rem otrzy­masz prze­kaz do wpłaty w banku lub na po­czcie. Za pre­nu­me­ratę mo­żesz oczy­wi­ście za­pła­cić ko­rzy­sta­jąc z konta in­ter­ne­to­wego. Prze­kaz do do­ko­na­nia wpłaty na pre­nu­me­ratę można także po­brać  tu­taj.

 

imię:

na­zwi­sko:

ulica i numer:

kod pocz­towy:

miej­sco­wość:

e-mail:

te­le­fon:

 

Cena jed­nego eg­zem­pla­rza „Drogi” sprze­daży de­ta­licz­nej wy­nosi 4 zł. 

Pre­nu­me­ratę „Drogi” przyj­mu­jemy na:

  • kwar­tał — 24 zł
  • pół roku — 48 zł
  • rok — 96 zł

Wszyst­kie ceny obej­mują koszt wy­syłki pocztą.

In­sty­tu­cje ta­kie jak pa­ra­fie, szkoły, sto­wa­rzy­sze­nia mło­dzieży, itp. mają moż­li­wość za­mó­wie­nia pre­nu­me­raty w pro­mo­cyj­nej ce­nie 3,5 zł za eg­zem­plarz (ra­bat 12,5% w sto­sunku do po­je­dyn­czego eg­zem­pla­rza) pod wa­run­kiem za­mó­wie­nia mi­ni­mum 6 eg­zem­pla­rzy jed­nego nu­meru. W ta­kim przy­padku raz na 2 mie­siące do prze­sy­ła­nych ga­zet do­łą­czany jest wy­peł­niony blan­kiet na opła­ce­nie prenumeraty.

Aby za­mó­wić „Drogę”  pro­simy o kon­takt za po­mocą za­miesz­czo­nego po­wy­żej for­mu­la­rza albo w spo­sób tradycyjny:

 

Re­dak­cja Dwu­ty­go­dnika „Droga”

ul. Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

 tel.  12 346 2005

e-mail: redakcja@droga.com.pl

 

lub bez­po­śred­nio z dzia­łem prenumeraty:

 

tel/fax. 12 431 07 24

e-mail: prenumerata@droga.com.pl

 

Wy­dawca:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na­sza Przyszłość

Ka­zi­mie­rza Wiel­kiego 18/3

30–074 Kra­ków

Konto ban­kowe: 42 1240 4650 1111 0000 5148 6233

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: