Powstrzymajmy cenzurę ideologiczną na uniwersytetach!

Pod­pi­suj­my pe­ty­cję do Wi­ce­pre­mie­ra, Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sła­wa Go­wi­na!

Dy­rek­tor Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie i pro­rek­tor Col­le­gium Me­di­cum UJ, pod na­ci­skiem dzia­ła­czy skraj­nie le­wi­co­wej, mar­gi­nal­nej par­tii „Ra­zem”, za­de­cy­do­wa­li o od­wo­ła­niu kon­fe­ren­cji „Ety­ka w me­dy­cy­nie – Pra­wo dziec­ka do ży­cia”.

War­to pod­kre­ślić, że kon­fe­ren­cje z cy­klu „Ety­ka w me­dy­cy­nie” or­ga­ni­zo­wa­ne są w Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Dzie­cię­cym od 1999 r. Pre­tek­stem do od­wo­ła­nia te­go­rocz­nej kon­fe­ren­cji na te­mat „Pra­wo dziec­ka do ży­cia” mia­ły być „ewen­tu­al­ne za­gro­że­nia dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia szpi­ta­la”, czy­li pra­wo do de­ba­ty zo­sta­ło wy­par­te przez szan­taż si­ło­wy ze stro­ny le­wac­kich ak­ty­wi­stów. Wię­cej o tej spra­wie na www.pro-life.pl.

To już dru­gi po­dob­ny przy­pa­dek na UJ w koń­czą­cym się ro­ku. W mar­cu br. wła­dze Uni­wer­sy­te­tu za­blo­ko­wa­ły wy­kład ame­ry­kań­skiej dzia­łacz­ki pro-li­fe mec. Re­be­ki Kies­sling. Po­dob­nie po­stą­pi­ły wła­dze Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu.

Do spra­wy od­niósł się Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski, ks. abp. Ma­rek Ję­dra­szew­ski, któ­ry ko­men­tu­jąc de­cy­zję władz UJ stwier­dził: „Jest dla mnie rze­czą przej­mu­ją­ca, że pro­test 800 osób zwią­za­nych z par­tią Ra­zem za­owo­co­wał ta­ką de­cy­zją władz. Oraz to, że par­tia ta, o cha­rak­te­rze jak naj­bar­dziej le­wac­kim ogła­sza na por­ta­lach spo­łecz­no­ściach swój triumf. (...) Le­wa­cy nie umie­ją usza­no­wać ludz­kie­go ży­cia. Ich ide­olo­gie, nie­kie­dy krzy­kli­we i zwią­za­ne z prze­mo­cą fi­zycz­ną i me­dial­ną zwy­cię­ża­ją. Więk­szość po­tul­nie spusz­cza gło­wy na dół i przyj­mu­je po­li­ty­kę stru­sia. A prze­cież cho­dzi tu o ludz­kie ży­cie. Nie ma więk­sze­go kry­te­rium czło­wie­czeń­stwa niż so­li­dar­ność i nie­obo­jęt­ność na los istot, któ­rych ży­cie jest za­gro­żo­ne. Je­śli umy­wa się od te­go rę­ce, to po­wta­rza się gest Pi­ła­ta” (www.diecezja.pl).

Pod ad­re­sem in­ter­ne­to­wym www.citizengo.org moż­na pod­pi­sać w tej spra­wie pe­ty­cję „Po­wstrzy­maj­my cen­zu­rę ide­olo­gicz­ną na uni­wer­sy­te­tach”.

Pro­si­my o jak naj­szer­sze roz­po­wszech­nia­nie i udo­stęp­nia­nie tej in­for­ma­cji.